(11.40 hodin)
(pokračuje Rais)

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 311/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto tiskem se, jak už bylo řečeno, iniciativně zabýval rozpočtový výbor a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas. A já za sebe doporučuji, abychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Leo Luzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, tato mezinárodní smlouva je velice potřebná. Je velice potřebná z jednoho důvodu, že bojuje proti daňovým únikům. Bohužel ale bojuje proti daňovým únikům amerických občanů. Ne českých občanů, ale amerických občanů.

Spojené státy americké připravily zákon, který postihuje jejich občany před tím, aby neschovávali své peníze v zahraničí. Z tohoto pohledu plně chápu a podporuji. Že k tomu je dodatek, že ti, co tyto údaje nebudou dávat, budou potrestáni, ty finanční instituce v rámci celého světa, protože finanční instituce jsou globální, to si bohužel budeme muset říct, tak to beru jako určitý donucovací prostředek na tzv. nehodné státy, řekneme-li to takhle. Byť v preambuli této smlouvy se hovoří o tom, že my jsme hodný stát a máme velice dobré vztahy se Spojenými státy, a tudíž že bychom v tomto měli být zařazeni mezi ty lepší státy a nemělo by se to uplatňovat. Budiž, je to tam.

Co mi ale vadí, je nevyváženost této smlouvy. My budeme poskytovat Spojeným státům údaje o všech aktivitách jejich občanů v rámci finančního sektoru České republiky. Bohužel americké finanční instituce tyto údaje o českých občanech poskytovat nebudou. Je v této smlouvě zcela zřejmé, že budou poskytovat údaje pouze u daňových rezidentů, kteří dostávají platby ze Spojených států, tzn. mají tam nějaký příjem. Tyto údaje budou dostávat, ale také ne jako hodnotu financí uložených na účtě, ale pouze úroky, které na tom účtě byly připsány. (Hluk v sále.) Netýká se to také depozitu právnických osob, tzn. o právnické osobě, která bude mít založen depozitní účet v USA, nebude česká finanční správa tyto údaje dostávat. Čili tato smlouva je silně nevyvážená v neprospěch České republiky. Na to chci upozornit.

Za druhé. Ve smlouvě je psáno, že se Spojené státy jednostranně zavazují podporovat daňovou legislativu, aby tyto smlouvy byly vyváženější. A tady si dovoluji apelovat na Ministerstvo financí, které by mělo být asi gesčním partnerem těchto smluv, aby urychleně připravilo podobný návrh smlouvy, který by upravil nevyvážený vztah v této smlouvě a který by Spojené státy, jak se zavazují v preambuli, přijaly do svého systému práva, tzn. aby se vyvážily vztahy mezi finančními institucemi a občany České republiky a Spojených států amerických. Pokud to tak nebude učiněno, tak samozřejmě my přicházíme o důležité informace v boji proti špinavým penězům a daňovým únikům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Pokud ho shrnu: Poslanecká sněmovna souhlasí s ratifikací této smlouvy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 164, do kterého bylo přihlášeno 141 přítomných, pro 80. (Z tabule proti 8.) Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem programu je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Jenom pro informaci, toto projednávání bylo přerušeno v obecné rozpravě v úterý 4. 11.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel tohoto bodu pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který již stojí u řečnického pultíku, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už řekla paní předsedající, návrh zákona č. 458/2000 Sb., byl již jednou otevřen a přerušen v obecné rozpravě prvního čtení. Proto moje úvodní slovo bude velmi krátké a nebudu opakovat to, co jsem říkal při prvním projednávání.

Vláda vám předkládá, vážení páni poslanci, paní poslankyně, k projednání návrh novely energetického zákona. Jde o rozsáhlou novelu zákona, která zahrnuje také návrhy na úpravu dalších s tím souvisejících zákonů. Zejména se jedná o zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, který je věcně velmi úzce propojen s energetickým zákonem. Dále navrhujeme změnit zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do něhož by měla být nově zařazena příslušná ustanovení týkající se Státní energetické inspekce. Dále se navrhuje novelizovat zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, z něhož navrhujeme vypustit ustanovení týkající se osvobození od daně z elektřiny. Úprava se rovněž týká zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a dalších zákonů, které nyní s vyjmenovanými právními předpisy souvisí.

K tomuto návrhu již proběhla poměrně podrobná debata, na kterou bych mohl reagovat, ale nebudu. Jenom bych chtěl krátce sdělit dvě věci. Občas se objevily návrhy, že by tento zákon měl být omezen pouze na implementaci práv EU včetně tzv. infringementů. Chtěl bych pro informaci členů parlamentu sdělit, co jsou hlavní příčiny změn v tomto zákoně, protože to může být zajímavé.

Především největší masa změn připadá na novelu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, to je 27 % změn. Upřesnění termínu a legislativně technické změny 18 % změn. Režim výběru plateb a další zkušenosti 18 %. Ochrana spotřebitele 15 %. Správní delikty 9 %. Implementace práva EU včetně zahájení řízení s ČR o porušení přístupové smlouvy infringementy pouhých 8 %. Rozšíření kompetencí ERÚ 3,2 % a pouhé 1,8 % je věnováno zřízení rady ERÚ.

Druhý bod, ke kterému bych se ještě rád vyjádřil. Byla tady debata o potřebnosti rady ERÚ. Chtěl bych jenom informovat, že z 21 členských zemí Evropské unie, které mají něco obdobného jako regulační úřad, mimo ČR jich 18 má tuto radu. Nemají ji pouze tři země - Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. To je myslím informace, která mluví sama za sebe.

To je všechno na úvod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se pana zpravodaje. Má zájem? Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP