(18.00 hodin)
(pokračuje Zavadil)

Takže já chci jenom říct, že jsme se dostali do situace, kdy tato společnost, ať se to komu líbí nebo ne, odmítla povinné spoření do důchodového druhého pilíře. Prostě ho odmítla verbálně. Vláda nenašla odvahu, a já si myslím, že správně nenašla odvahu, tenhle názor převálcovat. Takže teď jsme v situaci, kdy jestliže to takhle nebylo, tak došlo k tomu, k čemu došlo, 83 tisíc, o tom už se ani nechci bavit.

Podle mého názoru je nutné zrušit tenhle pilíř a najít pravidla hry taková, která by eliminovala dopady zrušení druhého pilíře vůči klientům, kteří v tom druhém pilíři jsou. A pak se bavit o třetím pilíři a o tom všem, co k tomu třetímu pilíři patří, co by tam mělo patřit, abychom se nedostali, a teď nechci vyjímat z toho i tu věc, že se možná budeme muset do budoucna bavit o různých jiných krocích, které teď tady nechci nastavovat, abychom ten deficit neprohlubovali. Protože ten deficit je varující. To je pravda.

Je tady druhá věc, že tady máme 500 tisíc nezaměstnaných, kteří se nějakým způsobem v uvozovkách podílejí na tom deficitu. Máme tady nesrovnalé platby v důchodovém pojištění mezi OSVČ a zaměstnanci. Zhruba to je jedna třetina, to, co platí OSVČ vůči zaměstnancům. Na rovinu. Je potřeba i tohle narovnávat. Ať se to komu líbí nebo ne. Byť oni mají potom trošičku jiný důchod. Takže je tady řada věcí, o kterých je potřeba se bavit.

Já chci jenom na závěr říct: Propusťme tu novelu do druhého čtení. Domnívám, že dneska už tady není snad v tom koaličním partnerství nikdo, kdo by o tom pochyboval. Já jsem jenom svým vystoupením chtěl naznačit řadu věcí, o kterých možná řada z vás neví. Protože já jsem v tom procesu dlouhá léta a hádky, které jsme vedli na různých úrovních, byly prospěšné. Já se jich nevzdával a možná, že to jenom utužilo některé věci. To je snad všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Vidím zde jednu faktickou poznámku pana poslance Foldyny. Ne. Nemáte faktickou poznámku. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Táži se, zda tomu je tak. Ano. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrzích.

Mám zde návrh od pana poslance Vilímce na zamítnutí. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přítomných poslankyň a poslanců je 159, pro návrh 37, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Také zde eviduji návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Kdo je pro tento návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 26, přítomných poslankyň a poslanců je 160, pro návrh 112, proti 35. Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 30 dnů.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh na přikázání. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Penze se vždycky diskutovaly bazálně v sociálním výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V sociálním výboru. Děkuji. Táži se, zda ještě někdo má jiný návrh na přikázání do výborů. Není tomu tak. Eviduji faktickou poznámku od pana poslance Grebeníčka. Není prostor pro faktické poznámky. (Poslanec Grebeníček má námitku k hlasování.) Budeme hlasovat. (Smích v sále.) To znamená, vznášíte námitku proti hlasování. Tak bude nejlepší, když nám řeknete na mikrofon, co potřebujete.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Já děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že jste dospěl k takovému závěru, abych dostal prostor. Prostě mně asi budou věřit ti, co mě znají, že jsem samozřejmě hlasoval pro zamítnutí toho zamítnutí. (Smích v sále.) A na sjetině je opačný výsledek. Já nezpochybňuji celkové hlasování, jenom pro záznam, aby bylo jasné, že v těch věcech jsem principiální. A tak jak tady v diskusi zaznělo, my jsme byli jediní proti té koncepci důchodové reformy -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já bych rád, aby se z toho nestala debata. Pochopil jsem, že pro stenozáznam chcete upravit své hlasování. Já vám za to děkuji. Nyní budeme pokračovat přikázáním do výborů.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přítomných poslankyň a poslanců je 162. Pro návrh 162, proti žádný. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat, aby předložený návrh byl přikázán k projednání sociálnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přítomných poslankyň a poslanců je 162, pro návrh 63, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod. Tím je

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb.,
o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (V sále je velmi hlučno.)

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vám představil návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh vychází z programového prohlášení vlády, kde se vláda zavazuje posílit právní možnosti obrany proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení protiústavních zákonů. Podstatnou část předkládané novely tvoří změny týkající se -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale požádám kolegy a kolegyně o ztišení. Rozumím tomu, že předchozí bod byl náročný. Jestli to potřebujete prodiskutovat, tak vás poprosím, jděte do předsálí, ať dobře slyšíme přednes pana ministra. Děkuji vám.

Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP