(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády. Omlouvám informační zařízení, tam je to až od bodu tři, protože je momentálně zaseknuté. My začneme bodem jedna.

První interpelaci přednese pan poslanec Jiří Zlatuška, který bude interpelovat ministra kultury Daniela Hermana ve věci podpory vědkyň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Obracím se na pana ministra kultury Hermana. Osm profesorů a dva docenti z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity se v listopadu neúspěšně ozvali proti propuštění kurátorky Ústavu Anthropos Mgr. Martiny Galetové, Ph.D., z Moravského zemského muzea. Jedná se o antropoložku, která získala za svoji vědeckou práci z paleolitu nejprestižnější ocenění. V Česku jí byla v roce 2013 udělena cena předsedy Grantové agentury České republiky za vynikající výsledky v oboru společenských věd. Její práce byla zařazena mezi deset nejvýznamnějších světových archeologických objevů roku 2011 podle časopisu Archeology, který vydává Archeological Institute of America.

Jako matka tří dětí byla propuštěna v době, kdy se měla vracet z rodičovské dovolené, během které zvládla vést muzejní časopis Antropologie, zařazený v době jejího působení do mezinárodního přehledu vědeckých časopisů SCOPUS, a její zapojení do práce dokumentují i veřejně dostupné výroční zprávy Moravského zemského muzea za léta 2012 a 2013, které zmiňují i její kontinuální vědeckou činnost během rodičovské dovolené. Přesto byla její rodičovská dovolená vzata jako důvod odmítnutí uděleného grantu Grantové agentury ČR ve výši přes 2 miliony korun a při posuzování na Ministerstvu kultury nebyl tento nedoložený, resp. zřejmě nedoložitelný argument rozporován.

Vzhledem k tomu, že se již věci dostalo publicity, dovoluji si vás, pane ministře, touto formou vyzvat k péči o dobrou praxi vůči ženám-vědkyním vracejícím se z péče o malé děti. Je zřejmé, že ministr kultury nenese osobní odpovědnost za personální kroky institucí v celém resortu kultury a že je pravděpodobné, že se paní doktorka může práva domoci právní cestou. Přesto mám tento případ za výjimečný, jednak projeveným zastáním kapacit z oboru, mimochodem vesměs mužů, jednak tím, že zapadá do případů znevýhodňování špičkově kvalifikovaných pracovnic vracejících se do zaměstnání z mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zde nejde o kvóty nebo preference, nýbrž vcelku zřejmou diskriminaci. Gesce za její odstraňování patří jistě na Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně v oblasti vědeckého uplatňování na RVVI, které ovšem rovněž dominují muži. Resort kultury by však mohl jít příkladem v pozitivním smyslu a připomínat, že i chování k ženám vědy na našich pracovištích není jen trpitelsky přijímaná nutnost ordinovaná zvenčí. Děkuji. (Připomínky ze sálu: Čas!)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Poprosím pana ministra Hermana o jeho odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji panu poslanci Zlatuškovi za jeho zájem a vážím si také zájmu akademické obce, která mě skutečně oslovila v této věci, a ač, tak jak už zaznělo v interpelaci, skutečně nemám personální pravomoci, co se týká jednotlivých příspěvkových organizací našeho resortu, tak samozřejmě to vnímám jako věc, o kterou je třeba se zajímat. Proto jsem tedy celou záležitost nechal skutečně prověřit. V tuto chvíli podle informací, které mám, bylo zjištěno, že s uvedenou pracovnicí muzea byl rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost na základě provedené reorganizace instituce. Ještě k tomu dodávám, že paní doktorka byla zaměstnána v muzeu na částečný úvazek.

Co se týká uzavření smluvního vztahu s Grantovou agenturou České republiky k řešení účelového projektu, bylo prověřeno, že k tomuto kroku vedení muzea učinilo vše, co bylo v jeho možnostech. K řešení úkolu nedošlo, neboť nemohla být zajištěna garance jeho řešení z důvodu již zmíněné rodičovské dovolené právě hlavní řešitelky, která nepředložila záruky, které by umožnily uzavřít smluvní vztah k s Grantovou agenturou. Moravské zemské muzeum mělo o uzavření smluvního vztahu s Grantovou agenturou České republiky zájem, proto nabídlo jmenované dohodu o dočasném vedení grantu s tím, že do budoucna by se na grantu podílela dotyčná pracovnice. Toto však bylo odmítnuto.

Ač jsou to věci, které už prošetřeny byly, přesto pokládám tento zájem renomovaných pracovníků akademické obce za opravdu závažný, a ač tedy, jak znovu opakuji, nemám personální pravomoci, které se týkají jednotlivých příspěvkových organizací, tak se znovu obrátím s dotazem na vedení Moravského zemského muzea a s žádostí o opětovné prošetření celé věci, protože samozřejmě ve chvíli, kdy jsou nějaké pochybnosti, je třeba, aby byly jakkoli odstraněny. Ještě jednou děkuji za tento zájem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Ptám se pana poslance Zlatušky. Má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane ministře, děkuji za nadějnou odpověď. Jenom bych chtěl zdůraznit, že ty rysy, kterými je zdůvodňována reorganizace, nadbytečnost u takto vynikající pracovnice, oceněné jak mezinárodně, tak národně, její ocenění visí koneckonců i na webových stránkách Ministerstva kultury, to všechno vzbuzuje důvodné podezření, že se jedná o klasický mobbing, to, čím pracovnice navracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené procházejí, a že na toto už upozorňovaly i spolky, které pečují o rovnost ve vědě. Proto doufám, že prošetření bude skutečně věcné, nikoli jen formální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Pan ministr, prosím o doplňující odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Takto jsem myslel právě to dodatečné prošetření. Tady zazněly určité teze, které je třeba vzít skutečně velmi vážně. Samozřejmě každý občan má právo se potom také bránit právní cestou, takže je i mým zájmem být skutečně naprosto jistý, jak k věcem došlo, jaké problémy tam skutečně byly, že se eventuální podezření nepotvrdí, nebo také třeba potvrdí, takže v tomto smyslu můj dotaz bude směřován. Ještě jednou děkuji za zájem v této věci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Informační tabule se nám již ustálila. Budeme se věnovat druhé interpelaci, v níž se paní poslankyně Adamová bude ptát pana ministra Stropnického na prodej karlínských kasáren. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, již v polovině února na šesté schůzi Poslanecké sněmovny jsem vás interpelovala s otázkou na prodej karlínských kasáren Jana Žižky. Tehdy byl zrušen první tendr, následoval sice druhý tendr v létě tohoto roku, ale do toho se žádný zájemce nepřihlásil. Důvodem k zrušení prvního tendru byly mnohé pochybnosti s vyhlášením, s jediným znaleckým posudkem, údajnými pochybeními úředníků, kteří měli být následně propuštěni. Tehdy jste okamžitě vyvodil důsledky. Druhý tendr s o 40 milionů vyšší vyhlašovací cenou byl naprosto neúspěšný, protože se nepřihlásil jediný zájemce.

Jaké důsledky jste tedy vyvodil po tomto druhém tendru? Ale především se chci zeptat, jaký bude další postup s tímto chátrajícím komplexem. Zůstane stále nevyužitým? Od července přece jen uběhlo již dost času na to, aby v této věci ministerstvo představilo nějaký nový postup, a já se na něj tedy ptám. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana ministra Stropnického o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP