(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Snopek, připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezký večer, vážené kolegyně, kolegové, vážený předsedající, vážená vládo. Tři a půl měsíce po událostech a více jak dvouměsíčním odkladu projednávání v parlamentu určitě řada věcí už byla řečena. Nicméně pro statistiku vám uvedu některé údaje.

Moji kolegové monitorují prakticky veškeré informace, které o Vrběticích procházejí v tisku, a tento monitoring mám k dispozici. Jedná se už o více než 1 500 stránek formátu A4 textu. Nechci tady hodnotit informace z pohledu váženosti, bulvárnosti, to budou dělat určitě jiní, ale přece jenom pozornost je tady obrovská, ale myslím si, že to není hlavním předmětem mého vystoupení. Chci se ve svém vystoupení soustředit na dva okruhy otázek, nebo, chcete-li, chci ukázat na jisté poučení z dané situace v prvním okruhu a v druhém okruhu otázek chci reagovat na situaci tak, jak na základě Vrbětic reaguje na situaci Pardubický kraj, který je dotčený z pohledu přemístění vojenského skladu.

První okruh otázek, je to otázka právní úpravy působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty. Bylo o tom hodně popsáno, ale myslím si, že je škoda, že řada nedostatků větších či menších se začíná řešit až po událostech, které v říjnu ve Vrběticích nastaly. Nechci vůbec spekulovat s tím, anebo tvrdit, že takové události by se nestaly, pokud by byl uplatňován zákon a odstraněny veškeré jeho nedostatky. Z pohledu právních předpisů na úseku zbraní, střeliva a nakládání s municí, výbušninami obecně, tím nemám na mysli jeden zákon, je celá řada zákonů, nařízení, vyhlášek a hlavně s různou gescí. Ať už je to gesce Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany nebo Ministerstva pro místní rozvoj, ale třeba i Český báňský úřad apod. Při takové analýze se projevuje především nesoulad v samotných pojmech a přístupech k realizaci jednotlivých právních předpisů. Výsledkem potom je konstatování, že díky různé gesci uniká to podstatné, komplexní kontrola, a odvolává se jeden na druhého. Tím mám na mysli jednotlivá ministerstva. Svědčí o tom i okruh otázek, odpovědí Ministerstva obrany, dotazů k souhrnné zprávě spolku Za zdravé Valašsko. Pokud si tuto zprávu přečtete, tak zjistíte, že Ministerstvo obrany v tom nemá prakticky co do činění.

Vláda má k dispozici ucelený právní přehled analýz a je nyní na ní, jakým způsobem s ním naloží, jak rychle projedná potřebné změny či předloží naší Sněmovně potřebné změny zákonů. V tuto chvíli patrně ti, kteří budou sledovat jednání naší Sněmovny, zejména občané Vrbětic, nebudou uspokojeni tím, že prakticky z veřejných zdrojů víme, že vyklizení skladu bude trvat více než rok ve Vrběticích. Jsem ale přesvědčen, že vláda podniká maximum úsilí k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích.

V souvislosti s Vrběticemi se vyskytují i některá méně vhodná vyjádření. Například určitě nepřispívají k dobré náladě mezi občany dohady ministra vnitra a ministra obrany, co se týkalo zajištění ostrahy Vrbětic. To je skutečně jenom věc politiků a myslím si, že přes sdělovací prostředky výměna takovýchto informací neprospívá vůbec otázce důvěryhodnosti armády v očích veřejnosti.

Tudíž znovu shrnu. Vláda ví, jaké jsou nedostatky v zákonech, jaké jsou tam souběžné věci, protiběžné věci a co by se mělo na tomto úseku dělat. Říkám, je to otázka rychlosti předložení, a hlavně, bude to mít i dopad právě na tu druhou otázku, a to je přemístění skladu do Pardubického kraje.

V Pardubickém kraji jsme ihned po obdržení informace o usnesení vlády o ponechání areálu muničního skladu Květná ve vlastnictví českého státu začali aktivně jednat. Je jen škodou, že jsme věděli dříve o Květné ze sdělovacích prostředků než z vlády. Ale takovéto informace zkrátka se někdy stávají. Byla přijata celá řada opatření a ta jsou průběžně kontrolována a hlavně plněna. Především se zástupci Pardubického kraje soustředili na projednání této situace s občany přilehlých obcí. Samospráva Pardubického kraje si je plně vědoma odpovědnosti vůči svým občanům, a proto chce aktivně předcházet možným mimořádným událostem či krizovým situacím souvisejícím s provozem a dočasným uložením munice soukromých subjektů v areálu obnoveného muničního skladu v Květné.

Jednáme aktivně, ale bohužel, někdy si myslíme, že i ta rychlost jednání není úplně pružná. Pokud si vezmeme k dispozici usnesení vlády, které se této problematiky týkalo, zjistili jsme, že prakticky areál Květná má zpracovaný plán pouze do 31. prosince roku 2015. Z toho tedy vyplývá jisté časové omezení a pro naši bezpečností radu kraje z toho vyplývají i některé další skutečnosti. Především bezpečnostní rada kraje by ráda znala další záměr využívání tohoto areálu. Jak už tady bylo řečeno, jedná se i o další možné využití v rámci IZS, jak vyplývá z usnesení vlády. Ale především máme i na mysli některé věci, které pochopitelně bezpečnostní rada kraje přijala. Měli jsme k dispozici hlavně analýzu jednotlivých událostí, měli jsme k dispozici analýzu problému z pohledu právního, a není divu, že bezpečností rada kraje doporučila řadu poměrně tvrdých a náročných opatření, tak aby bylo možné areál provozovat a hlavně aby přijali občané tuto změnu.

Bezpečnostní rada kraje má i některé další otázky, které nejsou dost důsledně řešeny. Především je to otázka ujasnění dlouhodobosti trvání tohoto muničního skladu, a proto se i bezpečnostní rada obrátila na pana ministra životního prostředí se žádostí o stanovisko, zda provoz muničních skladů v Květné při dočasném uložení munice soukromých objektů, zda budou, či nebudou uplatňována přechodná ustanovení zákona č. 59/2000 Sb., o prevenci závažných havárií. A pochopitelně ve znění pozdějších předpisů. Bohužel zatím tuto odpověď nemáme, ale má to vazbu na přijímání dalších opatření a plánů z pohledu ochrany.

S tím souvisí další otázka, která není vyjasněna, a určitě se o tom někdo zmíní, zda tyto objekty byly zkolaudovány, na jaký objem munice, úložnost apod. S těmito věcmi nedisponujeme. Jsme v Pardubickém kraji toho názoru, že z hlediska státem garantované bezpečnosti provozu skladu munice v Květné nejen vůči kraji, ale i okolním obcím, by neměly být jednotlivé soukromé objekty vlastníci municí. Tedy lépe řečeno rádi bychom, aby skutečně tento sklad i do budoucna provozovala armáda, která to umí lépe, bezpečněji a kvalitněji. Určitě budeme tyto věci sledovat a budeme na ně žádat jasnou a rychlou odpověď.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP