(14.50 hodin)
(pokračuje Mládek)

V tomto směru udělala vláda první kroky. Tyto prostředky a kompetence musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné včas identifikovat a minimalizovat všechny formy terorismu, fanatismu, fundamentalismu a projevy rasismu, antisemitismu a xenofobie. Trvejme na tom, že proti těmto krajně nebezpečným jevům, v poslední době stále bezohlednějším a sofistikovanějším, budeme čelit se vší rozhodností, a to v úzké součinnosti s našimi spojenci, a to se všemi, kdo sdílejí hodnoty svobody, demokracie, lidských práv, vzájemného respektu a tolerance. Tyto hodnoty nejsou obchodovatelné. Stejně tak je nezpochybnitelné, že vedle rovnosti práv a příležitostí občanů této země platí povinnost respektovat platné zákony a dodržovat principy dobrého soužití. Respekt a tolerance nesmí být zaměňovány s naivitou a slabostí. Buďme však dostatečně přesvědčiví ujištěním, že ani v této chvíli nejsme ochotni obětovat tyto hodnoty a principy a zákony tomu, abychom předem spojovali zločiny a kriminální činy s náboženským přesvědčením, v tomto případě s islámem, a abychom podléhali pokušení hledat zjednodušená řešení, paušalizovat či uplatňovat princip kolektivní viny. Takový přístup by nás zavedl špatným směrem a vedl k širším projevům nesnášenlivosti. Zároveň by byl v rozporu s našimi demokratickými tradicemi, mezinárodními závazky a také s dlouhodobě uplatňovanými principy zahraniční politiky České republiky a jejím zájmem o rozvoj spolupráce s arabskými a muslimskými zeměmi. Využijme tohoto momentu, abychom jako jeden z výstupů naší rozpravy vyslali srozumitelný signál směrem k našim partnerům v těchto zemích. Signál, z něhož bude zřejmé, že jsme schopni a budeme rozlišovat mezi islámem a terorismem, mezi náboženským vyznáním a fundamentalismem a mezi realitou a předpojatostí a že bude hodně záležet na samotných muslimech, jak se bude vnímání těchto souvislostí vyvíjet, jak oni sami budou důsledně odlišovat duchovní podstatu islámu od násilí a aktivně bojovat proti jeho zneužívání. Věřím, že je také účelné, aby v této chvíli jasně zaznělo, že Česká republika má zájem na dalším rozvoji vzájemných vztahů s arabskými a muslimskými zeměmi a že s nimi chce obchodovat a vyměňovat si investice, že s nimi bude vést i nadále dialog, a to i o otázkách, na něž máme odlišné názory, a že máme zájem o výměnu kulturních hodnot a prohlubování mezilidských vztahů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane ministře. Pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji všem hezký dobrý den. Jen velmi krátce na konto komentáře pana kolegy předsedy Kalouska k vystoupení Jiřího Dolejše mi dovolte, abych se poněkud ohradil, že my komunisté jsme ti, kteří chceme určovat, který obchod je svobodný a který obchod svobodný není. To si přece, to všichni víte, by měl určovat svobodný trh. Jde tedy o trh jako takový. Ale dobře, já jsem osobně přesvědčen, že nikdy žádný svobodný trh neexistoval, že tam vždycky byly nějaké korektivy a regulativy, ale co se týká toho, co tu říkal ve svém návrhu na zařazení onoho bodu pan kolega Dolejš, my komunisté nechceme určovat pravidla, my jen chceme, aby v tom tzv. svobodném obchodě, svobodném trhu čeští, moravští a slezští podnikatelé ve vztahu např. ke Spojeným státům netahali programově a stále a neustále za kratší konec toho provazu. Prostě my chceme, aby svoboda trhu byla přátelštější ke všem, tedy i k nám Čechům, Moravanům a Slezanům. Jde o to, že máme pocit, že to, co sem jde v rámci smlouvy TTIP, není až tak úplně - a řeknu to obecně - účastníkům svobodného trhu úplně přátelské. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo pan poslanec Kolovratník, po něm se připraví pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážený pane premiére, členové vlády, paní kolegyně, páni kolegové, dobrý den, opožděně pěkný nový rok.

Já tu mám dva body za volební komisi. Než je stručně představím, tak si přece jen dovolím ve vší úctě ke svým předřečníkům i k bodům, které řekli: slovenský parlament má jednu minutu na žádost o zařazení nového bodu a funguje to, tak si dovolím poprosit propříště, abyste zvážili délku svých vystoupení. A samozřejmě, abych dostál tomu, o co žádám, tak se pokusím být velmi stručný.

Za prvé vás, kolegyně a kolegové, prosím jménem volební komise o zařazení úplně nového volebního bodu na program 25. schůze Poslanecké sněmovny. Bod by se jmenoval Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. O tento nový bod vás žádám ve spolupráci s ministrem kultury a vysvětlím, že mandát současné rady končí 4. dubna 2015 a je důležité zvolit všechny členy, je jich celkem 9, v dostatečném předstihu tak, aby se začali seznamovat s projekty. Technicky je vše připraveno, návrhy na kandidáty jsme ve volební komisi probrali dnes po obědě a je připraveno usnesení jako podklad pro tuto volbu. Takže ještě jednou: zařazení nového volebního bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, to by bylo jedno hlasování.

A potom druhé hlasování, celý blok volebních bodů, tedy body 125 - změny ve složení orgánů Sněmovny, 126 - volba předsedy komise k D47, 127 - volba členů Dozorčí řady Vinařského fondu a případně tedy nový schválený bod Rada Státního fondu kinematografie, tak všechny tyto čtyři volební body prosíme zařadit na tento pátek 23. ledna na 10.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Koníček má slovo, po něm se připraví pan poslanec Korte.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v červenci minulého roku Sněmovna neschválila program schůze, na kterou byl zařazen mj. bod, který se jmenoval Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jak jsem řekl, před půl rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny. To bylo na 13. schůzi, teď otevíráme schůzi 25., takže bych chtěl dát panu premiérovi šanci, aby mohl informovat o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., a proto navrhuji zařazení nového bodu, který by se jmenoval stejně jako na 13. schůzi, tedy Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a navrhuji zařadit na konec bloku zpráv.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Korte, připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Musím se vyjádřit k návrhu, který zde přednesl pan kolega Kolovratník, tj. doplnit náš program o volbu Rady Státního fondu kinematografie.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nechci vstupovat do vašeho projevu, ale v této fázi musíte navrhnout nějaký nový bod programu. Pokud se chcete pouze vyjádřit k tomu, co zde padlo, tak pro to prostor není, protože nemáte přednostní právo.

 

Poslanec Daniel Korte: Já chci sdělit stanovisko klubu TOP 09 a Starostové.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: No, máme tu jak předsedu klubu, tak i místopředsedu Laudáta. Možná to vyřešíme tak, že dám přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prosím o pochopení a prosím vás o shovívavost, pane předsedo, i vás, vážené dámy a pánové, aby se stanoviskem klubu mohl vzhledem k odbornému zaměření vystoupit pan kolega poslanec Korte. Já se pro tento účel vzdaluji ze sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, tak se budeme tvářit, že oba dva majitelé přednostního práva zde nejsou, a předpokládám, že máte interně upraveno, že vás pan poslanec Korte zastupuje. Ale je to tedy velká shovívavost. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP