(17.10 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Hezký a příjemný dobrý večer. Nyní se obrátím svým pohledem na pana ministra financí, protože během celého dne posloucháme rozpravu druhého čtení na přípravu zákona o rozpočtu pro rok 2015.

Vážený pane ministře, mě zaujalo, když tak poslouchám jednotlivé příspěvky poslanců nebo pánů ministrů, že vlastně na každém ministerstvu dochází v predikci na rok 2015 k nárůstu zaměstnanců přímo na ministerstvech. (Hluk v sále.) Zajímá mě, jestli u některého ministerstva je tomu jinak, než že dochází k nárůstu, protože ve svém programovém prohlášení vlády z února 2014 máte, že rozpočet 2015 bude sestaven tak, že vlastně dojde k omezení mandatorních výdajů na provoz jednotlivých ministerstev. Ale možná je to i třeba tím, že chcete snížit nezaměstnanost a našli jste třeba i způsob řešení nezaměstnanosti tímto stylem. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Fischerové. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit a zároveň podpořit pozměňovací návrhy pana poslance Stanjury, Laudáta a Sedi pod číslem 1751 a pana poslance Snopka pod číslem 1752, a to je podpora ESA, tzn. podpora výzkumu. Ono to možná bude znít jako střet zájmů, ale z vlastní zkušenosti vím, že i naši vědci využívají právě Evropskou kosmickou agenturu ke svému výzkumu. A nechci se chlubit, ale některé moje vzorky létaly na orbitu díky této agentuře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás upozornila na závažný nedostatek státního rozpočtu. Týká se nedostatečné podpory obnovy kulturních památek. Problém spočívá ve schválené Dohodě o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií. Na základě této dohody budou podporovány památky UNESCO, národně kulturní památky a památky v městských a venkovských památkových rezervacích. Ostatních 40 tis. kulturních památek nebude z peněz Evropské unie podporováno. Proto je nutné řešit obnovu těchto památek z národních zdrojů. Není třeba vytvářet žádné nové programy, ale posílit programy stávající, které se každoročním snižováním výdajů dostaly až na samou hranici smysluplné existence.

Navrhuji proto posílit v kapitole Ministerstva kultury o 300 mil. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a dále kapitolu Ministerstva pro místní rozvoj v ukazateli podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu posílit o 100 mil. na Program obnovy a rozvoje venkova, a to výhradně na obnovu kulturních památek.

Tento svůj návrh jsem předložila v rozpočtovém výboru a ten ho podpořil. Tímto bych ráda všem kolegům, kteří tak učinili, poděkovala a ostatní bych chtěla poprosit, zda by ve třetím čtení tento můj návrh podpořili, protože se domnívám, že jsme národem kulturním a každý kulturní národ by měl podporovat obnovu kulturních památek, a ne se k nim obracet zády. Předem děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl přednést pozměňovací návrh, který se týká kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejdříve podám vysvětlení proč, a teprve potom přednesu pozměňovací návrh.

Já jsem se dozvěděl od kolegů inženýrů, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví připravuje změnu cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem. Má dojít v podstatě touto vyhláškou ke zdražení technických norem a přístupů k databázi tohoto úřadu o 100 %. Na webových stránkách úřadu je sdělena tato informace, která se týká změny cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem. Zde je uvedeno:

"Sdělujeme vám, že při přípravě rozpočtu ČR pro rok 2015 vzneslo Ministerstvo financí (dále jen MF) z důvodu udržení prezentovaného schodku státního rozpočtu ČR požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem. Tento požadavek se promítl do usnesení vlády ČR.

Navrhované změny cenové vyhlášky budou spočívat jednak ve zkrácení doby přístupu ke čtení technických norem z jednoho roku na šest měsíců a jednak ve zrušení neomezeného tisku technických norem spolu se zavedením limitu 1000 stránek za částku 3 500 Kč.

Cílem změny cenové politiky v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám, a současně s tím nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů.

Výše popsané změny samozřejmě u některých uživatelů mohou způsobit nárůst administrativy i nákladů, nicméně výše uvedené změny lze považovat za přijatelný kompromis ve vztahu k požadavku MF."

Já bych k tomu dodal jenom to, že si myslím, že Česká republika si udržuje určitou výhodu v tom, že máme u nás lidi znalé technických norem a že bychom neměli hazardovat s touto znalostí a neměli bychom ztěžovat přístup firem k technickým normám. Protože je v zájmu České republiky, je v zájmu ekonomiky, aby podnikatelé dodržovali technické normy, protože to udržuje jakousi výhodu oproti rozvojovým zemím apod. Myslím si, že z tohoto důvodu by bylo dobré, aby cena za možnost přístupu k tisku technických norem a za tyto technické normy se nezvyšovala.

Na základě jednání, které proběhlo na Ministerstvu financí, údajně Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo do rozpočtu částku 50 mil. korun z navýšení vlastních příjmů, a tím dojde vlastně ke zdražení technických norem, resp. ke zkrácení přístupu ke čtení norem z původně jednoho roku za cenu 3 500 korun na pouhých šest měsíců, tedy de facto, když si to přeložíte, zdražení o 100 %.

Já si vám tedy dovoluji navrhnout ke zvážení jeden pozměňovací návrh, který by zachoval původní přístup po dobu jednoho roku za cenu 3 500 korun s tím, že MPO v kapitole 322 by muselo dostat o 50 mil. korun víc, tzn. navýšení neinvestičních příjmů, neinvestičních přijatých transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně o plus 50 mil. korun, tj. navýšení na straně příjmů. A na druhé straně by se jednalo o snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy o minus 50 mil. korun.

Já se domnívám, že to je věc, kterou jsem řádně odůvodnil, a že to je ve prospěch toho, aby naši inženýři, naše ekonomika měla tu výhodu, kterou dosud měla, a že bychom neměli komplikovat přístup podnikatelů, přístup firem k českým technickým normám, protože v našem zájmu je, aby se všechno dělalo podle norem a v pořádku.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP