(18.30 hodin)
(pokračuje Válková)

V návaznosti na tuto směrnici předkládaná novela zákona, jak jste ji dostali, včleňuje do zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních jako hlavu X. nový druh spolupráce, procesní spolupráce, s jinými členskými státy EU, který je zaměřený opět primárně na ochranu obětí trestné činnosti. V České republice tak bude moci být vydán evropský ochranný příkaz zejména na základě za prvé předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami; za druhé předběžného opatření zákazu vstupu do obydlí; za třetí předběžného opatření zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě; za čtvrté ve všech případech, kdy se bude jednat o rozhodnutí o odklonech, rozhodnutí ukládajících tresty nebo přiměřené opatření a rozhodnutí činěné ve vykonávacím řízení, pokud samozřejmě tato rozhodnutí budou ukládat některý ze zákazů předvídaných směrnicí. Pokud bude v České republice uznán evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem EU, lze jako odpovídající opatření, čili když se k nám někdo přestěhuje z jiného členského státu, na ochranu oběti trestné činnosti uložit některá z předběžných opatření, která předvídá, má už zakotvený relativně nově, náš trestní řád, paragrafy 88 a další.

Návrh zákona dále doplňuje do zákona o soudnictví ve věcech mládeže, což je speciální norma, jak víte, určitá specifická ustanovení týkající se uplatňování mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mladistvých, která právě zohledňují odlišnou terminologii, kterou používá tento zákon o soudnictví ve věcech mládeže oproti trestnímu zákoníku, kdy obsah je stejný, ale používají se jiné termíny, méně stigmatizující toho mladistvého pachatele. A jsou také umožněny i zvláštní typy rozhodnutí, například odstoupení od trestního stíhání a podobně, které neumožňuje trestní zákoník. Potom také je zde možné uložit i ochranná opatření, která dospělým pachatelům uložit nelze, jako například ochranná výchova nebo různé druhy výchovných opatření.

Právě s ohledem na to, jak jsem už několikrát zdůraznila, že jde o zvýšení ochrany, posílení práv obětí trestných činů, doufám, že tento návrh novely podpoříte. A v závěru svého krátkého vystoupení bych chtěla i poznamenat, že návrhy, které byly projednány na ústavněprávním výboru, který k tomu přijal i pozměňovací návrhy, jsou takového rozsahu a mění Ministerstvem spravedlnosti předložený návrh novely způsobem, se kterým mohu souhlasit, a podporuji jejich schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 261/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na své 22. schůzi dne 12. listopadu, kdy doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. To za prvé. Za druhé doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k návrhu zákona celkem sedm, dovolím si říct, legislativně technických úprav, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 261/1. Dovolím si to čtení přeskočit. Je to opravdu pouze technické. Dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále zmocnil mě, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání, což tímto činím. A dále mě zmocnil, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. A k tomu dalšímu - myslím celkem vyčerpávajícím způsobem to uvedla paní ministryně a nemám k tomu zatím co dodat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pletichovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se také nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně případně pana zpravodaje. Není zájem o závěrečná slova, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 305/ - druhé čtení

I tento předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, další v pořadí, tedy druhý, ale zcela odlišný od toho prvého, komplikovanější, ale současně se mi chce říci velmi důležitý, přinejmenším stejně důležitý, nebo ještě důležitější návrh zákona je zákon, kterým se mění zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení č. 279/2003 Sb. a další související předpisy. Tento návrh zákona byl připraven v souvislosti s plněním úkolů, které vyplývají z vládou schválené strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 až 2014. Vychází také ze závěrů vládou schválené analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a prodeje zajištěného majetku, která detekovala hlavní překážky bránící efektivnímu zajištění, správě a odčerpání majetku v trestním řízení.

Tento návrh se od jiných návrhů zákona odlišuje tím, že byl zpracovaný na základě praktických poznatků aplikační praxe, a také tím, že v podstatě reflektuje výstupy pracovní skupiny, která byla složena z odborníků, kteří se v praxi zabývají problematikou zajištění, správy a odčerpání majetku v trestní oblasti a kteří dlouhodobě poukazovali na nedostatky v této oblasti. Samozřejmě jsme přihlédli i k zahraničním zkušenostem a k těm tzv. best practices, nejlepším doporučením, postupům, nejlepší praxi, která se v jiných evropských zemích osvědčila.

Navržená právní úprava jednoznačně zlepšuje vymahatelnost majetkových nároků obětí trestné činnosti. Dále, zpřesňuje a doplňuje stávající právní úpravu zajištění majetku v trestním řízení a jeho správy. Dále, odstraňuje výkladové nejasnosti a posiluje právní jistotu osob dotčených trestněprávními zajišťovacími instituty, přičemž je aplikační praxí naléhavě očekávána, a proto věřím, že ji podpoříte.

Kdybych měla stručně shrnout cíle navrhované právní úpravy, protože jinak s tou normou, která je trošku komplikovanější, jste se seznámili. Jednoznačně chceme koncipovat správu zajištěného majetku a zefektivnit ji, a tím pádem snížit náklady na ni, které jsou teď vysoké, a efekt zdaleka tomu neodpovídá. Chceme zlepšit postavení oběti trestné činnosti tak, aby lépe v rámci trestního řízení byly uspokojeny její majetkoprávní nároky. A konečně samozřejmě chceme efektivněji zajistit a odčerpat majetek osobě, proti níž se vede trestní řízení.

K tomu jako nástroje zvolil navrhovaný zákon, novela, tyto postupy: rozšířit a zpřesnit podmínky prodeje zajištěného majetku. Majetek bude možné prodat, pokud je to u něj obvyklé, že ztrácí rychle na tržní hodnotě, zejména např. motorová vozidla, elektrospotřebiče. Možné bude prodat i majetek, jehož správa je pro stát spojena s nepřiměřenými obtížemi, například barely ropy, která se musí čistit, aby neztrácela na kvalitě, s čímž jsem se seznámila při přípravě tohoto zákona, že je to veliký problém.

Za další: jasně vymezit práva a povinnosti správce zajištěného majetku. Rozsah těchto práv a povinností se bude odvíjet od charakteru zajištěného majetku. Čili jde přesně o to, aby u movitých hmotných věcí bylo zajištěno jejich faktické převzetí do správce konkrétní osoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP