(17.50 hodin)

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych se podobně jako pan kolega Adamec ve svém vystoupení vrátil k jedné části debaty na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, která se týkala jiného aspektu tohoto zákona, a konkrétně problematiky povinné instalace měřidel či takzvaných poměrových indikátorů v bytových domech, v domech s větším počtem bytových jednotek a samozřejmě se složitým systémem vytápění. My jsme na hospodářském výboru o té věci diskutovali z několika aspektů. Jednak jsme byli odbornou veřejností upozorněni, že samotný tlak na zavedení této povinnosti není natolik podmíněn příslušnou evropskou směrnicí, jak ministerstvo původně uvádělo, protože tato povinnost, která samozřejmě může zatížit různá společenství vlastníků, jednotlivé obyvatele bytů poměrně vysokými částkami, je nám ukládána pouze v případě, že příslušná analýza na úrovni České republiky prokáže, že takové opatření je efektivní. Když jsme zjišťovali, jestli taková analýza existuje, tak jsme se k ní nedostali. Dnes nám nějaká analýza přistála na mailu, sám jsem neměl ještě čas ji podrobně prostudovat. To byl jeden aspekt té debaty.

Druhý aspekt se týkal toho, jestli takový systém odpovídá vůbec fyzikálním odborným parametrům systémů vytápění domů, které jsou velmi složité, navzájem provázané. A - v uvozovkách - měření v kontextu jedné bytové jednotky nemusí úplně nastolit nějaké spravedlivé poměry, protože ono se pak používá jako východisko k platbám za teplo samozřejmě. Tyto aspekty tady dnes nechci nijak podrobněji rozvádět. Uspokojivé odpovědi jsme tam úplně nedostali.

Ale pro mě ten nejdůležitější aspekt se objevil relativně pozdě a ten se týkal jednoho typu těchto - v uvozovkách - měřidel, těch poměrových indikátorů, které mají tu vlastnost, že nejsou měřidly podle zákona o metrologii, nemají certifikaci, dokonce z hlediska studia doprovodných materiálů k těmto jednotlivým měřidlům samotní výrobci uvádějí, že za určitých podmínek chybovost těchto přístrojů může dosahovat až sto a více procent. Ten problém spočívá samozřejmě v tom, že využívat takové přístroje, taková měřidla ve chvíli, kdy s tím je spojena zároveň i ekonomická bilance a konkrétní platby jednotlivých obyvatel, ve chvíli, kdy nejde o certifikované přístroje, může být problém. My jsme si na hospodářském výboru slíbili, že ministerstvo, vědomo si tohoto potenciálního problému, se s tím pokusí něco udělat. A skutečně jsme dnes, členové hospodářského výboru, obdrželi na mail text prováděcí vyhlášky, která po mém soudu - a já za to děkuji - hledá jakousi únikovou cestu tím, že nabízí lidem různá řešení. Já ale vidím problém, že lidé nemusí mít informaci, že ta úniková cesta, jedna z nich, je ta správná a nepovede k problémům. Nevím, jestli úplně budování únikových cest je správnou formou při přijímání nové legislativy.

Já za téhle situace, přestože kvituji, že ministerstvo se pokusilo ten problém takto vyřešit - on může vést v těch bytových domech k velkým nesvárům a k problémům mezi lidmi -, přece jen považuji za čistší řešení tenhle problém vyřešit tím, že ho ze zákona zatím odstraníme a vrátíme se k němu jednou pořádně. Proto se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který toto po mém soudu čistší řešení navrhne. Nedávám mu moc velkou naději na úspěch. Kvituji tu ústupovou cestu vymyšlenou. Na druhé straně nevím, jak dostaneme informaci k lidem, abychom jim řekli, ať se tou ústupovou cestou radši vydají, že je bezpečnější než ta jiná cesta, kterou vyhláška taky umožňuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému za jeho vystoupení. A ještě než budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana zpravodaje, konstatuji došlou omluvenku z dnešního jednání od 18 hodin od Milana Šarapatky.

Pane zpravodaji, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych víceméně chtěl tady upozornit, že my v tuto chvíli schvalujeme novelu zákona, která je částečnou implementací evropské směrnice o energetické účinnosti, a tady je trochu nepříjemné to, že v současné době máme ve Sněmovně také novelu energetického zákona a novela, která je pouhou implementací směrnice, tu zásadní novelu energetického zákona předbíhá. Myslím si, že tyto dvě novely k sobě poměrně dost patří, a to časové projednávání bohužel je takové, jaké je. Nicméně je třeba říct, že aspoň podle logiky věci by měl být nejdříve projednán energetický zákon a potom tato směrnice. Nicméně chápu samozřejmě požadavek na rychlost schválení této směrnice z pohledu Evropské unie.

Proč si myslím, že je trochu nešťastné to, že tato novela zákona předbíhá právě energetický zákon. Novela, kterou máte před sebou, novela zákona o hospodaření energií, otevírá naprosto zásadní témata pro českou energetiku. To jsou témata úspor energií, energetické účinnosti a diverzifikace. To jsou věci, které skutečně patří do moderní ekonomiky a měly by být řešeny nejenom v této novele a implementaci evropské směrnice.

Po prostudování důvodové zprávy, která je předložena k této novele zákona, Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA, se dočteme, že tato novela nemá dopady na životní prostředí. A já myslím, že to není úplně správné, protože ona dopady na životní prostředí má a ty dopady by právě měly být dopady pozitivní. Myslím, že by si zasloužilo, aby ty dopady byly nějakým způsobem vyčísleny. Protože ta novela, tak jak je dnes postavená, zní velmi úřednicky, velmi byrokraticky, čemuž se samozřejmě asi nikdy nevyhneme, ale to, proč ji skutečně schvalujeme, tzn. ten pozitivní dopad na životní prostředí, v této novele, např. v této důvodové zprávě, není zdůrazněn. Myslím, že to není úplně dobře, a myslím, že bychom měli právě přínos pro životní prostředí tady více zdůraznit. Jak jsem řekl, v energetickém zákoně, tzn. v tom, který je v současné době v hospodářském výboru, tato témata budou znovu otevírána, diskuse tam bude znovu probíhat. Já věřím, že bude ku prospěchu jak české energetice, tak životnímu prostředí, tak bude v souladu s touto novelou a že tuto novelu nebudeme muset v blízké době otevírat vzhledem k těm změnám, které proběhnou v energetickém zákoně, protože tam těch pozměňovacích návrhů je skutečně celá řada.

Takže tímto bych poděkoval za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Kdo dál v obecné rozpravě? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný procedurální návrh. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou, do které se přihlásil ve svém vystoupení pan poslanec Martin Novotný. Pan kolega Adamec - ano, ale... (Poslanec Adamec vstává z lavice.) V rozpravě pan poslanec Novotný, pane kolego (s úsměvem). První bude pan poslanec Novotný, poté pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolega Adamec to udělal dřív. Kolegyně a kolegové, já si dovolím v tuto chvíli přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 1877, k pozměňovacímu návrhu, v němž v části první v čl. I se vypouští celý bod číslo 23.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Zemek.

 

Poslanec Ivan Adamec: Takže děkuji za slovo. Já jsem říkal, že to je dneska se mnou komplikované.

Takže já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1873. Je to velmi jednoduché. Je to pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění čtyřistašestka atd. V článku I se za dosavadní bod 27 vkládá nový bod, který zní: V § 7a odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d), e) a f) se nově označují jako písmena c), d) a e) a dosavadní číslování bodů se přečísluje v souladu s výše uvedeným doplněním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP