(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že otázka, co s těmi termíny, které byly překročeny - a je pravda, že byly překročeny, protože evidentně Státní pozemkový úřad nebyl připraven na to, aby v takovém rozsahu a takové intenzitě realizoval toto nové kolo restitučního procesu -, by měla směřovat na autory zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ten návrh zákona tady byl prosazen v Poslanecké sněmovně velmi těsnou většinou v minulých letech. Ten návrh zákona byl napaden u Ústavního soudu. Ústavní soud ho nezrušil.

Základní rámec pro realizaci zákona o narovnání s církvemi tvoří jednak tento zákon a samozřejmě pak další platné zákony České republiky.

To, co může vláda jasně garantovat, je, že její úřady a její instituce, které jsou dotčeny zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi, postupují striktně na základě zákona. Vláda svým usnesením ze dne 17. března zřídila vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Vládní výbor se zabývá monitorováním informací o tom, jak probíhá realizace zákona o majetkovém narovnání s církvemi. Zaměřuje se na způsob aplikace zákona tak, aby byly všechny instituce informovány, aby se sladily postupy státu v této věci. Vyhodnocuje se procesní průběh eventuálních soudních sporů, které se týkají majetkového vyrovnání s církvemi. Výbor také vypracovává a vládě čtvrtletně předkládá zprávy o průběhu vydávání majetku, o podaných žalobách a o průběhu soudních sporů v těchto věcech. Pokud tedy otázka směřovala k tomu, zda vláda je informována, pak říkám ano, vláda je informována prostřednictvím čtvrtletních zpráv, které předkládá vládě vládní výbor, který byl zřízen k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Já jsem přesvědčen o tom, že lhůty, tak jak byly nastaveny v zákoně, nebyly nastaveny realisticky, nebyly nastaveny s ohledem na znalost věci. A bohužel ty organizační změny, které probíhaly předtím, než začal být realizován zákon o majetkovém narovnání s církvemi, tzn. změny, které souvisely se vznikem Státního pozemkového úřadu, který vznikl integrací dvou státních institucí těsně předtím, než ten proces byl zahájen, propouštění pracovníků ze Státního pozemkového úřadu těsně předtím, než restituce byly zahájeny, tohle všechno nepomohlo tomu, aby úřad byl dostatečně připraven na tak intenzivní kolo restitucí, které v tuto chvíli a v letošním roce je nucen realizovat.

Výbor je průběžně informován o počtu výzev, o uzavřených dohodách, o počtu schválených dohod ve správním řízení, o rozeslaných dohodách k podpisu. Je samozřejmě informován nejen ze strany Státního pozemkového úřadu, ale je také informován ze strany Lesů ČR. Je informován ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a také ze strany Ministerstva kultury, jehož některé resortní organizace jsou rovněž dotčeny jako povinné osoby zákonem o majetkovém narovnání s církvemi.

Čili tolik informace o tom, jak v tuto chvíli probíhá tento proces. Kdyby byla přijata příslušná novela, která leží tady v Poslanecké sněmovně - musím říci, že přijetí této novely podporuji -, tak by to nepochybně zlepšilo právní postavení státu. A musím říci, že mě mrzí, že bohužel možná i v důsledku přístupu některých poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně ze strany opozice návrh zákona dosud přijat nebyl. Pokládal bych za vhodné, kdyby v krátkém čase Poslanecká sněmovna ten návrh mohla schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec má prostor pro doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, já vám bohužel odpovím úplně stejně, jako jsem vám odpověděl dopoledne: Mnoho zbytečných slov pro nic a málo konkrétních faktů. Vy si asi děláte legraci, pane premiére. Vy jste v dopise, kterým jste mi odpovídal na mé dotazy, napsal, to bylo někdy v první polovině roku, že jste si velmi dobře vědom toho, jaká je situace, jaké byly příčiny. A já se tedy asi marně ptám, protože vy postupujete podle hesla ptejte se mě, na co chcete, já si stejně odpovím na to, na co chci já. Vy jste přece nekonali. Vy jste napsal v té odpovědi mně osobně, že jste si vědom toho, jak bylo všechno poddimenzováno, jak bylo špatně navrženo, že jste si toho byli vědomi už na konci loňského roku. A vaše koaliční vláda v této věci je absolutně nečinná. Neočekávám vaši odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ale přesto ji dostanete, pane kolego (smích v sále), protože pan premiér si přeje reagovat.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě že kdyby zákon o majetkovém narovnání s církvemi nebyl koncipován způsobem, že na ten zákon přímo navazují smlouvy uzavřené mezi státem a jednotlivými církvemi, tak by pravděpodobně bylo snazší dosáhnout úprav některých parametrů tohoto návrhu zákona. Bohužel právní konstrukce, která byla zvolena, neumožňuje Poslanecké sněmovně ani poté, kdy došlo ke změně jejího politického složení po volbách do Poslanecké sněmovny, aby zákon jednostranným rozhodnutím Poslanecké sněmovny upravila nebo změnila. Změna podstatných parametrů by vyžadovala nové vyjednávání s církvemi o smlouvách, které byly uzavřeny mezi církvemi a státem.

Já jsem po volbách církve oslovil s tím, že mě zajímá jejich názor na to, zdali bychom mohli otevřít toto téma a bavit se o změnách některých parametrů zákona o narovnání s církvemi. Nevím, jestli některá jiná politická strana se snažila na toto téma s církvemi diskutovat. Sociální demokracie to udělala. S církvemi jsme diskutovali a bohužel jsme získali negativní stanovisko, a to nejenom ze strany katolické církve, ale i dalších církví, které byly smluvní stranou státu v oblasti majetkového narovnání mezi státem a církvemi. To negativní stanovisko nám znemožňuje, abychom při respektování principů ústavnosti a při respektování principů právního státu jednostranně změnili podstatné náležitosti v církevním narovnání, které jsou současně zmíněny i v těchto smlouvách.

Prodloužení termínu je možná věc. Ta novela už tady v Poslanecké sněmovně leží řadu měsíců. A mě jenom mrzí, že Poslanecká sněmovna se nedostala k tomu, aby ji projednala a schválila. Já tuto novelu podporuji, jsem připraven pro ni hlasovat a bylo by dobře, kdyby v Poslanecké sněmovně co nejdříve přišla na řadu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další interpelace pan poslanec Šincl ve věci zvýšení platů ve zdravotnictví.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, díky působení minulých vlád a jejich necitlivému škrtání a snižování nutných finančních prostředků na nepravých místech je také zdravotnictví a sociální péče v opravdu nelehké situaci. Jedním z důsledků tohoto minulého působení vlád je kritické snížení počtu potřebného personálu na minimum. Zcela běžně jsou zaměstnanci v nemocnicích přetěžováni a v těchto nelehkých podmínkách se snaží o to, aby zdravotnictví a sociální služby vůbec fungovaly. To vše za situace, kdy ve zdravotnictví a sociálních službách klesla výše mezd na nejnižší úroveň ze všech resortů. Zaměstnanci nemocnic a dalších lůžkových zařízení už mnoho let nedostali přidáno, loni jim dokonce platy meziročně klesly o 229 korun. Je velmi varovné, že mnozí zaměstnanci ve zdravotnictví v případě jiné nabídky se chystají z uvedeného důvodu svoji práci opustit.

Vím, že se tuto situaci snažíte řešit, a také vím, že jste se chystali těmto pracovníkům zvýšit jejich tarifní platy o 3,5 %. Já osobně si ovšem myslím, že je to málo. Myslím si, že tito lidé, kteří denně zachraňují lidské životy v těžkých podmínkách, si zaslouží vyšší ocenění své práce. Jistě se z pravice ozve, že jakékoli zvýšení platů těchto zaměstnanců je plýtvání, hýření apod. Ale celkové náklady na zvýšení tarifních platů např. o 5 % by nebyly vzhledem k objemu prostředků, které ve zdravotnictví jsou, vůbec nic.

Z tohoto důvodu se vás, pane premiére, chci zeptat, jakým způsobem budou splněny sliby vlády České republiky týkající se odměn za práci ve zdravotnictví a o kolik se jim jejich platy zvýší. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP