(12.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Pro stenozáznam přečtu usnesení volební komise číslo 87, které pověřuje předsedu volební komise, aby vás seznámil s návrhy kandidátů.

Je to, kolegyně a kolegové, 25 jmen. Přece jen pro jistotu pro stenozáznam vám ta jména rychle přečtu v abecedním pořadí: Rudolf Adler, Luděk Beneš, Jiří Dědeček, Stanislav Doubrava, Ladislav Dušek, Roman Giebisch, Alexandr Gregar, Josef Herman, Jiří Hlaváč, Miloš Horanský, Irena Chovančíková, Karel Král, Jiří Merger, Jana Mertinová, Jiří Mojžíš, Jana Návratová, Martin Prokeš, Jan Simon, Marta Smolíková, Jiří Střecha, Doubravka Svobodová, Jarmila Šlaisová, Marcela Turečková, Dora Viceníková a Pavel Žur.

Volební komise v tomto případě navrhuje také volbu tajnou.

A teď vás, kolegyně a kolegové, prosím o velkou pozornost, protože hrozí zde při hlasování velká chybovost a byla by to škoda. Tento fond má nejvýše 13 členů, to znamená, naším úkolem je z ministerstvem navržených 25 kandidátů vybrat 13 členů. Standardně v tajné volbě, to znamená, zvoleni budou ti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Připomínám povinnost, resp. pevnou a danou zásadu tajných voleb. Na hlasovacím lístku, který obdržíte, musí být nějakým způsobem označeni všichni kandidáti. To znamená, vy musíte z těchto 25 jmen vybrat 13 kandidátů nejvýše, pochopitelně můžete menší množství, a zakroužkujete, pokud s nimi souhlasíte, číslo před jejich jménem. U ostatních kandidátů musíte na tom čísle udělat křížek. V ideálním případě tedy na lístek dáte 13 kroužků a 12 křížků. Upozorňuji, že každý volební lístek, který nebude takto označen, to znamená, budou tam například chybět ty křížky, tak komise bohužel musí vyhodnotit jako neplatné a ten hlas nebude uznán. To je informace k procesu této volby.

Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. V tom případě končím rozpravu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já prosím i v tomto případě o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a já přerušuji tento volební bod.

 

Půjdeme k poslednímu volebnímu bodu. Tím je

101.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 86 ze dne 2. prosince. Opět vás žádám, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Volební komise přijala návrhy poslaneckých klubů na volbu členů Dozorčí rady vinařského fondu dne 1. prosince a jde o nominace za tři uvolněná místa, která se uvolnila rezignací dosavadních členů. Byli to pánové Jiří Papež, Pavel Suchánek a Pavol Lukša. Volební komise 2. prosince na své schůzi přijala usnesení číslo 87 a poslanecké kluby navrhují tyto své zástupce: hnutí Úsvit Petra Adama, ODS Petra Bendla, poslanecký klub ANO Jaroslava Faltýnka a Josefa Vozdeckého, poslanecký klub TOP 09 Herberta Paveru a KDU-ČSL pana Josefa Valihracha.

I v tomto případě podle usnesení číslo 86 volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně.

Usnesení máte rozdáno na svých lavicích. Připomenu tedy, že v tomto případě obsazujeme tři místa a máme na ně šest kandidátů. Navrhuji tedy volbu tajnou a nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k návrhům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. V tomto případě musíme hlasováním rozhodnout o tom, že chceme hlasovat tajně. Byl to pouze návrh komise. Takže pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o tom, že tuto volbu provedeme tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, abychom provedli hlasování tajným způsobem, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 35. Přítomných poslankyň a poslanců je 157, pro návrh je 127. Návrh byl přijat a volba bude tajná.

 

Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Nyní máme všechny body zde na sále projednané. Urny jsou ve Státních aktech připravené. Než se odebereme, tak kolegyně a kolegové -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tento bod - já vás přeruším - musíme nejdřív přerušit.

 

Poslanec Martin Kolovratník: O to jsem chtěl požádat za tři věty. Já jsem chtěl ještě jednou poprosit a apelovat, kolegyně, kolegové, opravdu pečlivě prosím vyplňujte ty volební lístky především u Rady Státního fondu kultury České republiky. Znovu opakuji: u každého jména buď kolečko nebo křížek.

A nyní vás, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod a volba následuje bezprostředně, předpokládám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Takže můžeme vyhlásit termín voleb. Na vydání lístků tentokrát dáme 45 minut, takže máme čas až do 13.30 hodin se dostavit k provedení volby. A předesílám, výsledky voleb oznámím po dohodě s předsedajícím ve 14.25, tedy pět minut před zahájením odpoledních interpelací, tak aby interpelace nebyly narušeny. Děkuji a pojďme volit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji jednání do 14.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP