(11.10 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Ve shodě s ochráncem považuje vláda skutečnost, že v některých případech postačí to, že žadatel o podporu v nezaměstnanosti je bezprostředně před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání v dočasné pracovní neschopnosti, aby mu za jistých okolností vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, za nepřijatelnou, a vláda proto vypracuje a předloží příslušný návrh novely zákona o zaměstnanosti.

Vláda není přesvědčena o nezbytnosti a naléhavosti doporučení ochránce, aby do tzv. kompetenčního zákona byla výslovně zakotvena povinnost ministerstev a ústředních správních orgánů metodicky vést a závazně usměrňovat výkon státní správy na svěřených úsecích, nicméně požadavek ochránce zohlední, pokud bude v budoucnu k celkové revizi tohoto zákona přistoupeno.

Návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s povinností zakládat účetní dokumenty do Sbírky listin, by mělo být naplněno doporučení ochránce odstranit nutnost předkládat účetní závěrku dvakrát různým subjektům a stanovit účinnější sankční mechanismus při nesplnění povinnosti předložit účetní závěrku rejstříkovému soudu. Tento zákon by měl nabýt účinnosti v lednu 2016.

Vláda nesouhlasí s doporučením ochránce na novelizaci § 69 zákona o myslivosti.

K žádosti o předložení nového zákona o odpadech vláda sděluje, že v současnosti připravovaný návrh plánů legislativních prací vlády na rok 2015 počítá s tím, že předmětný návrh zákona bude vládě předložen v polovině roku 2015.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doporučuji vzít předloženou zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal petiční výbor. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 327/1. Žádám zpravodaje petičního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Poté otevřu rozpravu a požádám o slovo zástupce veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu svého vystoupení bych měl procedurální návrh, zda by nebylo možné mé vystoupení a eventuálně všeobecnou rozpravu sloučit k oběma bodům do jednoho, přičemž v podrobné rozpravě bych potom přednesl dva návrhy na usnesení, o kterých bychom hlasovali zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě můžeme, to není nic, co bychom mohli vyloučit. To znamená, že bychom diskutovali zároveň o zprávách za rok 2012 a za rok 2013. Má někdo výhradu k tomuto postupu? Myslím, že ani pan ministr ani pan zástupce veřejného ochránce práv. Jenom tu zprávu po tom budeme muset asi doplnit o ještě jedno vystoupení pana ministra, ale to si myslím, že bude vhodné.

 

Tento procedurální návrh budeme hlasovat bez rozpravy v hlasování číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k bodu 127 a 128. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 142 pro 113, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím zpravodaje o zpravodajskou zprávu. Pak ještě dám slovo panu ministrovi Dienstbierovi. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Plzák: Takže děkuji za to, že mohu pokračovat.

Veřejný ochránce práv předkládá ve smyslu § 23 odst. 1 zákona číslo 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, Poslanecké sněmovně souhrnnou zprávu o činnosti za kalendářní rok. Součástí této zprávy jsou i doporučení na legislativní změny vyplývající z činnosti ombudsmana. Sněmovna bere tyto zprávy na vědomí a žádá vládu, aby se těmito podněty zabývala a o jejich využití či nevyužití předložila Sněmovně zprávu.

Zprávu o činnosti za rok 2012 předložil veřejný ochránce práv na 6. schůzi Sněmovny dne 6. února 2014 a za rok 2013 na 10. schůzi dne 19. června 2014. Vláda byla požádána, aby zprávu o využití, jak tady zmínil pan ministr, legislativních podnětů předložila do 30. září letošního roku Poslanecké sněmovně. Vláda obě zprávy vypracovala a schválila na svém zasedání dne 15. září 2014.

Za rok 2012 předložil ombudsman 18 legislativních podnětů, za rok 2013 celkem 10 doporučení na změnu právních předpisů.

Zpráva za rok 2012 se zabývá i některými podněty z roku 2010 a 2011. Kdo jste pozorně poslouchal pana ministra ve zprávě o využití legislativních podnětů za rok 2012, tak se k nim vyjadřoval poměrně podrobně. Ve svém dalším vystoupení nám zmíní ještě něco, jak byly využity podněty za rok 2013. Já jsem vypracoval jenom takový jednoduchý souhrn.

Kdybych to mohl shrnout, tak za rok 2012 byly tři podněty a za rok 2013 jeden podnět akceptovány a jsou v legislativním procesu. Částečně je akceptováno a současně jsou v legislativním procesu tři podněty za rok 2012 a žádný podnět za rok 2013. Dalších pět podnětů za rok 2012 a čtyři podněty za rok 2013 byly akceptovány a jsou v plánu začlenit je do novelizace legislativy. Tři podněty za rok 2012 považuje vláda již za vyřešeny, v jednom případě za rok 2012 a ve dvou případech za rok 2013 je problém analyzován a neúspěšně ve třech případech za oba roky byly podněty neakceptovány.

Rozprava na petičním výboru nebyla příliš hojná. Víceméně největší problém vidíme kolem začlenění cizinců z třetích zemí do našeho systému veřejného zdravotního pojištění, za který by se paní veřejná ochránkyně práv velmi přimlouvala. Tento problém byl již projednáván jednak při novele zákona o pobytu cizinců zde na půdě Sněmovny, jednak byl projednáván na půdě zdravotního výboru, ale i petičního výboru. Oba výbory doporučovaly problém analyzovat. Mně se dostala do ruky analýza Ministerstva vnitra, která říká, že náš systém by to zatěžovalo několikamiliardovými částkami. Nevím, jak se k tomu bude stavět další analýza. Veřejný ochránce práv tvrdí, že naopak to náš systém nezatíží, naopak to pro něj bude prospěšné.

Takže jestli ten postup by byl správný, tak bych dal slovo ještě jednou panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě panu ministrovi slovo dám, ale můžete při té součinnosti přečíst i zprávu z jednání petičního výboru z roku 2013 a potom pan ministr tu zprávu doplní.

 

Poslanec Pavel Plzák: Já jsem to už ve své zprávě řekl. To vyhodnocení bylo za oba roky. Já jsem mluvil o těch procesech za rok 2012 i 2013. Proto jsem to chtěl sloučit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Vzhledem k tomu, že jsme sloučili rozpravu ke zprávě veřejného ochránce práv za rok 2012 a 2013 žádám, pana ministra Jiřího Dienstbiera, aby přednesl úvodní slovo z pověření vlády k bodu číslo 128, kterým je

128.
Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy
uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
/sněmovní tisk 328/

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vynechám obecný úvod, protože by byl shodný jako u předchozí zprávy, a půjdu konkrétně k jednotlivým doporučením ve zprávě za rok 2013.

Vláda souhlasí s podnětem ochránce, který navrhuje zavedení speciální skutkové podstaty přestupku a správního deliktu spočívajícího v neoprávněném zásahu zaměstnavatele do soukromí zaměstnance. V současné době připravovaný návrh plánu legislativních prací vlády na rok 2015 obsahuje úkol pro Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit vládě v dubnu 2015 návrh novely zákona o inspekci práce, kterým bude požadavek ochránce naplněn.

Podnět ochránce provést úpravu zákonů tak, aby se provozovatelé malých výroben elektřiny mohli stát uchazečů o zaměstnání, měli nárok na podporu v nezaměstnanosti a pro účely nároku na dávky se posuzoval pouze jejich skutečný příjem z provozu výrobny, řeší návrh novely energetického zákona, který vláda předložila Poslanecké sněmovně v říjnu tohoto roku. Úprava se týká zjednodušení výroby elektřiny u malých zdrojů, a to pro vlastní spotřebu zákazníka. Nejedná se proto o podnikání s takto vyrobenou elektřinou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP