(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili i tady jsou potřeba důležité změny. A samozřejmě posílení podpory rozvoje cestovního ruchu, což koneckonců souvisí s podporou celé řady drobných podnikatelů, kteří v této oblasti působí a pracují, a já bych chtěl jenom zmínit několik iniciativ vlády, ať už je to novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění, která zlepšuje podporu lázeňství, ať už je to snaha posílit naše vztahy s Čínou, včetně zřízení přímého leteckého spojení mezi Šanghají a Prahou a propagace České republiky v Číně tak, abychom posílili turistický ruch. Čili myslím si, že to jsou konkrétní projekty, na kterých vláda pracuje a které by měly pomoci rozvoji cestovního ruchu a drobného podnikání v této oblasti.

Pokud jde o větší podniky, chci zmínit novelu zákona o investičních pobídkách, chci zmínit snížení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud jde o realizaci nových investic, zkrácení doby implementace investičního projektu… (Předsedající: Čas!) Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Seďa chce ještě vystoupit. Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane premiére, za vaši odpověď. Já si dovolím jenom dvě poznámky. Ta první - každá vláda vlastně vytváří určité dokumenty a tady v tomto případě doufám a chci věřit tomu, že to nebude dokument, jak se říká, že papír snese všechno, ale že to bude reálný dokument, který vlastně bude kontrolován, ale hlavně přispěje k hospodářskému růstu země.

A druhá poznámka. Vy jste tady zmínil novelu zákona o veřejných zakázkách. Já si vzpomínám, když se projednávala tady ve Sněmovně. Já jsem upozorňoval na problémy, které s touto novelou vzniknou, a myslím si, že čas ukázal, že tomu opravdu tak bylo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda vlády ještě bude reagovat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že to tak prostě je. A když se podíváme objektivně na bariéry hospodářského růstu, tak veřejné zadávání je nepochybně jednou z nich. My teď máme krátce po komunálních volbách a musím říci, že řada nových starostů se možná setká s dalšími kostlivci ve skříních, až je budou vymetat po svých předchůdcích, protože tady máme otázky, které se týkají čerpání evropských fondů a kontrol spojených s čerpáním evropských fondů, a v řadě případů kontroly zjistily pochybení právě v souvislosti s realizací zákona o zadávání veřejných zakázek. Bohužel je to tak. To s sebou nese sankce ze strany finančních úřadů a to s sebou přinese nepříjemné překvapení pro řadu měst a obcí, které v minulosti využily evropské projekty. Třeba se tam teď úplně vyměnila politická garnitura a nové vedení města bude muset zápasit s vážnými finančními problémy právě v důsledku sankčního systému, který souvisel s tím, jak se realizovalo zadávání veřejných zakázek, protože ne vždycky to souviselo s tím, že tam chtěl někdo krást. Velmi často se odehrály chyby na základě nejasných výkladů, na základě měnících se výkladů, na základě toho, že firmy, které byly najaty na organizaci veřejných zakázek, neodvedly kvalitní práci. To jsou věci, se kterými se reálně lidé setkávají, a já se obávám, že pokud těch případů bude přibývat, tak že vlastně bude růst i obava vůbec využívat evropské fondy, protože na začátku může být radost z toho, že se podařilo získat dotaci, radost ze zrealizovaného projektu, na konci pak samozřejmě obrovský finanční problém situaci, kdy následná kontrola zjistí nějaké pochybení. Takže je potřeba zlepšit vzdělávání, zjednodušit pravidla, připravit se dobře na čerpání nových evropských fondů, aby takovýchto smutných případů bylo co nejméně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Seďa zůstává, protože se bude dotazovat v deváté interpelaci na strukturální fondy Evropské unie.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, podíval jsem se na monitorovací zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů za období let 2007 až 2013. Celková alokace k 3. 10. byla 695 miliard korun a celkové finanční prostředky v podaných žádostech převyšovaly 1 bilion 309 miliard korun. Pro placené prostředky představují výši 441,5 miliardy korun, což je cca 63,5 %, a zaslané žádosti na Evropskou komisi představují 376,5 miliardy korun, což je 54,2 %.

Stále se hovoří o nedočerpání finančních prostředků z Evropské unie, což je obrovská škoda pro naši zemi. Proto se chci zeptat, pane premiére, jaký je současný stav čerpání operačních programů, který je na kritické úrovni, a zejména co hodlá vaše vláda dělat pro to, aby se tato situace zlepšila a aby Česká republika vyčerpala z těchto programů co nejvíce. Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já už jsem tady mluvil o tom, že určitě budeme mít ještě hodně času, až sečteme a podtrhneme účty za stávající strukturální fondy, tak pak bude dost času na to, abychom hovořili o tom, jak se vyvíjelo čerpání a kde jsou ty hlavní příčiny.

Já bych rád informoval o tom, že pokud jde o rok 2014, k 30. září letošního roku bylo z limitu čerpání pro rok 2014 vyčerpáno za Českou republiku celkem 85,6 procenta. Evropské komisi musí Česká republika letos zaslat další výdaje k proplacení ve výši zhruba 84 miliard korun, aby došlo ke splnění tohoto limitu. Z informací řídicích orgánů a analýz Ministerstva pro místní rozvoj již nyní víme, že se nepodaří včas vyčerpat prostředky u všech programů. O tom už jsem v rámci interpelací informoval. Do skupiny programů, které o část své alokace přijdou, bude patřit operační program Životní prostředí, operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program a také operační program Technická pomoc, regionální operační program Severozápad a operační program Praha - adaptabilita. To jsou tedy operační programy, kde očekáváme, že v letošním roce dojde k nevyčerpání finančních prostředků, a kumulovaně tedy bude vytvořena tato celková ztráta, která vzniká tím, že nevyužijeme potenciál, který máme pro to, abychom alokované finanční prostředky na realizaci projektů využili.

Cílem letošního roku, a bylo to hlavně cílem aktivity vlády, která nastoupila na začátku letošního roku, bylo prostřednictvím krizových plánů snížit původní odhad nevyčerpání prostředků. Musím říci, že realizace stanovených opatření, na kterých jsme se dohodli na jaře, má pozitivní dopady. Má pozitivní dopady i v oblasti eliminace určitých rizik spojených s implementací operačních programů v tomto programovém období, ale také z hlediska celkového zlepšení implementace evropských fondů s využitím zkušeností pro rozbíhající se nové programové období 2014 až 2020. V případě některých operačních programů byla rizika související s nevyčerpáním prostředků snížena. Ovšem nadále riziko nevyčerpání části finančních prostředků přetrvává.

Musím říci, že vláda se pravidelně zabývá tím, jak vypadá situace v jednotlivých operačních programech, pravidelně dostáváme na vládu informace o tom, jak probíhá čerpání v letošním roce. Snažíme se vyvíjet maximální tlak na jednotlivé řídicí orgány operačních programů, aby využily všech možností, jak zajistit to, aby Česká republika ztratila co nejméně. Jak už jsem zmínil, podle posledních prognóz by v roce 2014 Česká republika mohla nevyužít prostředky v rozsahu cca 20 miliard korun. To jsou poslední údaje za operační programy, které jsem zde zmiňoval.

To znamená, budeme samozřejmě pokračovat v těch opatřeních. Blíží se konec roku, cílem je tedy maximálně naplnit predikce čerpání tak, jak byly realizovány, a naším cílem je tedy, abychom za rok 2014 dosáhli co nejlepších výsledků.

Možná mi dovolte ještě stručnou poznámku, která se týká roku 2015. My předpokládáme, že většina opatření, která byla v jednotlivých operačních programech realizována v letošním roce, by se měla projevit zejména v roce 2015, čili předpokládám, že efekty z těchto opatření, které zčásti zasáhly rok 2014, by z větší části měly zasáhnout rok 2015 a pomoci nám při snížení rizik nedočerpání finančních prostředků v následujícím roce. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP