(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali tento tisk k projednání výboru pro životní prostředí, výboru hospodářskému, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro evropské záležitosti. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 299/1-6.

Nyní tedy žádám jednotlivé zpravodaje, aby se ujali svého slova, zpravodajské zprávy. Nejdříve pan poslanec Michal Kučera za hospodářský výbor. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych vás velice rád seznámil s usnesením hospodářského výboru. Jenom krátký komentář. Pozměňovací návrhy, které prošly hospodářským výborem a potažmo i ostatními výbory, kde ten průběh byl velmi podobný, se týkaly dvou základních oblastí. O některých se tady zmiňoval pan ministr Brabec. První oblast se setkávala s body nebo s pozměňovacími návrhy, které se týkaly zejména nastavení hraničních hodnot, kterých se posuzování vlivů na životní prostředí bude týkat. Potom se týkala odkladných účinků žalob a reciprocity novely zákona. To byla jedna oblast pozměňovacích návrhů. Druhá oblast pozměňovacích návrhů potom se týká formálních a technických chyb v zákoně, které se právě tyto pozměňovací návrhy snaží odstranit.

Tedy dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 14. schůze ze dne 20. listopadu 2014, kdy hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 299 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný dosah, pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu, a současně pověřil předsedu hospodářského výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

A dále bych vás seznámil i s usnesením výboru pro životní prostředí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, o to jsem vás chtěl požádat, protože jste zpravodajem pro oba výbory. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Usnesení zní velmi podobně, to znamená, usnesení výboru pro životní prostředí z 16. schůze ze dne 26. listopadu 2014, které doporučilo Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - v bodě jedna. V bodě dva pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, v bodě tři zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu, a v bodě 4 zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci se s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní změny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi za obě zpravodajské zprávy, jak za výbor pro životní prostředí, tak za výbor hospodářský. Nyní požádám pana poslance Jiřího Petrů, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval na své 16. schůzi 11. listopadu letošního roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké Sněmovně sněmovní tisk číslo 299 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Těch je celkem 14, ale máte je popsány v tisku 299/3, takže teď je nebudu citovat. A dále mě zmocnil k tomu, aby vás s usnesením seznámil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Petrů a nyní pan poslanec, zpravodaj výboru pro evropské záležitosti Jan Zahradník. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, výbor pro evropské záležitosti se novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zabýval na svých třech zasedáních a na každém z nich přijal usnesení, které nějakým způsobem upozorňovalo na poměrně značnou problematičnost tohoto návrhu. Jednak v tom prvním, které bylo 17. dubna, výbor vyjádřil vážné obavy, že návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, výrazně omezí postup veřejných staveb v České republice, a požádal vládu, aby vzala v úvahu připomínky podnikatelských subjektů k návrhu této novely.

Na svém dalším zasedání 8. října, kdy vlastně podruhé projednal tento návrh, požádal předsedu vlády České republiky, aby zahájil jednání s předsedou Evropské komise o prodloužení lhůty pro nabytí účinnosti novelizace zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, aniž by tím bylo ohroženo čerpání evropských prostředků v rámci stávajícího programového období, stejně jako nového programového období, a vyzval vládu k přípravě novelizace stavebního zákona tak, aby vstoupila v platnost od 1. 1. 2016. Dále přerušil projednání tisku a stanovil proceduru pro další projednávání.

A konečně na své poslední schůzi 20. listopadu projednal tento návrh potřetí a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 299 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které najdete opět jako sněmovní tisk, a zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl legislativně technické úpravy nemající dopad na věcný obsah zákona, a pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu ve výboru pro evropské záležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, zpravodaji výboru pro evropské záležitosti, a otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se do obecné rozpravy hlásí pan předseda Petr Fiala a potom máme řádně přihlášené kolegy do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já vím, že je pozdě a že jsme se celý den věnovali diskusi o rozpočtu, ale přesto bych vás prosil, abyste věnovali zvýšenou pozornost tomuto zákonu, který je mimořádně důležitý a který bude mít dopad na další vývoj v České republice.

Vláda nás tady pod určitou hrozbou toho, že by mohlo dojít k zastavení čerpání evropských peněz nejenom do oblasti životního prostředí, ale i na další infrastrukturní projekty zhruba ve výši 180 miliard korun, trošku tlačí k rychlému schválení novely zákona. Jsme tedy pod určitým časovým tlakem, ale přitom o tomto problému ví vláda velmi dlouho, na jeho řešení spolupracuje několik ministerstev, to jsme tady také slyšeli, a bohužel výsledek celé práce je špatný. Novela ohrožuje pracovní místa, destabilizuje podnikatelské prostředí, znejisťuje právní prostředí, ale hlavně hrozí, že nebude možné v České republice nic postavit. A je do jisté míry pravděpodobné, nebo dokonce velmi pravděpodobné, že je to důsledek špatného vyjednávání s Evropskou komisí.

Pan ministr životního prostředí tady říkal, že se ho poslanci ve výborech ptali často emotivně ve věci obhajoby národních zájmů. Tak já se ptám velmi neemotivně, ale stejně se ptám, kdo a jak v tomto případě hájí nebo hájil naše národní zájmy, jak se skutečně řešil tento problém, kolikrát se třeba pan ministr Brabec osobně setkal při jednáních na bilaterální úrovni s příslušným komisařem pro životní prostředí, ať už to byl Slovinec Potočnik, nebo Malťan Vella, v Bruselu. Podle mých informací, a samozřejmě je možné je, pane ministře, vyvrátit, to bylo původně tak, že Evropské komisi stačilo, kdybychom napravili věci, za které nás kritizovala, opatřeními, která by byla platná až od roku 2016. Proč je tedy tady termín o rok dříve? Má náš ministerský tým opravdu důvěru vyjednavačů v rámci Evropské komise a není to, před čím tady teď stojíme, důsledek špatného postupu vašeho ministerstva nebo dalších ministerstev, která se na tom vyjednávání podílejí? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP