Středa 11. února 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Zazvoním na gong, aby kolegové z předsálí přišli a účastnili se projednávaného bodu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 288/5.

Já vás poprosím, abyste zaujali svá místa, abyste se ztišili, abychom navzájem rozuměli, co se zde projednává.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. První řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Nina Nováková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho. Jako členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jako členka obou podvýborů pro regionální školství mohu říci, že poslanci, kteří se tím zabývali, opravdu projednávání této novely poctivě odpracovali. Nejenže jsme diskutovali x-krát v podvýborech, ale zúčastňovali jsme se také řady seminářů a opravdu můžeme říci, že když podáváme pozměňovací návrhy, máme to skutečně promyšlené.

Chtěla bych říci, že jestliže proces schvalování nebude tak, aby se nejprve hlasovalo o tom, co je opravdu prodiskutované, to znamená, jaká jsou usnesení výboru, jestliže začneme nějakou jinou procedurou, znamená to, že bude jasně vidět, co je pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prioritou. Pro nás za TOP 09 velmi prosím, zvažte svou podporu pozměňovacím návrhům jinak velmi respektovaného kolegy Kořenka, který vlastně ve svém pozměňovacím návrhu ruší možnost individuálního vzdělávání na druhém stupni. Chci říci, že to, že TOP 09 - a nejen TOP 09, také řada poslanců z poslaneckého klubu ANO - si uvědomuje, že individuální vzdělávání vůbec nenarušuje strukturu našeho klasického školství, že se jedná o stovky do tisíce žáků. Pro nás toto je naprosto závažné a je to limitující. Jestli toto nemůže projít, je to pro nás znamení, že nemůžeme podpořit celou novelu.

Chtěla bych říci, jestli na tom stojí, na registru pedagogických pracovníků a na neschválení individuálního vzdělávání na druhém stupni - které, znovu říkám, se týká do tisíce dětí -, jestli kvůli tomu je ochotno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahodit ten naprosto pozitivní § 16, který je pozitivním průlomem v přístupu k žákům, kteří mají nějaké specifické potřeby, tak my toho velmi litujeme, ale přesto, pokud nebude splněna podmínka individuálního vzdělávání, pokud z § 16a nevypadne odstavec 5, který je velmi dlouze prodiskutován, tak poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit tuto novelu. A je nám to velmi líto, protože - znovu opakuji - § 16 obecně považujeme za velice pozitivní průlom.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášena paní poslankyně Semelová, poté s přednostním právem pan ministr Chládek. Máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já už nebudu vystupovat k § 16, o tom byla diskuse dost podrobná tady i na různých seminářích. Musím ale reagovat na individuální vzdělávání.

Já bych chtěla upozornit na to, že i podle současného školského zákona, podle současné legislativy je možné, aby se žák vzdělával mimo školu, pokud k tomu jsou závažné zdravotní důvody, případně pokud je žák se svými rodiči dlouhodobě v zahraničí. Je to umožněno podle individuálního vzdělávacího plánu. Já nevidím žádný důvod, aby se rozšiřovalo domácí neboli individuální vzdělávání i na druhý stupeň základní školy.

My jako klub KSČM nesouhlasíme ani s domácím vzděláváním na prvním stupni. Myslíme si, že to nepřispívá ke kvalitě vzdělávání, že to degraduje učitelské povolání a že by to v naší legislativě vůbec být nemělo. Chci tím tedy říci, že klub KSČM, pokud bude ještě k tomu rozšířeno domácí vzdělávání na druhý stupeň základní školy, tak nepodpoří tuto novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chládek a po něm se připraví pan poslanec Zlatuška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte tři krátké poznámky.

Předně chci říci, že velmi děkuji opozici, že tuto novelu vesměs vnímá jako klíčovou a důležitou. Co se týká § 16, není to pouze § 16, ale je tam celá řada klíčových věcí, které pomůžou regionálnímu školství. U § 16 bych chtěl říci, že souhlasíme jako ministerstvo i s tím, aby byl vypuštěn odst. 5, tak jak to navrhuje i sociální výbor a někteří poslanci. Konzultovali jsme to s Evropskou komisí. Evropská komise řekla, pokud se týká jenom odst. 5, že s tím by nebyl problém. Byl by problém, kdyby nebyl schválen školský zákon s § 16, a problém by to byl, že to je jedna z podmínek pro čerpání prostředků z Evropské unie. To je moje první poznámka.

Druhá poznámka k registru. Sami dobře víte, že jsme se dostali v minulosti do velmi problematické situace, že jsme měli 18 tisíc nekvalifikovaných učitelů, kteří měli opustit náš školský systém. Přesto jsme měli 7 tisíc učitelů na úřadu práce. Ten důvod je jednoduchý. My tady máme čísla krajů, které nám řeknou, kolik máme učitelů v jednom kraji, řeknou nám, jakého jsou věku, jakého jsou pohlaví, ale neřeknou nám aprobovanost. A pedagogické fakulty samy požádaly, že by jim tento registr lépe pomohl v zacílenosti jejich nabídky kurzů, resp. nabídky vzdělávání magisterského stupně, a že by se nestala situace, že ředitel má kopu žádostí o přijetí např. zaměření humanitního směru, a přesto nemůže sehnat kvalifikovaného pedagoga na obor matematika - fyzika. To je ten důvod, proč chceme, aby byl zaveden registr a mohli jsme lépe zacílit i požadavky na pedagogické fakulty.

Věc třetí. Sami z debaty vidíte, že diskuse o domácím vzdělávání je opravdu velmi široká. A já cítím, že ještě ten problém není tak vydiskutovaný. Proto bych chtěl říci pro všechny poslance, kteří se tomu věnovali spíše okrajově, protože se věnují jiným problémům: Domácí vzdělávání je dnes zákonem povoleno až do páté třídy základní školy. Takže pro všechny malé děti ta možnost tady je. Na druhém stupni, jak tady mluvila i paní poslankyně za KSČM, je možnost v případech, pokud je to hodné zřetele, povolit individuální vzdělávací plán, např. pro těžce zdravotně postiženého žáka, pro sportovce, který se již zúčastňuje vrcholových soutěží, apod. Dnes je to opravdu marginální část asi 150 žáků. A my jsme rozšířili pokusné ověřování ze 7 škol na 19. Každá škola je v příslušném kraji, takže zajistí domácí vzdělávání pro všechny děti těch rodičů, které o to mají opravdu evidentní zájem. Ale nemyslím si, že v současné době jsme zatím připraveni na to, abychom to pustili do 4,5 tisíc základních škol.

Protože ale chápu, že to je téma, které je důležité, navrhuji, abychom toto řešili samostatnou novelou a nespadl kvůli tomu celý školský zákon, který má 16 nebo 17 jiných bodů, které podporujete všichni napříč spektrem, ať jste zleva, nebo zprava, a tím bychom se nedostali i do problémů s čerpáním evropských prostředků. Protože já mám reálnou obavu, pokud by neprošel § 16, tak to bude velký problém pro Evropskou komisi. Proto bych navrhoval, že i naše legislativa může pomoci tomu z poslanců, kdo bude tento návrh chtít předložit jako samostatný, že mu může legislativa pomoci připravit tento návrh, připravit možnosti k realizování. A samozřejmě bych doporučoval i uspořádat seminář na půdě Poslanecké sněmovny, kde by se zdůraznila jak rizika, tak pozitiva domácího vzdělávání. Jsou na to různá hlediska. Jsou tam úspěšní studenti, ale jsou tam i žáci, kteří propadli. Tak jako v jiných systémech. Takže proto si myslím, že by bylo lépe, pokud by to bylo řešeno samostatnou novelou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde jednu faktickou poznámku paní poslankyně Putnové, tak ji poprosím. Poté řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Zlatuška a pan poslanec Beznoska. (Námitka, k faktické.) Takže v tom případě nejdřív faktická poznámka paní poslankyně Putnové.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pane ministře, vy jste velmi zdatný komunikátor a taky manipulátor. Nikdo z opozice neřekl, že tato norma je klíčová a důležitá. Paní poslankyně Nováková mluvila o § 16 jako o dobré cestě a o dobrém návrhu. To je trochu rozdíl. Takže nám to nevkládejte do úst. Nevím, kdo jiný vás takto pochválil. Ale pochválil jste se sám, já to nemohu přijmout. (Potlesk zprava.)

Další otázka, která se týká individuálního vzdělávání. Myslím, že jsme tomu skutečně hodně věnovali. A taky jsme se bavili o tom, že ten odklad je začátek neúspěchu! Vy vlastně individuální vzdělávání nechcete, nijak se tím netajíte a tady se nám snažíte slibovat nějaké další oddalování, které nás má uchlácholit. My se s tím nemůžeme smířit a já to tady říkám zcela otevřeně. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Beznoska a po něm pan poslanec Karamazov. Máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Hezké dopoledne. Já jenom velmi krátce. Ty dva zmíněné konfliktní body, § 16 odst. 5 je v pořádku, že se vypustí. Na tom asi panuje shoda. Mám trochu rozdílný názor od pana poslance Kořenka, ale na výboru pro sociální politiku debata kolem tohoto odstavce byla docela dlouhá. To je jeden bod.

A druhý bod. Stejně tak jako paní kolegyně Putnová i paní kolegyně Nováková si myslím, že do moderního designu české vzdělávací soustavy individuální vzdělávání patří i pro druhý stupeň základní školy. A nemusí to být zrovna zdravotně hendikepovaní či mimořádně úspěšní sportovci. Prostě to otevřeme pro všechny, protože individuální vzdělání je také cestou. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, tak přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14.30 do 16 hodin z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá paní poslankyně Zuzana Šánová, dále od 12 hodin se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Josef Novotný, od 11.30 do 14.30 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Daniel Korte a dále do 16 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Stropnický.

Nyní požádám o faktickou poznámku, kterou má přihlášen pan poslanec Karamazov a po něm pan poslanec Zahradník. Máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych také sdělil podmínky, za kterých Občanská demokratická strana podpoří tento zákon. Podmínky tu vlastně už padly. První je individuální vzdělávání. Pokud se dostane individuální vzdělávání prostřednictvím pozměňovacích návrhů do novely i pro druhý stupeň, tak ODS podpoří návrh, a podobně je tomu i pro registr pedagogických pracovníků. Naopak ten, pokud se tam dostane, tak ODS nebude moci podpořit tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, nyní pan poslanec Zahradník a po něm pan poslanec Rais, oba s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pan místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomu důvodu, který pan ministr uvedl ve prospěch zavedení registru učitelů. Žádný registr učitelů nepomůže k tomu, aby se zvýšil zájem o matematiku jak na základní, tak na střední a na vysoké škole, ani k tomu, aby se zvýšil zájem o studium učitelství matematiky a fyziky mezi uchazeči o studium na pedagogických fakultách. K tomu vedou jiné, daleko složitější a těžší cesty.

Ještě k inkluzivnímu § 16. Samozřejmě chápu jeho důležitost ať už z hlediska všeobecné společenské objednávky, tak i z hlediska Evropské unie, ale musíme si uvědomit, že se nám nebude dařit naplňovat požadavky inkluze a integrace, aniž bychom významně zvýšili počet a také i statut asistentů učitele. Myslím, že jich je stále nedostatek a že i jejich pozice je velmi zatím problematická. I na to, pane ministře, je třeba, abyste se zaměřili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Raise s faktickou poznámkou a poté se připraví řádně přihlášený pan poslanec Zlatuška. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych se chtěl vyjádřit k individuálnímu vzdělávání na druhém stupni. Myslím si, že jsem natolik liberální, že vím, že toto je velice krok správným směrem, ale na druhou stranu je potřeba diskutovat, za jakých podmínek toto individuální vzdělávání proběhne. Proto si myslím, že je namístě o tom ještě diskutovat a v podstatě tento problém detailněji řešit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě nové faktické poznámky. První je pan poslanec Kořenek a po něm paní poslankyně Semelová. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, budu velmi stručný. Jen si dovolím k asistentům pedagoga. Postavení ze zákona je naprosto jasné, myslím si, že asistenti pedagoga nejsou ten zásadní problém. Problém je v tom, že je schvalují kraje a kraje na to nemají peníze, nebo nedostávají, čili snaží se vystačit s těmi prostředky, které mají, a jestliže dostanete na plat asistenta na deset měsíců, musíte každý rok podstupovat tu proceduru, kdy se schvaluje. Každý kraj má jiný způsob přidělování finančních prostředků. To jsou ty problémy, to jsou technicko-organizační problémy, ale věřím, že právě vyhláškou přidělení finančních prostředků, jasným stanovením normativů by se tyto problémy měly vyřešit. Ale předně potřebujeme dostatek peněz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych se jen v souvislosti ještě s domácím neboli individuálním vzděláváním chtěla zeptat kolegů a kolegyň po mé pravici, jak se to dává dohromady s vašimi proklamacemi týkajícími se inkluzivity vzdělávání, kdy chcete začleňovat všechny možné zdravotně postižené atd. do běžných tříd, kdy požadujete pomalu, aby speciální školství tady zaniklo, a přitom vyčleňujete určité žáky ze základního školství a necháváte je učit doma. To je první poznámka.

Druhá věc, proč tu byl takový křik kvůli zákonu o pedagogických pracovnících, když právě vy na pravé straně jste požadovali, aby tam nebyly žádné výjimky, aby všichni měli kvalifikaci a nikdo nebyl neaprobovaný a nekvalifikovaný. A teď je necháte učit doma kýmkoli z řad rodičů. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Novákové. Máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dámy a pánové, já se domnívám, že teď už je debata na té úrovni, že tak trochu zneužíváme logicky toho, že ne všichni poslanci se podrobně seznámili s obsahem všech pozměňovacích návrhů. Chtěla bych upozornit na to, že součástí pozměňovacích návrhů, které schválil výbor, a to je A, pozměňovací návrhy A10, 14 a 15, je i to, že by bylo individuální vzdělávání kontrolováno, že tam bude mít jakési dispozice Česká školní inspekce, a že pokud by se odehrávalo individuální vzdělávání na druhém stupni, je předpokladem, že garant má vysokoškolské vzdělání. A znovu bych chtěla upozornit: individuální vzdělávání - prosím, neobracejte to tak. Podmínka conditio sine qua non, podmínka, bez které to my nemůžeme podpořit, když nebude dovoleno několika desítkám či maximálně stovkám rodin, které se rozhodnou, ne že vyčleňují své děti, ale které se rozhodnou pro jinou variantu vzdělávání, tak vy riskujete - a tímto apeluji především na kolegyně a kolegy poslance z poslaneckého klubu ANO - dobře víte, že to je správné, a vy tím riskujete, že ta novela neprojde. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Schwarze.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já se musím zastat pana ministra, protože už to řekla paní poslankyně Putnová, že na nás hraje, že slibuje nějaké domácí vzdělávání. Víte, to byl i můj tlak na pana ministra, že jsem mu řekl, že já také osobně jako člověk podporuji domácí vzdělávání - ale za jakých podmínek? Nedovedu si představit ve městě, kde bydlím, ve svém, kde je 14 základních škol, že každá škola bude provozovat domácí vzdělávání. To by se ti učitelé nebo ti ředitelé nebo ti, co to financují, z toho zbláznili. Teď to beru spíš ekonomicky. Podporuji domácí vzdělávání, ale za určitých podmínek. Například v kraji jedna škola, která to bude dělat. A když už se někdo rozhodne pro domácí vzdělávání, tak ať si tam dojede a ta škola je na to připravená. Z toho mám já strach. Takže to bych vám chtěl vysvětlit. To jsem sám apeloval na pana ministra. Není to jeho výmysl, že by sám nás chtěl uchlácholit, že si vymyslí nějakou novelu nebo my něco připravíme. Takhle to bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, určitě novela školského zákona je potřebná a já pro ni určitě zvednu svůj hlas. Na druhou stranu bych si dovolil upozornit, že přes to, co dnes odhlasujeme, budoucnost vzdělávání je personifikovaná a je také individuální. Je to už proto, že vzdělávání je dnes celoživotní proces a bez ohledu na to, jaká pravidla zavedeme v tom, co se odehrává v kamenných školách, tento proces bude pokračovat a je v tom budoucnost i České republiky.

A druhá věc je ta, že žádný registr pedagogických pracovníků nevyřeší nedostatek technických profesí, nevyřeší to, že je potřeba aplikovaná matematika a podobně. To je naprostá iluze. Ty peníze prostě nesplní účel, ať už to bude stát 2 miliony, nebo 30 milionů.

Děkuji za pozornost. (V sále je velký neklid a hluk!)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní již tedy řádně přihlášený pan poslanec Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, situace, jak se mi jeví se školským zákonem, je krajně nešťastná vzhledem k době, kterou Ministerstvo školství promarnilo na to, aby mohla věcná debata v bodech, u kterých teď třeba pan ministr přistupuje na to, že by mohl pokračovat dál, probíhat. Oproti tomu neproběhla debata tam, kde by se dala dělat opatření, která by byla prospěšná.

Začnu jenom velice stručně problémem domácího vzdělávání. Jedná se o to, aby za definovaných podmínek rodiče, kteří splňují kvalifikaci, která je stanovena zákonem, kontrolovaná inspekcí, vzdělávali z důvodů, které mohu osobně považovat za důvody, na které bych nikdy v případě vlastních dětí nepřistoupil, ale které mají rodiče hluboko v sobě, aby mohli tímto způsobem pokračovat z prvního stupně na druhý.

Dlouhodobě se diskutovalo to, co tady naše kolegyně z komunistické strany říkala jako své principiální výhrady, u kterých samozřejmě komunistický pohled na to, jak má vypadat vzdělávání, je jiný než pohled liberální, nebo pohled lidí, kteří reprezentují společnost, která je založena více na svobodách. Akcentace tohoto způsobu, který zakáže zlomkům promile, o které se jedná, aby jejich děti mohly pokračovat v individuální formě vzdělávání z prvního stupně na druhý, to mi přijde jako nerozumné a svým způsobem zbytečné vynakládání energie.

Připomněl bych, že když byl za předchozích vlád v novele připravován školský zákon, tak tam možnost pokračování individuálního vzdělávání na druhý stupeň byla. Je to věc, která byla dlouhodobě opírána o odborná stanoviska a vyhodnocení zkušeností, které jsou s domácím vzděláváním na základním stupni. Kdybych měl parafrázovat svůj dojem z těchto odborných stanovisek Národního ústavu pro vzdělávání, tak konstatuji, že se neshledaly žádné velké problémy s tím, jak domácí vzdělávání vypadá. Strašení nějakým propadáním, strašení sociálním vyloučením, výchovou nepoužitelných autistů, to zde vůbec nehrozí. Odborné doporučení už nejméně rok a půl staré je to, aby zákon změnil podmínky tak, aby umožnil individuální vzdělávání i na druhý stupeň. V průběhu přípravy této novely na Ministerstvu školství víceméně ad hoc bez odborných stanovisek převážil názor, že by individuální vzdělávání v novele předkládané být nemělo. Pan ministr toto prezentoval hned ze začátku projednávání jako víceméně své stanovisko, přes které nejede vlak. Jeho náměstek pan Mlsna v okamžiku, kdy sliboval poslancům pomoc při vypracovávání pozměňovacích návrhů, řekl, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude asistovat s přípravou do takzvaně komplexního návrhu pouze v případě, že tam nebude individuální vzdělávání. Po debatě ve výboru převážilo většinové stanovisko doporučit Poslanecké sněmovně, aby tato možnost byla umožněna.

Dnes budeme stát před hlasováním pozměňovacího návrhu pana poslance Kořenka, který pouze reprodukuje odmítavé stanovisko pana ministra. Pan ministr zde učinil příslib, který může vypadat jako velice otevřený, prozíravý a všechno možné, ale přichází ve chvíli, kdy už meritorně nejednáme o tom, jak má věc vypadat. Mně samotnému by se nejvíc líbilo, kdyby se návrh vrátil do druhého čtení, ale pokud ministerstvo říká, že to z časových důvodů není možné, tak tohle respektuji. Ale čas na to udělat to tak, aby tam byly vyřešeny údajné problémy, o kterých mluví pan ministr, zde nepochybně byl. Byl bohužel promarněn. Z hlediska volby, před kterou dnes stojíme, jestli individuální domácí vzdělávání podpořit, nebo ne, je pro mě volbou deklarace principu, zda tento prvek ve školském zákoně do budoucna chceme, nebo nechceme, a naopak bych panu ministrovi poskytl prostor v tom, že v další novele, pokud jsou tam vysloveně problematické jednotlivosti, je možné tyto jednotlivosti spravit. Ale dnes máme rodiče, jejichž děti se vzdělávají individuálně na prvním stupni, chtějí pokračovat tímto způsobem na druhém a v okamžiku, kdy to do novely nedáme a řekneme, že budeme pořádat nějaké další semináře a připravíme nějakou další úpravu, tak v každém případě těmto rodičům dětí na prvním stupni způsobíme přetržku možnosti individuálního vzdělávání. A toto vidím jako základní problém.

Pojďme vzít nabídku, kterou dal pan ministr, pozitivním způsobem. Přijměme dnes možnost individuálního vzdělávání, čili odmítněme pozměňovací návrh pana poslance Kořenka, a nechť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tu pomocnou ruku podá v tom, aby do příští novely, projednávané za dva měsíce, přibyl pozměňovací návrh, který upraví eventuální problémy. Nezpůsobíme žádnou katastrofu, protože ten takt, ve kterém děti chodí do školy a vzdělávají se, je roční, nikoliv měsíční. Nezpůsobíme rozvrat vzdělávacího systému.

Druhý bod, který vidím jako meritorně podstatně problematičtější, se týká registru pedagogických pracovníků. Registr pedagogických pracovníků, a plně souhlasím s tím, co říkal ve své poznámce pan kolega Pilný, prostě nesplní to, co slibuje. Bude stát pouze náklady jak na straně ministerstva, tak na straně škol a zavede účelovou evidenci osobních údajů pro plus minus 250 tisíc nebo kolik pedagogických pracovníků, které máme v systému našeho školství. Neporadí si nic s těmi problémy, které jsou za tím, co zde někteří z proponentů návrhu zmiňovali, jako problémy s kvalifikací učitelů, protože neřeší problém de facto krajových systémů vzdělávání, které jsou zde dány kompetencemi zřizovatelů vůči příslušným školám. Zákon nenapravuje kompetence, nevytváří jednotný způsob řízení školské soustavy z ministerstva, pouze vytváří jednoúčelovou a vcelku zbytečnou evidenci.

Když si přečtete důvodovou zprávu k tomuto zákonu a zhodnocení dopadů a potřebnosti zavedení tohoto, tak se tam velice podrobně musel předkladatel vyrovnat s tím, že se fakticky zavádí evidenci, která by byla v rozporu s ústavně zaručenými právy na ochranu soukromí.

Narážela by na požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mohla by principiálně skončit i před Ústavním soudem. Předkladatel se s tímto vyrovnal tak, že pracuje s anonymizací těch údajů, které se do databáze ukládají. Ta anonymizace není stoprocentně spolehlivá, velice snadným způsobem bych přišel s protokolem, kterým bych vytáhl z databáze jednotlivé osobní údaje o konkrétních lidech, pokud budu vědět, koho konkrétního z toho chci vytáhnout. Toto může být problém, který i s takto koncipovanou databází vzniká.

Já si dovolím panu ministrovi nabídnout úplně opačnou nabídku. Pokud bude pan ministr souhlasit s tím, aby registr pedagogických pracovníků vypadl, tak mu nabízím, že mu dodám hotový vypracovaný návrh, který eviduje potřebné pracovníky ve školství, protože tento návrh je napsaný, nabízel jsem ho ministerstvu už v době, kdy se projednával zákon o pedagogických pracovnících, ale tehdy o něj ministerstvo nemělo zájem. To, co je dneska potřeba, to je znát personální potřeby na školách a mít o tomto přehled. Když jsem se ptal ministra písemně na to, jaké prostředky stálo zjišťování faktického stavu v případě těch nekvalifikovaných pracovníků v případě zákona o pedagogických pracovnících, dostal jsem písemnou odpověď, že to nestálo žádné dodatečné náklady, protože tady tato data jsou k dispozici dnes na Ministerstvu školství a příslušné odbory je mají. Akceptuji, že ta odpověď byla nekorektní, ne úplně pravdivá a že je potřeba systematičtější přístup, budiž. Ale registr, který se tam dneska předpokládá zavést, není odpovědí na ty potřeby, nebude vodítkem pro pedagogické fakulty. Zdůrazňuji, že nejen pedagogické fakulty v České republice vzdělávají učitele. V České republice je celkem padesát fakult, které připravují učitele, a jsou to i fakulty přírodovědecké, fakulty filozofické nebo fakulty informatiky, takže i ty požadavky pedagogických fakult, pokud existují, jsou jenom menšinou.

V analýze dopadů tohoto zákona je uvedeno, že přímé náklady na straně ministerstva na zřízení budou 2,8 milionu korun, čili jsou uvedeny vyšší než to, co dneska uvedl pan ministr. Je tam uvedeno, že další náklady budou 700 tisíc ročně na provoz systému, ale současně je tam uvedeno, že v tomhle nejsou zahrnuty a nelze ani odhadnout náklady, které vzniknou na jednotlivých školách úpravou softwaru, který bude potřeba pro tento způsob vykazování. Zdůrazňuji, že to bude způsob vykazování, kde budou anonymizovaná data, školy budou fakticky vykazovat data, kde budou muset uvádět některé údaje, které mají ve svých standardních personálních evidencích, a takováto databáze není příkladem dobrého eGovernmentu, jak je psáno v důvodové zprávě. Je parodií na eGovernment. Tohle musím bohužel konstatovat jako člověk, jehož primární profesní oblast je informatika, informační společnost. EGovernment učím na vysoké škole a to, co je napsáno v důvodové zprávě k tomuto zákonu o eGovernmentu, prostě není pravda. Není to pravda ani náhodou.

A to poslední, co je velice důležité a co zde od pana ministra myslím zaznělo, je ten poukaz na evropské peníze a problém s čerpáním evropských fondů. Problém s § 16 odst. 5 je už vyřešen, ale přesto bych poukázal na to, že jsem zmiňoval při druhém čtení, o jak astronomické částky se v těch projektech jedná. Za těch posledních šest let v přehledu, který mám k dispozici, se jednalo o několik projektů, jejichž celková plánovaná výška byla 758 milionů korun, čili více než čtvrt miliardy. Čerpáno bylo 706 milionů a jsou tam i projekty, které nesplnily plán. Plánovaný nákup testovaného vybavení nebyl realizován, a přitom se nic zvláštního nestalo. Z celkové sumy 257 milionů bylo šťastně čerpáno 242 milionů. To je ten projekt VIP3, nebo RAMPS VIP3. Mám zde detailní evidenci jednotlivých projektů, o kterých se jedná. Ta suma, pokud chcete vidět, co obnáší tři čtvrtě miliardy, tak jsou to tyto papíry. (Ukazuje složku.) To jsou ty ministerské projekty, které vesměs slibují, že se udělá nějaký nový způsob testování, který má být lepší než ten předchozí. Na toto se nárokují ty evropské peníze. Nikoho tam nezajímá, že sliby nejsou plněny, šťastně se stále plánují další a další částky. Této motivaci ze strany ministerstva mírně rozumím, proč to chce, nejsem ale s takovýmto plýtváním úplně srozuměn.

Z hlediska pozitivních věcí zde padly zmínky o asistentech a potřebě systémového financování. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se připravuje program EPS - efektivní poradenský systém ve školství, který je zase dál plánován na dalších 270 milionů korun. A v okamžiku, kdy si prohlédnete, s čím ministerstvo přichází, tak ty částky, o které se jedná, jsou částky, které mají být vynakládány na další vypracovávání metodik. Ověření standardu kvality ve školských poradenských zařízeních 42 milionů. Ověření certifikačního procesu. Integrace podpůrných opatření 40 milionů. Diagnostika a intervence má mít celkem 158 milionů. V okamžiku, kdy si přečtete, co se tam plánuje, tak je to získávání nových metod vhodných nejen pro školní práci a podporu v oblasti diagnostiky psychologem, speciálním pedagogem, ale také metod vhodných pro pedagogy.

Myslím, že tady je klíč k tomu, proč jsme se tak dlouho museli přít o § 16 odst. 5. Tady v těchto částkách jsem... Já jsem chtěl mluvit k panu ministrovi, chtěl jsem ho pochválit, že ustoupil od toho, aby ten § 16 odst. 5 mohl sloužit jako zástěrka pro čerpání těchto částech, ale pana ministra to asi nezajímá, takže skončím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jen pro pořádek říkám, že dnešní projednávání třetích čtení trvá do jedné hodiny, takže budeme postupovat tak, jak jsou přihlášení nyní s faktickou poznámkou. První faktickou poznámku má pan poslanec Kořenek. Vzdáváte se, dobře. Pak je zde přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kostřica. Máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si ctěnou Sněmovnu seznámit jenom s takovou osobní vlastní zkušeností. Působil jsem po sedm roků jako expert v republice Maltě za bývalého režimu před rokem 1990 a kromě mě tam byla celá řada expertů, bylo tam cca 60 až 80 dětí expertů na prvním, druhém stupni školní docházky. Tehdejší vláda zakázala jinou školu než školu sovětskou, která tam byla. Všichni kromě tří nebohých dětí, které z těch 60 až 70 se účastnily výuky v azbuce, byla vzdělávána matkami, případně otci. Mohu říct, že podle mé zkušenosti všichni získali velice dobré znalosti a jejich výsledky, když byly potom hodnoceny při zkouškách v ČR, byly shledány jako jedny z nejlepších. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že máme jednu hodinu, přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji ho do pátku do deváté hodiny ranní. Nyní bude přestávka na oběd. Poprosím, aby se za tři minuty sešel organizační výbor, tak jak je obvyklé. Jednání bude pokračovat ve 14.30. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v odpoledním jednání schůze Poslanecké sněmovny. Jako první bod máme zařazen

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP