(19.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Místní lidé věděli o tom, že armáda již nepůsobí ve vrbětickém areálu, a zároveň pevně důvěřovali státu, že se řádně stará o jejich bezpečí a také řádně hospodaří se svým majetkem. Souhrnná zpráva podaná formou petice petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poukázala na závažná pochybení státu. Dotčená ministerstva nevykonávala svůj dozor řádně a nezabránila nedodržování a naprostému ignorování bezpečnostních předpisů a norem. Důsledkem toho je neúnosná kumulace rizik (odkašlání), která tak přímo ohrožuje životy a majetky místních občanů. Doporučuji vládě, aby jménem státu uznala svou odpovědnost a aktivně se v duchu toho, co zde říkám, podílela na obnovení důvěry místních občanů ve státní instituce. Cením si osobní statečnosti a nasazení místních občanů, kteří přišli mezi nás a na petičním výboru přednesli svoji zprávu. (Řečník hovoří s velkým úsilím chraptivým hlasem.) Každý z vás měl možnost se na vlastní oči přesvědčit o důvěře petentů, že jejich argumenty budou Poslaneckou sněmovnou a státem vyslyšeny a respektovány.

A já si ze všech těch důvodů, které jsem zde uvedl, dovoluji navrhnout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zajistila

1. odvoz veškerého nebezpečného materiálu, munice, chloristanu amonného i raketového paliva z areálu muničních skladů ve Vrběticích;

2. ustanovila vládního zmocněnce k dozoru nad bezpečným odvozem veškerého nebezpečného materiálu z areálu muničního skladu ve Vrběticích;

3. zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů na zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách;

4. zajistila přezkoumání pochybení vojenského stavebního úřadu při vydání stavebního povolení ke zkušebnímu provozu recyklačního závodu raketového paliva v areálu v bezprostřední blízkosti skladu s velkým množstvím munice;

5. předložila systémová nápravná legislativní opatření k udělování licencí k nakládání s vojenským materiálem a municí, k zajištění řádného státního dozoru a účinné kontroly;

6. zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchů muničního skladu a řádnou evidenci všech omezení hospodářské činnosti v uzavřených oblastech pro potřebu stanovení výše škody občanům postižených obcí;

7. zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob, postižených přímými následky výbuchu muničního skladu.

K posledním dvěma návrhům si dovoluji jenom říci, že zajisté máte v čerstvé paměti případ havárie mostu ve Studénce, kdy do dnešního dne nebyla stanovena konkrétní odpovědnost za havárii, to znamená, že ani komerční pojišťovny dosud nevyplatily žádné odškodnění. Předpokládám, že může nastat podobná situace, a proto by se stát měl postavit čelem k odškodnění lidí, protože pokud to bude jenom na komerčních pojišťovnách, tak do vyšetření celého případu zřejmě komerční pojišťovny těmto občanům neposkytnou vůbec nic.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Dorazila ke mně jedna omluvenka. Od 19.30 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Zelienková.

Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Benešík, a po něm je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Seďa. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já to nechci zlehčovat, ale mám ten dojem - a to není předmětem mé faktické poznámky - že kdyby paní místopředsedkyně Jermanová neprosadila zákaz podávání alkoholických nápojů v restauračních zařízeních, tak například pan kolega Hovorka by mohl v podstatě panákem dezinfikovat a jeho příspěvek by byl v daleko vyšší kvalitě. Ale to jen na okraj.

Já jsem se chtěl zeptat - pan poslanec Hovorka to zmínil, ale nezeptal se - zdali se počítá s kompenzací občanům dotčených obcí právě za uzavření některých místních komunikací, protože oni skutečně objektivně mají zvýšené náklady například na dopravu do zaměstnání.

A také ještě jedna poslední poznámka k Bochemii. Já si skutečně čím dál víc začínám myslet, že ten výrobní proces asi nebude tak bezproblémový, jak se běžně deklaruje, protože proč firma, která má mezinárodní dosah a rozsah, je naprosto jedinečná, tak tento podle ní bezpečný chemický nebo fyzikální proces výroby provádí ve valašských lesích, daleko od civilizace, jenom bohužel s několika menšími vesnicemi v okolí. Mně to přijde trošku jako ten vtip, který se kdysi dávno říkal o jablkách z Dukovan. Na otázku, zdali jsou bezpečná, úřady odpovídaly, že jsou naprosto bezpečná a zdravotně nezávadná, jenom po konzumaci musíte zakopat ohryzek pět metrů do země.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, že jste dodržel čas pro faktickou poznámku. Nyní má slovo pan poslanec Seďa. Připraví se pan poslanec Holík. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane starosto, vážené kolegyně, kolegové, za dva dny to budou dva měsíce, kdy jsme zahájili tento bod, a mnoho vystupujících už tady řeklo mnohé a byly vzneseny různé dotazy. Já chci říci, že souhrnná zpráva Ministerstva vnitra o postupu řešení mimořádné události v muničním skladu Vrbětice z 12. 12., kdy jsme to začali projednávat, na mnohé ty otázky dala odpověď. Jenomže bylo asi málo času pro kolegy a kolegyně, aby si tu zprávu přečetli.

Výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu se tímto problémem také zabývaly, výbor pro obranu na můj návrh 7. ledna.

Já si myslím, že důležitá otázka, která tady neustále je, je, kdo za to může. A teď nechci hodnotit to, co šetří orgány činné v trestním řízení, to znamená požár v muničním skladu číslo 16 a výbuch v muničním skladu 12. To je opravdu věcí orgánů činných v trestním řízení. Já se pokusím o krátký historický exkurs. Možná ten vám dá odpověď na tuto základní otázku.

Takže ta stručná historie. Rok 2006. Právo hospodařit s areálem bývalého muničního skladu Vojenského opravárenského podniku 026 Šternberk, divize Výzkumný technický ústav výzbroje a munice Slavičín. To znamená převedení s právem hospodařit. Důvodem bylo nalezení vhodných prostorů na takzvanou ekologickou likvidaci munice a raket. Skutečným důvodem byla však snaha tehdejšího vedení Ministerstva obrany připravit podmínky pro vznik subjektu, schopného řešit na privátním základě projekt mimovojskové logistiky munice, tedy chcete-li outsourcingu služeb spojených s pořízením, skladováním, opravami, zkušebnictvím a zásobováním municí Armády České republiky, cílově na privátním základě. V muničním areálu byla postupně vybudována pracoviště pro ekologickou likvidaci munice, raket a výrobu munice. Pro vaši informaci, finanční prostředky z této výroby divize munice právě výzkumného ústavu ve Slavičíně činily v té době 200 až 250 milionů korun ročně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP