(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bychom pokračovali v dnešním dopoledni a krátce po poledni pevně zařazenými body. Měli bychom se věnovat bodům 127, 128 a 103, což jsou sněmovní tisky 327, 328 a sněmovní dokument 1700. Dále bychom projednávali body z bloku smluv ve druhém a prvním čtení dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazený blok volebních bodů, tedy body 97, 98, 99, 100 a 101. Odpoledne, protože je čtvrtek, projednáme bod 135, což jsou ústní interpelace, a za chvilku bude vylosováno pořadí ústních interpelací.

Podle změny usnesení k jednacímu řádu se ptám, jestli má někdo návrh na změnu pořadu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy pokračovat jednotlivými body. Ještě předtím, než zahájím bod 127, konstatuji omluvu pana ministra Stropnického, který byl omluven na půl dne jednacího, na celý den z pracovních důvodů.

 

Nyní budeme pokračovat bodem 127. Pardon, ještě tady mám jednu omluvu, a je to omluva pana poslance Martina Komárka od 11 do 12.30 z osobních důvodů.

127.
Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny
právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti
veřejného ochránce práv za rok 2012
/sněmovní tisk 327/

Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, který už určitě vchází mezi nás. Ano, už vidím pana kolegu Křečka.

Z pověření vlády materiál uvede ministr Jiří Dienstbier, který bude mít úvodní slovo k této zprávě. Požádal bych zároveň také, aby se připravil pan poslanec Pavel Plzák, který je zpravodajem petičního výboru. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v úvodu souhrnné zprávy, části I Zevšeobecnění poznatků doporučení Poslanecké sněmovně, a aby předložila do 30. září 2014 Poslanecké sněmovně zprávu o využití těchto podnětů. Součástí zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 je celkem 18 doporučení na změny stávající právní úpravy.

Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 byla vypracována na základě podkladů zaslaných dotčenými ministry. Z těchto podkladů vyplývá, že problémy, na něž ochránce upozorňuje, již jsou ve většině případů v současné době řešeny, nebo jejich řešení vláda připravuje, či o nalezení řešení usiluje. V některých případech, např. v případě sjednocení výkonu památkové péče pod jednu instituci, jejíž stanovisko k ochraně památkové péče bude závazné, nebo v případě problematiky kontinuity mysliveckého hospodaření, však vláda k doporučením ochránce zaujala negativní stanovisko.

K jednotlivým doporučením k podnětu ochránce svěřit přijetím novely zákona o pozemních komunikacích působnost silničního správního úřadu výhradně obecním úřadům obce s rozšířenou působností vláda uvádí, že podnět ochránce byl zohledněn již v návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, jehož projednávání nebylo v minulém volebním období Poslanecké sněmovny dokončeno, nicméně 12. listopadu 2014 vláda svým usnesením schválila nový návrh novely citovaného zákona, v němž zůstanou ochráncem navrhované změny zachovány.

V nové právní úpravě památkové péče, jíž by se vláda měla zabývat v roce 2015, se v souladu s doporučením ochránce počítá s možností kompenzace za omezení vlastnických práv vlastníků nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích. Nepředpokládá se však změna modelu výkonu státní správy na úseku památkové péče ve smyslu doporučení ochránce. (V sále je silný hluk.)

Co se týče doporučení zakotvit do správního řádu povinnost správního orgánu poučit účastníka řízení o právu podat proti správnímu rozhodnutí správní žalobu, vláda s navrhovanou změnou správního řádu souhlasí a navrhne ji s ohledem na hospodárnost legislativního procesu při nejbližší vhodné novelizaci správního řádu... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádal bych všechny, kteří se nechtějí zabývat doporučením veřejného ochránce práv vůči vládě a zprávou vlády k tomu, aby přesunuli své diskuse mimo jednací sál a nechali pana ministra, aby v klidu odůvodnil, proč se některými doporučeními vláda nezabývala, nepředložila nám novelu zákonů, anebo proč se jimi zabývala. Myslím, že to je pro nás důležité. Není potřeba, abychom tady znovu zažívali rezignaci někoho z těch, kteří byli touto Sněmovnou vybráni do funkce veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce. Děkuji.

Pane ministře, můžete pokračovat.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Také děkuji. Doporučením ochránce týkajícím se problematiky evidence uchazečů o zaměstnání za nedostavení se na kontaktní místo veřejné správy DONEZ bylo částečně vyhověno, když byla zrušena sankce za nedostavení se uchazeče o zaměstnání na kontaktní místo veřejné správy a neoznámení důvodů, pro které se uchazeč o zaměstnání nedostavil na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážného důvodu.

K doporučení ochránce zrušit ustanovení článku II odst. 4 zákona č. 300/2011 Sb. vláda uvádí, že předmětné ustanovení bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu pod spisovou značkou Plénum Ústavního soudu 6 z roku 2013 ze dne 2. dubna 2013.

Požadavek ochránce komplexně řešit otázky zdravotního pojištění cizinců tak, aby nedocházelo k absenci zdravotního pojištění určitých skupin cizinců. K tomu vláda uvádí, že se jedná o velmi složitou problematiku, kterou je nutné nově legislativně nastavit v rámci komplexní reformy cizineckého práva, přičemž s ohledem na naléhavost tohoto problému se vláda zabývá souvisejícími analýzami, na jejichž základě bude rozhodnuto o dalším postupu v předmětné oblasti. Jednu takovou analýzu právě vláda tento týden v pondělí schválila.

Doporučení ochránce týkající se chybějící účinné právní úpravy poměrů zaměstnanců vykonávajících státní správu bylo naplněno přijetím zákona o státní službě.

Doporučení upravit zajištění bezplatné právní pomoci by mělo být naplněno během tohoto volebního období, přičemž v současné době se předpokládá, že by příslušný zákon měl nabýt účinnosti od konce roku 2016. V současné době připravovaný plán legislativních prací vlády na rok 2015 počítá s tím, že v polovině následujícího roku by měl být vládě předložen věcný záměr zákona o sociálním bydlení. Tím bude naplněno doporučení ochránce týkající se bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením.

K doporučení ochránce týkajícímu se karty sociálních systémů, tzv. sKarty, se uvádí, že karta sociálních systémů byla zrušena.

Návrhem novely školského zákona, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou, bylo naplněno doporučení ochránce výslovně ve školském zákoně stanovit přednost individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole.

S ohledem na doporučení ochránce upravit výši soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby tak, aby neobsahoval procentuální podíl z výše požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích, a zároveň soudní poplatek snížit na tisíc korun podrobí vláda otázku snížení soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby dalšímu rozboru.

Doporučení ochránce týkajícího se osvobození od soudního poplatku za správní žalobu ve věcech zaměstnanosti a dávek pěstounské péče bylo vyhověno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP