(12.20 hodin)
(pokračuje Havlová)

Dalším problémem je samotná rada Energetického regulačního úřadu, která je navržena tak, že vede k destabilizaci a nefunkčnosti úřadu. Není vůbec uvedeno, kdo úřad řídí, přičemž stávající funkce předsedy je zrušena. Rada ERÚ má nejasné kompetence a nižší odborné nároky na její členy, například radu ERÚ by mohl vést i politolog. Jedná se o zjevný pokus o politizaci úřadu. Přitom ztráta nezávislosti úřadu na politické moci je v příkrém rozporu s požadavkem Evropské komise a i na to byl upozorněn pan předseda vlády ředitelem evropských regulátorů. Je zde velké nebezpečí, že kvůli tomuto návrhu by mohlo dojít k dalšímu prorůstání zločinu do státních struktur. Před tímto trendem varuje i zpráva Bezpečnostní informační služby.

Musím říci, že mě u tohoto zákona již od počátku vzbuzuje podezření způsobu jeho přípravy. Nedá se totiž říci, že by novela prošla standardním legislativním procesem tak, jak to nastínil při předkládání pan ministr. V meziresortním připomínkovém řízení bylo uplatněno přes tisíc připomínek od 40 různých subjektů. Je otázka, co vypovídá o kvalitě předložené novely. Rovněž je nestandardní, že řada změn se dostala do zákona až na poslední chvíli a bez náležité diskuse. Velmi překvapivé taky bylo, že zákon byl zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a má se projednat teď již v zákonném termínu. Podle mého názoru by naopak tato zákonná úprava měla projít řádnou diskusí a být detailně zdůvodněna, a to zejména vzhledem k dopadům na činnost Energetického regulačního úřadu, který se dle mého názoru poslední roky snaží bojovat za práva spotřebitelů. Energetický zákon se skrz ceny elektrické energie, plynu i tepla dotýká peněženky každého občana České republiky. Právě účet za tyto energie je naprosto zásadní položkou rozpočtu každé rodiny. Jak všichni víme, právě cena energií se u nás zvyšovala mnohdy za velmi podivných okolností. Nedovedu si představit, jak bych občanům vysvětlovala, kdyby cena elektřiny a dalších energií měla v budoucnosti opět zásadně růst. Dnes je Energetický regulační úřad v čele s paní Vitáskovou funkční hlídací pes cen energií. Bohužel, tato novela udělá z ERÚ nikoliv hlídacího psa peněženky občanů, ale hlídacího psa zisků energetických firem.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nepustila projednaný materiál do druhého čtení a vrátila ho vládě k přepracování. Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby se hlasovalo o prodloužení projednání ve výborech na maximálně možnou lhůtu 90 dnů. Budeme tak mít možnost alespoň napravit ty největší nedostatky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Šidlo - nebo? S řádnou přihláškou. Je před vámi kolega Marek Černoch, takže musíte počkat, pane kolego. Nyní pan poslanec Marek Černoch a poté pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den dámy a pánové. Jenom velmi krátce, protože už bylo všechno řečeno. Z těch důvodů, které tady padly, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nepustila projednávaný materiál do druhého čtení a vrátila ho vládě k přepracování. A ideálně, aby ho vláda stáhla sama a udělala jednu novelu, a to pořádnou novelu. Navrhuji tedy, aby byla projednávaná ve výborech a maximálně možná lhůta 90 dnů, aby byla dodržena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní pan poslanec Karel Šidlo s řádnou přihláškou do rozpravy. Zatím poslední přihlášený. Dejme tomu, že to stihneme do 12.30. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych při projednávání takto složité novely energetického zákona, já z mé paměti vybírám to, že kdykoliv se projednával energetický zákon, vždycky to byla složitá novela, protože zasahuje velice významně nejen do hospodářství České republiky, ale do celé řady podnikatelských záměrů v České republice. Vždycky je to složité. Je to náročné. Já vítám snad jednu jedinou věc, že tato novela se prolíná ve všech dalších zákonech, které souvisí s energetikou, a my současně projednáváme i zákon o podporovaných zdrojích energie. Tato novela snad komplexně bude pamatovat na všechny potřebné změny, protože tam vznikalo vždy nejvíce problémů.

Samozřejmě složitost této novely je o tom, že má velké množství novelizačních bodů a ne všechny vyplývají z nařízení Evropské komise nebo Evropského parlamentu o energetické účinnosti, o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií a případně hlavními směry pro transevropské energetické sítě. Je i logické, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se snažilo do té novely dát další poznatky, které přinesla praxe, a chápu i to, jakým způsobem se jednotlivé subjekty brání tomu, aby tyto změny byly přijaty v takovéto šíři, a upozorňují na nedostatky, které mohou v praxi vzniknout.

Já jsem si dovolil vybrat jenom několik málo poznámek, které souvisí s obsahem této novely, které považuji, resp. považujeme jako klub KSČM za nutné k diskusi, a vítám slova pana zpravodaje, protože si myslím, že skutečně tato obsáhlá novela si zaslouží řádný proces projednávání, i to, jakým způsobem navrhoval zapojení do veřejné diskuse prostřednictvím semináře a samozřejmě na základě těchto poznatků, které bude organizovat například hospodářský výbor, i intenzivní zapojení podvýboru pro energetiku.

Já si myslím, že jedním z důležitých momentů je tam ochrana zájmu spotřebitelů. Je tam přesně definovaná pasáž, která platí i dnes, ale v podstatě se dá říci, že je velkým problémem to, co se prolíná paragrafy 2, 19 a 50 a podle právníků a jejich výkladu to může vést k tomu, že se budou měnit všechny smlouvy mezi koncovými zákazníky a obchodníky s energiemi. Bohužel, toto je velký objem zhruba 5 milionů smluv a já se obávám, že po zkušenostech, které jsme měli s liberalizací trhu a distribucí elektrické energie, bude u těchto smluv docházet k významně nepřehledné situaci, zejména pro zákazníky.

Další věcí, kterou považuji za velmi nepřátelskou vůči zákazníkům, je, že se mění lhůta pro vypovězení lhůty na ukončení a vypovězení smlouvy. Myslím si, že toto má velmi negativní dopad v tom, že se zkrátila 14denní lhůta pouze na dobu mezi podpisem smlouvy a nabytím účinnosti smlouvy.

Dalším problémovým momentem je poplatek na Energetický regulační úřad, i když chápu, že musí být nějakým způsobem nahrazena daň z elektrické energie, a na druhé straně vnímám to, že je to zcela jinak řešeno, než je to běžné u operátora trhu s energiemi. Regulační období je také jedním z klíčových momentů, který tam je pro regulované subjekty, protože je nastaveno pětileté období. Bohužel, není tam alternativa na jeho úpravu.

O radě Energetického úřadu tady bylo hovořeno. Já bych snad upozornil jenom na jeden moment, který považuji za velice technicky problematický, a to je znění § 17b, kde se ruší funkce předsedy ERÚ, a přitom v § 17f se s ní pracuje.

Já si neodpustím na závěr, abych byl velice krátký, poslední věc, kterou považuji za chybu již v předchozí novele energetického zákona, a to je to z mého hlediska velmi nesystematické přebírání odpovědnosti Energetickým regulačním úřadem za kontrolní orgán, což je Státní energetická inspekce. Ono to pokračuje dál, takže ty tři pilíře, které by měly regulovat, nastavovat pravidla a kontrolovat energetické odvětví, se neustále zhutňují a točí směrem za Energetickým regulačním úřadem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šidlovi. Nyní s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu. Po něm pan poslanec Laudát.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl poděkovat za diskusi. Poprosit o propuštění do druhého čtení a slibuji, na všechny podněty budu reagovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Laudát se hlásí, nebo svoji přihlášku stahuje? Já budu muset za minutu skončit, tak mě šetřete, protože máme další bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP