(17.00 hodin)
(pokračuje Snopek)

Tato maximální možná částka je však na úkor jiných aktivit Ministerstva dopravy, neboť v položce na výzkum, vývoj a inovace je stejně jako v minulém roce v návrhu zákona uvedena nula. Tato neúnosná situace vznikla i přesto, že vládní usnesení 282 z dubna 2011 udělilo Ministerstvu dopravy statut koordinátora kosmických aktivit České republiky a uložilo ministru financí spolupráci s koordinační radou Ministerstva dopravy v otázkách, které se týkají jejich působnosti, tedy i financování. Porovnáme-li rozpočtové výdaje na výzkum, vývoj a inovace resortů, jejichž činnost Ministerstvo dopravy v kosmických aktivitách koordinuje, tak například Ministerstvo školství má pro rok 2015 disponovat částkou 17 226 663 255 Kč a Ministerstvo průmyslu a obchodu má v téže kolonce návrhu rozpočtu částku 2 840 585 333 Kč.

Aktivity ESA s potenciálem na další rozvoj průmyslu České republiky v souladu s národním kosmickým plánem vyžadují výrazné navýšení příspěvků České republiky na volitelné projekty ESA. Realizaci těchto projektů v jednotlivých volitelných programech představují pro rok 2015 příspěvek ze strany České republiky ve výši 355 mil. Kč. Na pokrytí tohoto příspěvku však Ministerstvo dopravy disponuje pouze částkou 90 mil. Kč, a to ještě z vlastních zdrojů.

Česká republika tak rezignuje na snahu předcházejících vlád o zvýšení podílu inovačních procesů na aplikaci nejmodernějších technologií získaných právě v oblasti kosmického výzkumu a v leteckém průmyslu s využitím v oblasti průmyslu, dopravy, zemědělství, ale i dalších resortech. Za úvahu do budoucna stojí i to, jestli nezvážit vytvoření Národní kosmické agentury s pevnou kapitolou ve státním rozpočtu. Ale to je asi na jinou schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský. (Poslanec Klaška už před vystoupením poslance Kaňkovského žádá o faktickou poznámku k jeho vystoupení.) Aha, pardon, pardon. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Klaška. Aha, po. Prosím.

S řádnou přihláškou Vít Kaňkovský. Poté faktické poznámky pana poslance Klašky a paní poslankyně Fischerové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážení členové a členky vlády, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 1750. Tento pozměňovací návrh předkládám spolu s místopředsedou rozpočtového výboru kolegou Klaškou a týká se přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho hlavním cílem je podpořit rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.

V rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017 bylo na program ISPROFIN 113310 MPSV, tedy na podporu materiálně technické základny v sociálních službách, určeno pouhých 27,44 mil. Kč pro jeden každý rozpočtový rok. Tato alokace dává jen minimální nástroj státu, tedy v tomto případě MPSV, pro podporu a pomoc při řešení nejnaléhavějších potřeb poskytovatelů pobytových sociálních služeb v oblasti investic.

Jen na okraj chci připomenout, že například v roce 2009 bylo v tomto programu ISPROFIN poskytnuto takřka 400 mil. Kč. V roce 2010 to byla podobná částka a ještě v roce 2011 to bylo 223 mil. Kč. Poté ale bohužel došlo ke skokovému ponížení finanční alokace na tento program. Pokračující trend snižující se podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb bohužel trvá. Jde zejména o podporu domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, (se zaměřením) na pořizování nových nízkokapacitních zařízení typu komunitních domů, které vyhovují individuálním potřebám klientů, stejně jako řešení často velmi neutěšené situace potřebných zařízení, jako jsou azylové domy a stacionáře různého určení.

Dotace na jednotlivé akce z tohoto programu kromě výstavby nových kapacit jsou orientovány zejména na rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit poskytujících služby, péči osobám s těžkou újmou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, ale také sociálního vyloučení, a obnovu dalšího majetku nezbytného pro jejich provoz.

V tuto chvíli eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí 41 žádostí o investiční dotaci s celkovým objemem požadavků za takřka 1,5 mld. Kč. Bez finanční podpory státu totiž není většina zřizovatelů pobytových zařízení schopna zabezpečovat na žádoucí úrovni a v požadované kvalitě provoz a základní činnosti požadované zákonem o sociálních službách a ani obnovovat, modernizovat a rozvíjet svoje zařízení. A tady je potřeba říct, že je to navzdory velké snaze samotných provozovatelů a jejich zřizovatelů hledat finanční prostředky pro tento účel takříkajíc jak se dá.

V navrhovaném rozpočtu pro rok 2015 se nepodařilo v rámci meziresortních jednání dohodnout navýšení kapitoly 313 MPSV ke zvýšení specifického ukazatele transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, konkrétně na zmíněný program ISPROFIN 113310. Proto pro takříkajíc první pomoc pro rok 2015 navrhujeme zajistit navýšení finanční alokace na tento program přesunem částky 200 mil. Kč v rámci výdajové stránky kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Snažili jsme se tyto navrhované přesuny udělat natolik citlivě, aby nenarušily financování jiných důležitých oblastí, a odrážejí i pozitivní trend v oblasti nezaměstnanosti, což už tady dnes zaznělo, který bude mít, doufejme, pokračující trend i v příštím roce. Pevně věřím, že pro roky následující se nám podaří najít cestu k absolutnímu navýšení finančních prostředků pro zmíněnou problematiku. Demografický vývoj, ale i změny ve společnosti k tomu velí, nechceme-li, aby se nám v některých oblastech výrazným způsobem zhoršila úroveň sociálních služeb.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi rád, když náš pozměňovací návrh ve třetím čtení podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška, potom paní poslankyně Fischerová, po ní pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit slova kolegy Kaňkovského, který vám tady právě přednesl pozměňující návrh. Chtěl bych znovu říci, že se jedná o pozměňující návrh v rámci kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o přesun prostředků ve prospěch programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, na který se dostalo pouze částkou 27,44 mil. Kč, což je velká disproporce jednak vůči minulosti, kdy jak jste slyšeli, na tento program byly alokovány stovky milionů korun pravidelně každý rok. A je to také v disproporci se žádostmi, které Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje v úhrnné výši požadavků 1,5 mld. Kč. Proto se tímto citlivým přesunem snažíme navrhnout řešení sanace požadavků celé této sféry.

Také já bych vám chtěl poděkovat za podporu tomuto pozměňujícímu návrhu. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP