(18.10 hodin)
(pokračuje Novotný)

Já bych si tedy dovolil v tuto chvíli seznámit s usnesením hospodářského výboru, které v této věci přijal. Je to usnesení z 15. schůze ze dne 14. ledna.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 302 ve znění schválených pozměňovacích návrhů - a teď následuje konkrétní text návrhů, jejichž podstatu jsem vyložil.

Teď se mi přeházely papíry, tak mi dejte pár vteřin času.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. - Tak se stalo.

Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. - Tak právě činím.

Za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Tolik tedy usnesení hospodářského výboru. Jenom bych upozornil, že v souvislosti ještě s analýzou legislativního odboru v podrobné rozpravě ještě nad rámec legislativně technických úprav projednávaných na hospodářském výboru vystoupím s jednou, která se objevila v souvislosti s posouzením projednávání jiných tisků v Poslanecké sněmovně, kde se jakoby rozsypal jakýsi odkazový aparát. Je to skutečně technicistní změna a nemám jinou možnost, plním přání legislativy Sněmovny či ministerstva, předpokládám, také, a tento návrh tady za chvíli přednesu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za přednesení jeho zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji do ní přihlášku pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Nicméně bych chtěl říct, proč tento zákon nebude mít podporu poslaneckého klubu TOP 09.

Nejedná se pouze o nějaké nařízení Komise. Pokud by tomu bylo tak, samozřejmě by asi nebylo zbytí a tu novelu by bylo potřeba podpořit. Nicméně co je skutečně problematické, a já jsem o tom mluvil jak na hospodářském výboru, tak, tuším, i v prvním čtení a pravděpodobně budu i ve třetím, to je návrh na zřízení speciálních ekonomických zón. Problém je v tom, že ony nejsou explicitně obsaženy v novele zákona, návrh je obsažen právě až v důvodové zprávě. Speciální ekonomické zóny budou mít vyšší míru podpory, než mají ostatní průmyslové zóny. Jedná se o tři průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji, jednu zónu ve Zlínském kraji a jednu v Ústeckém kraji. Když jsem se ptal na důvod na hospodářském výboru, proč tyto zóny mají mít podporu a proč nemá mít podporu zóna v Jihočeském kraji, proč ve Zlínském kraji jenom jedna, proč tam nejsou dvě, proč v Ústeckém kraji je jedna, proč tam nejsou tři jako v Moravskoslezském kraji, proč tam vůbec jsou, když jinde nejsou, odpověď byla: protože ty zóny už existují, nejsou naplněny a potřebujeme je podpořit. To znamená, že od státu budou tyto zóny dostávat více peněz než ostatní průmyslové zóny.

Myslím, že to je skutečně narušování principu rovných příležitostí. Proti tomu TOP 09 zásadně vystoupí a bude hlasovat proti návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho v obecné rozpravě nemám. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. A protože není nic k hlasování, otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku pana zpravodaje. Pan Martin Novotný v podrobné rozpravě s pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, nejprve přečtu zdůvodnění legislativně technického pozměňovacího návrhu. Jeho důvodem je předchozí schválení tisku 292, ve kterém se nahrazuje v § 16a odst. 2 zcela jiným zněním, a proto je třeba v textu novelizačního bodu upřesnit, že úprava se týká pouze odst. 1, což je ostatně obsahem pozměňovacího návrhu. Možná i z mojí dikce slyšíte, že je to opravdu legislativně technický návrh, který se velmi obtížně obhajuje obsahově, ale je o odkazovém aparátu v souvislosti se schválením tisku 292.

Konkrétně tedy bych chtěl načíst ten návrh. V části čtvrté novelizační bod 7 zní: V § 16a odst. 1 se slova "§ 6," nahrazují slovy "a x), § 6, § 9 odst. 1 písmeno w), §" - a to je konec textu v uvozovkách, konec změny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému za jeho předložený návrh. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se závěrečným slovem k tisku 302. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Chtěl bych poděkovat za konstruktivní diskusi. Na kritiku zástupců klubu TOP 09, že jsou některé zóny ve strukturálně postižených oblastech ČR, bych chtěl sdělit: Je to tak správně, že tady obhajují chiméru nějakého zcela volného trhu, který v zásadě nikde neexistuje? Zodpovědnost vlády je zajistit zaměstnání i lidem ve strukturálně postižených oblastech, o což se snaží mj. těmito zónami a obecně podporou investic do těchto oblastí. Protože skutečně tady to není primárně generováno, že bychom do toho byli tlačeni Bruselem, resp. z Bruselu nám přišlo akorát to, že můžeme dávat menší objem pobídek veřejné pomoci, protože byl přepočten na HDP ČR, tudíž asistence musí být strukturovanější, ale teoreticky bychom mohli také nedělat nic, žádný infringement by nám nehrozil, ale to nechceme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Ano, pan zpravodaj se závěrečným slovem. Páni kolegové, nemohu dát slovo, protože rozprava skončila. S přednostním právem samozřejmě poté, kdy vyčerpán závěrečné slovo pana ministra a pana zpravodaje. Dřív to opravdu nejde, ani zastupující předseda klubu nemůže toto přerušit.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, ve svém závěrečném slově nechci komplexně znovu popisovat všechny aspekty. Svůj názor na ty či ony formy investičních pobídek vyjádříme v hlasování. Chci jenom znovu připomenout možná na chvíli pohled či perspektivu pohledu části komunálních politiků, pro které v minulých letech řadu let po sobě zažívali situaci, kdy se na ně valily stále nové a nové kompetence, které byly na obce přenášeny z centra. Tím vznikaly prostřednictvím zákonů stále nové a nové mandatorní výdaje v rozpočtech našich obcí, a konkrétně ten instrument daně z nemovitosti se stal byť nechtěnou, protože politicky nepopulární, ale jednou z mála možností, jak můžou zastupitelstva měst a obcí rozhodovat o zvyšování svých rozpočtových příjmů. Zdůrazňuji, nedělá to nikdo rád, velmi často to v těch lokalitách vyvolává nepopulární situace. Myslím si, že zapojování tohoto jednoho z mála stupňů volnosti při rozpočtovém hospodaření měst a obcí do centrálního státního systému podpory hospodářského rozvoje může v některých situacích vyvolat problémy a nemusí to být u všech starostů populární. Pouze jsem chtěl znovu upozornit na toto téma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP