(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Než předám slovo panu poslanci Jiřímu Koubkovi, kterého tímto zvu k mikrofonu, tak tu mám dvě omluvenky - nejprve se omlouvá pan ministr obrany Martin Stropnický dnes od 17.30 z pracovních důvodů a dále se omlouvá od 18.30 pan poslanec Václav Zemek z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 1740, který naleznete ve svém systému a který tam načetla paní kolegyně Markéta Adamová. Dovolím se tedy přihlásit k tomuto jejímu pozměňovacímu návrhu. (V sále je značný hluk.)

Jedná se o pozměňovací návrh poslanců paní Ing. Markéty Adamové a Mgr. Jiřího Koubka k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, sněmovní tisk 331.

Za prvé požadujeme zvýšení výdajů kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli ostatní výdaje -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se moc omlouvám, pane poslanče, prosím, abyste pokračoval, až se ctěná Sněmovna ztiší. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Koubek: Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu bod B.III. 386 Program protidrogové politiky o 1 500 000 korun. Za druhé snížení výdajů kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky i 1 500 000 korun v ukazateli ostatní nákupy rozpočtová položka 5173 cestovné tuzemské i zahraniční.

Dovolte mi, abych krátce zdůvodnil tento náš návrh. V situaci, kdy prezident České republiky Miloš Zeman při svých zahraničních cestách hájí často pouze své vlastní názory, které nejsou v souladu se zahraniční politikou České republiky reprezentovanou vládou České republiky, nepovažujeme výši rozpočtovaných prostředků na zahraniční cesty pana prezidenta za adekvátní. Prezident Miloš Zeman se při svých zahraničních cestách vyslovuje proti našim závazkům plynoucím z členství v mezinárodních institucích, jako je NATO a Evropská unie, v souvislosti se situací na Ukrajině. Na zahraniční cesty se nechává zvát, včetně úhrady výdajů svých a manželčiných, jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta Vladimíra Putina Vladimírem Jakuninem či odlétá ze zahraniční oficiální návštěvy letadlem soukromé společnosti. Nehledě na fakt, že se o své návštěvě Čínské lidově demokratické republiky vyjádřil jako o čerpání inspirace, jak stabilizovat společnost. Domníváme se, že prezident Miloš Zeman již mnoha kroky během svých zahraničních cest dokázal, že spíše škodí reputaci České republiky a jejích občanů v navštívených zemích i v rámci Evropské unie a členských států NATO. Proto je v zájmu České republiky, aby cesty pana prezidenta byly omezeny. Částku 1 500 000 korun z kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky rozpočtové položky 5173 cestovné tuzemské i zahraniční navrhujeme alokovat do kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtové položky ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu bod B.III. 386 Program protidrogové politiky.

Velice bychom ocenili, kdyby přesun prostředků z kapitoly zahraniční a tuzemské cesty pana prezidenta byly použity na posílení programu prevence před užíváním kouření a zejména alkoholu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil pár slov ke kapitole rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, o které, jak je známo, se nediskutuje příliš, protože hlavní peníze, které protečou zdravotnickým systémem, jsou o dva řády vyšší, protože pocházejí ze systému veřejného zdravotního pojištění, o kterém dnes nemluvíme. Takže v tom rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, který se pohybuje někde na úrovni 5 až 6 miliard, je celá řada kapitol, které nemají přímo s poskytováním zdravotní péče co do činění, ale týkají se spíše organizačních a správních věcí, které nad zdravotnictvím stojí, včetně dohledu. A zde je jedna drobnost, která zasluhuje zmínku, přestože k ní nebudu podávat žádný pozměňovací návrh, ale v každém případě stojí za to se zmínit, že je tady částka zhruba asi 60 milionů korun, kterou dostává ministerstvo navíc na rozvoj personálního zabezpečení některých agend. To personální zabezpečení se týká zhruba 60 lidí, což při počtu lidí na ministerstvu, který kolísá mezi 500... okolo 500 zaměstnanců, je jistě závažné posílení Ministerstva zdravotnictví a stojí za to zkoumat, kde to posílení bude využito.

Část těch peněz půjde na posílení lidí na Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky, kde byla vytvořena pracovní skupina pro metodické záležitosti okolo informatiky a okolo zdravotního pojištění, a zde je to navýšení zcela na místě, protože nám proti řadě vyspělých zemí chybí úřad pro cenotvorbu ve zdravotnictví, bez které je rozdělování těch více než 250 miliard korun v systému veřejného zdravotního pojištění velmi problematické, a to v podstatě od doby vzniku veřejného zdravotního pojištění, a přes veškeré pokusy to vylepšit... Došlo k posunu, ale stále není ještě takový, jaký by bylo potřeba, a neustálé připomínky organizátorů zdravotnictví a poskytovatelů péče na to, že jsou zde úhrady, které jsou velmi nerovnoměrné mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, za jednotlivé výkony, za jednotlivé zdravotní pojišťovny a venkoncem i indexy, které oceňují jednotlivé kraje, ukazují obrovské rozdíly. Takže tam část těch lidí, kteří půjdou a začnou budovat pod rouškou Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky jakýsi nový úřad, tak to je velmi, velmi záslužné, i když musím konstatovat, že se jedná o instituce, které v zemích naší velikosti mají okolo 200 odborných pracovníků, takže tam je ještě dlouhá cesta, která se ale zdravotnictví velmi vyplatí. A zde bych se tedy přimlouval za to, aby rozpočet ministerstva byl spíše do budoucna posilován.

Na druhé straně část těch pracovníků, kteří budou posíleni, půjde do oblasti kontroly. Že je potřeba zpřísnit kontrolu nad zdravotními pojišťovnami, celkem nikdo nepochybuje a tam je to také v pořádku, ale bude se zpřísňovat i kontrola nad konkrétními nemocnicemi, které řídí Ministerstvo zdravotnictví, což v oblasti kauz, jako je například Nemocnice Na Homolce, vypadá bohulibě, ale ta kontrola již v minulosti probíhala, celou řadu věcí nebyla schopna vyřešit. A principiálně naposilovat množství kontrolorů dál a dál, až budeme všichni úplně ukontrolovaní, je zcela špatný koncept, protože naopak je potřeba posílit odpovědnosti těch nemocnic, aby byly motivované, aby ručily samy za sebe a aby se nespoléhaly na to, že jestliže jakákoliv kontrola něco nenajde, tak bude jakýkoliv špatný důsledek těch negativních jevů, které se tam objevují, zamáznut časem ve formě oddlužení nemocnic, tak jako k tomu již nakonec dochází, a půl miliardy bude věnováno na tragickou Fakultní nemocnici u svaté Anny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP