(11.50 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato novela je z hlediska rozsahu poměrně značná, je složitá a má samozřejmě velké dopady nejenom do energetického světa, ale i do světa průmyslu i do rodin, tedy domácností v České republice. Z tohoto důvodu si myslím, že bude nutné zachovat řádné projednávání, tedy lhůty pro projednávání.

Registroval jsem různé inspirativní nápady zkrátit projednávání, ale to si myslím, že dost dobře možné není. Jako zpravodaj budu určitě navrhovat, pokud se dostane tato novela do druhého čtení, aby na hospodářském výboru byl stanoven harmonogram pro projednávání, tedy pro podávání pozměňovacích návrhů, které nepochybně zazní. V té době určitě uspořádáme seminář, otevřený seminář v Parlamentu České republiky. Tedy byl bych rád, abychom konzultovali tuto novelu i nadále s širokou odbornou veřejností. Zasedne podvýbor pro energetiku a nepochybně se musíme také smířit s tím, že už budeme v roce 2015, a jestli se tedy nemýlím, tak všechny pozměňovací návrhy, které zazní na plénu při druhém čtení, bude muset znovu projednávat hospodářský výbor. Tedy z tohoto důvodu je zřejmé, že ambice zkrátit projednávání této rozsáhlé novely jsou liché, a tedy musíme dát čas na velmi precizní odborné projednávání této novely.

Na závěr vás chci požádat, abychom i v souladu s tím, co tady říkal pan ministr, že z velké části se jedná o implementaci evropského práva, propustili tuto normu do druhého čtení a věnovali se odborné práci na výborech, seminářích a podvýborech, a pak samozřejmě doporučíme Poslanecké sněmovně další průběh projednávání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Není tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám zde dvě faktické poznámky - pana poslance Radima Fialy a potom pana ministra Mládka. (Poslanec Fiala dává přednost panu ministrovi.) Výborně. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych jenom chtěl potvrdit slova pana kolegy Urbana, že to musíme projednat v řádném termínu. Můj úřad by se neodvážil navrhnout zkrácení, protože již projednávání v Legislativní radě vlády bylo velmi dlouhé a komplikované. Je to těžká materie a já rozhodně žádné zkracování navrhovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a nyní prosím k mikrofonu se řádnou přihláškou do rozpravy pana poslance Kučeru. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Havlová a poté pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, před sebou máme dokument, který svým rozsahem je, troufnu si říct, poměrně rozsáhlý. Je to několik set stran a nevím, jestli někdo z vás ho vůbec byl schopen celý přečíst, nebo ochoten, kromě těch, kteří se o to vyloženě zajímají.

Návrh zákona obsahuje téměř nebo možná více než 500 novelizačních změn. Pět set novelizačním změn v této novele! Tato novela bude mít zcela nepochybně obrovský dopad do environmentální udržitelnosti energetiky -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale hluk je tady opravdu značný. Chvilku počkám, než se sněmovna uklidní.

 

Poslanec Michal Kučera: Tedy jak jsem říkal, bude mít obrovský dopad do environmentální udržitelnosti energetiky, bude mít dopad do konkurenceschopnosti průmyslu, bude mít dopad na konečné ceny energií, a tudíž i kapsy a peněženky občanů České republiky. Bude nově účtovat platby za obnovitelné zdroje energie nebo za jejich podporu. Je tam celá řada změn a celá řada novel, které se sebou navzájem nesouvisí a tvoří docela výbušnou směs, která je posouvána, nebo je snaha ji posunout směrem k dopracování ve výborech.

Abych řekl pravdu, je mi docela záhadou, proč tato rozsáhlá, nehomogenní a nedobře projednaná novela je v tomto stavu předkládána do Sněmovny. Máme ještě živé paměti a víceméně ta kauza ještě je teď živá, kdy podobná novela, a to je novela tzv. EIA, vlivů, dopadů na životní prostředí, byla téměř dotvářena ve čtyřech poslaneckých výborech. Podobný osud čeká tuto novelu energetického zákona.

Když říkám, že tato novela je nepřipravená, a už jsem to tady zmiňoval ve své faktické poznámce, když jsme tento bod začali projednávat, podívejme se prosím na důvodovou zprávu, která se jmenuje Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona.

Pokud v této novele zákona měníme například podporu k obnovitelným zdrojům, měníme a nastavujeme poplatky za činnost Energetického regulačního úřadu, zjednodušujeme podmínky pro výrobu elektřiny s instalovaným výkonem a nastavujeme další parametry, tak tady se dočteme, že dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty tato novela nemá. Nemá!

Jak už jsem říkal, měníme například náš vztah k podpoře obnovitelných zdrojů, rušíme podporu decentrální výroby elektřiny z důvodu tzv. neprokazatelnosti veřejného zájmu, což bude mít určitě také přímý vliv jak na státní rozpočet, tak na životní prostředí. Když se podíváme do oné důvodové zprávy, o které se bavím, dopady na životní prostředí: Ne. Já si nedokážu představit, co by mělo mít větší dopady na životní prostředí než novela energetického zákona.

A s takto chabě zpracovanou důvodovou zprávou sem přichází pan ministr průmyslu Mládek a říká nám: vážení poslanci, dotvořte ji k obrazu svému.

Já se dotknu samozřejmě ještě dalších částí v této novele a to je tolik diskutované sporné zřízení rady Energetického regulačního úřadu. Rada má být pětičlenná a funkční období členů má být pět let. Tady cituji z té novely. Člen rady musí mít magisterské vysokoškolské vzdělání a sedm let praxe byl energetice, z toho tři roky ve vedoucí funkci. Členy rady jmenuje vláda. Rada schvaluje plán činnosti ERÚ, návrh rozpočtu, závěrečný účet, zprávu o činnosti atd. Dosavadní předseda Energetického regulačního úřadu se stane předsedou rady, vzorem pro zřízení rady je podle důvodové zprávy obdobné uspořádání v sektoru telekomunikací. Podle mého názoru a textu novely je vzorem spíše kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu, případně Bankovní rada České národní banky. Podle mého názoru to není systémově správný krok, protože ERÚ je spíše exekutivní orgán na rozdíl od České národní banky, případně NKÚ, a zřízení této rady bude mít velké riziko na rozmělnění odpovědnosti vedení ERÚ. Dnes totiž za činnost Energetického regulačního úřadu zodpovídá předseda. Po navrhované změně bude za činnost ERÚ zodpovídat kolektivní orgán. Je to asi podobné, jako kdyby v čele ministerstva nebyl ministr, ale nějaká rada ministerstva, která by přijímala svá rozhodnutí. Chtěl bych podotknout, že i v sousedních státech, v Německu a v Rakousku, je oddělená exekutivní role předsedy a místopředsedů od role kontrolní, tedy od úlohy dozorčí rady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP