(11.10 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Prosím vás, já musím reagovat prostřednictvím paní předsedající na pana kolegu Kalouska. Ano, omlouvám se za to slovo bohužel. Vím, proč to včera bylo vetováno. Uvědomuji si to a naopak chci poděkovat a oceňuji vstřícnost opozice jak ke zkrácení, tak k projednání. Omlouvám se za svoje slovo bohužel a děkuji. (Mírný potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Sklenák. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si dovoluji navrhnout, abychom dnes zařadili také sněmovní tisk 144, energetický zákon, a to po pevně zařazených bodech, předpokládám tedy, že pokud projde návrh kolegy Volného, tak by to byl třetí bod dnešního jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo návrh na změnu pořadu schůze. Není tomu tak. Tudíž přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Dříve, než tak učiníme, poprosím o snížení hladiny hluku. Opravdu velmi těžko se pak odtud řídí a jakýkoliv návrh může být potom zkreslen.

Ještě přihláška pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Omlouvám se. Sněmovní tisk energetického zákona je správně 351.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Opravuji tedy. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Zavolám kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Volného, a to je zařazení tisku 311 na dnešní den po pevně zařazených bodech, to znamená o již zmiňované dohodě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Zahajuji hlasování. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Dobře, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili vašimi kartičkami.

 

A nyní zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Volného, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 160, do kterého je přihlášeno 117 přítomných, z čehož je pro 87. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Sklenáka, a to je zařazení tisku 351, energetický zákon, po již pevně zařazených bodech, to znamená jako bod č. 3 dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 161, do kterého je přihlášeno 122 přítomných, pro 102. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme pokračovat podle upraveného programu jednání. Bodem, kterým se budeme zabývat, je

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů
o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice,
podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013
/sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 30. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Rom Kostřica.

Nyní se táži pana ministra, zda chce vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s dopisy, které jsem vám slíbil na minulém zasedání. Oslovili jsme sedm největších univerzit České republiky a žádná z těchto univerzit nám nenapsala, že doporučuje tuto smlouvu neschválit. Naopak. Karlova Univerzita nám píše, že tato smlouva neohrožuje ji ani obory na Karlově univerzitě. Česká zemědělská univerzita podporuje uzavření této smlouvy. Vysoká škola chemicko-technologická taktéž, taktéž Jihočeská univerzita. České vysoké učení nám napsalo, že k tomu nemá žádných připomínek, taktéž i Univerzita Palackého napsala, že tato smlouva nijak neohrožuje programy na Univerzitě Palackého. Z Masarykovy univerzity nám přišly dvě poznámky. Neodpověděl nám pan rektor, ale kvestorka Jitka Zlatušková, která nám napsala dva komentáře, ale není tam napsáno, že by se smlouva měla odmítnout. Zároveň tady mám vyjádření české Akreditační komise, že podporuje schválení této smlouvy, že je to v souladu s nastavenými pravidly.

Protože tady byly informace o tom, že na Slovensku to někdo nechce, oslovili jsme slovenské ministerstvo a přišla nám informace z jejich akreditační skupiny, že taktéž podporuje návrh této smlouvy a žádá nás o ratifikaci.

Já bych vás zároveň jako ministr školství, byť tato ratifikace byla nastavena ještě před touto vládou, chtěl požádat po těchto informacích, abychom schválili ratifikaci smlouvy už také z toho důvodu, že mám na stole dopis velvyslance Slovenské republiky, který nás žádá o urychlení dokončení ratifikace, a že je to velký problém ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost a žádám vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní se táži pana zpravodaje zahraničního výboru, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den, děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl udělat malou poznámku, doplnění pana ministra Chládka. Já jsem si vyhledal zápis ze zasedání Slovenské národní rady, což je obdoba našeho parlamentu, kde se jednalo o tomto problému, a chtěl bych ctěné publikum ujistit o tom, že bylo přítomno 135 poslanců, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, všichni se vyjádřili pro ratifikaci této smlouvy. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní se táži pana zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana Zlatušky, zda chce vystoupit. Je tomu tak? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane ministře, výbor v době, kdy to projednával, přijal nesouhlasné stanovisko. Přijal to na základě podkladů, které jsme obdrželi od České konference rektorů a Rady vysokých škol. Na základě věcného posouzení informací smlouva meritorně nemění stav uznávání vysokoškolského vzdělávání tam, kde se jedná o bakaláře a magistry. Nemění ho ani tam, kde Ministerstvo školství argumentuje tím, že se zavádí nějaké zpřísnění v tom, že by se neměly uznávat doklady o vzdělání dosažené na pobočkách vysokých škol ve druhém státě. Vzhledem k tomu, že takovouto konstrukci nezná vysokoškolský zákon jako takový, tak z hlediska dokladů o vzdělání je tady toto zcela jistě argument, který není použitelný.

To podstatné, co smlouva obsahuje, je změna režimu uznávání získané kvalifikace docent a profesor, tedy výsledků habilitačního a jmenovacího řízení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Doposud stav vycházel z toho, že zde byla kontinuita daná existencí vysokých škol v dřívějším společném státě, srovnatelný systém srovnatelných parametrů akreditačních řízení v obou zemích včetně spolupráce akreditačních agentur. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP