(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Zemek. Prosím o kopii.

Páni poslanci, ještě než dám panu poslanci Zemkovi slovo, komplikované je to proto, že nedáváte písemné přihlášky, a potom samozřejmě je komplikované to, že musíme písemným přihláškám dát přednost, a tím pádem se stane, že pořadí se mění. Pan poslanec Zemek má slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Budu stručný, chtěl bych se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který najdete pod sněmovním tiskem číslo 1885. Je téměř totožný s usnesením hospodářského výboru, pouze s tím rozdílem, že v § 7a se upřesňuje znění týkající se budov, které byly postaveny před rokem 1947. Takže přesné znění je v dokumentu 1885. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Kdo dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Ano. Pan ministr Mládek v závěrečném slovu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Chtěl bych především poděkovat za konstruktivní debatu, která proběhla v hospodářském výboru, kde se diskutovaly jednak štítky, jednak ono rozpočítávání tepla v rámci SVJ. Většinu věcí jsme vypořádali během podrobné debaty. Oba pánové, kteří zde přednesli své pozměňovací návrhy, podpořili hospodářský výbor a sdělili, že své neúspěšné pozměňováky předvedou tady, což také splnili. Já je bohužel nemohu podpořit při vědomí komplikovanosti této záležitosti rozpočítávání tepla v SVJ, a vím to z osobní zkušenosti, protože já v SVJ bydlím a jsem členem výboru a vím, jaké s tím máme problémy, a hledáme tu opravdu nejméně špatné řešení. Rovněž souhlasím s panem zpravodajem, že by opravdu v ideálním světě bylo lepší mít energetický zákon, a pak teprve toto, ale nežijeme v ideálním světě a asi bych se nedopracoval vůbec žádných výsledků, kdybych takto postupoval.

To je v tuto chvíli všechno a děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

Pan kolega Martin Novotný zaujme místo u stolku zpravodajů a pan ministr Jan Mládek, který zůstal u stolku zpravodajů, předložený návrh z pověření vlády uvede. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, návrh novely zákona o investičních pobídkách, jehož součástí je související změna zákona o daních z příjmů, zákona o zaměstnanosti a zákona o dani z nemovitých věcí.

Chtěl bych pouze zrekapitulovat, že návrh novely zákona vychází z nových evropských předpisů pro oblast veřejné podpory, které do systému investičních pobídek přinášejí zásadní změny. Předložený návrh zákona přizpůsobuje investiční pobídky těmto novým evropským pravidlům a zároveň zvyšuje jejich atraktivitu pro zahraniční investory, která zajistí konkurenceschopnost České republiky v mezinárodní soutěži. Vše již bylo podrobně popsáno v prvním čtení.

Hospodářský výbor schválil novelu zákona ve znění několika pozměňovacích návrhů. Dva z nich řeší posun účinnosti novely zákona na 1. květen letošního roku a s tím související změnu přechodného ustanovení k novele zákona o daních z příjmů. Zbývající pozměňovací návrhy se týkají úpravy výpočtu slevy na dani jako formy investiční pobídky. Výsledná částka nově vychází z průměrných hodnot až do tří zdaňovacích období, a tak odráží skutečnou výši příjmů poplatníka. Změna umožní eliminovat vliv jednorázových výkyvů v příjmech poplatníka, zamezí spekulativnímu jednání a přispěje k větší motivaci expandujících firem rozšiřovat výrobu na území České republiky. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím a doporučuji schválit návrh novely zákona ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi za jeho úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/1. Žádám tedy zpravodaje výboru Martina Novotného, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pan zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Dámy a pánové, ještě jednou pěkné odpoledne z mé strany. Ve své zpravodajské zprávě nebudu extendovat šíři debaty, která o zákonu o investičních pobídkách byla vedena v předchozím čtení na půdě Poslanecké sněmovny, která plynule potom pokračovala na dvou jednáních hospodářského výboru, který se v listopadu loňského roku a před několika dny tímto zákonem zabýval.

V první fázi diskuse na hospodářském výboru zazněly znovu, a patrně to potom ovlivní hlasování jednotlivých frakcí o návrhu zákona jako celku, otázky na institut či instrument speciálních ekonomických zón, na spravedlnost konkrétní podoby, jak je aplikován na konkrétní výběr takových lokalit a proč byly vybrány zrovna tyto a ne jiné. Znovu byla diskutována otázka daně z nemovitosti, jejího využití v systému investičních pobídek, názoru obcí, role obcí v této záležitosti apod.

Nejdůležitější asi je, že v debatě zazněly konkrétní připomínky k jednomu z instrumentů, k jednomu z typů pobídek, konkrétně ke slevě na dani z hlediska funkčnosti tohoto instrumentu. Vycházeli jsme ze statistických materiálů, které ukazovaly v minulých časových řadách, že tato sleva na dani byla využívána pouze v 13,9 % případů, kdy byla investorům nejprve přiznána, a poté, když dělali bilanci svých ekonomických výsledků dle konstrukce minulé platnosti zákona, tak fakticky na tuto slevu dosáhlo jenom 13,9 % oněch subjektů. Proto se na půdě hospodářského výboru objevily pozměňovací návrhy, které se pokusily tuto situaci řešit, nejprve můj a potom komplexnější, a myslím, že v tomto smyslu nemá smysl hrát žádnou politickou hru, návrh kolegy Velebného, který představuje jinou konstrukci počítání zdaňovacích období. Je tam delší období a jiná matematická formule. Z hlediska komunikace s některými odborníky z Ministerstva průmyslu a obchodu by tato nová konstrukce mohla případně vést k zvýšení využívání této investiční pobídky z nějakých necelých 14 % až někde k 50 %. Uvidíme, jestli se to prokáže. V každém případě, ať už máme ten, či onen politický názor na investiční pobídky, ve chvíli, kdy už existují, tak aby existovaly v podobě, kdy fakticky na ně nedosáhnou ti, kterým nejprve jsou nabídnuty a přiznány, takový systém by asi nedával smysl. Hospodářský výbor proto, ještě společně s jedním návrhem kolegy Birkeho, podpořil tyto dva základní pozměňovací návrhy na úpravu podoby projednávaného zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP