(16.50 hodin)
(pokračuje Chovanec)

V otázce mezd budeme potřebovat finanční prostředky na úroveň mezd pro rok 2015, predikujeme navýšení těchto mzdových prostředků na rok 2016 o jedno procento. Dále máme ambici s Ministerstvem financí jednat především v oblasti investic, která nám přijde právě v těchto výhledech jako výrazně podhodnocená. Takto jsme již informovali kolegy z Ministerstva financí.

Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ke všem těm otázkám jsem ještě dal pokyn, aby byly zpracovány podrobné podklady včetně tabulek a jednotlivých finančních údajů, které vám budou během tří dní zaslány na váš poslanecký e-mail. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Chovancovi za jeho odpověď. Nyní s přednostním právem pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuju, pane předsedající. Dobrý podvečer nebo dobré odpoledne, dámy a pánové.

Několikrát tady v poslední hodině nebo hodinách zazněla obava, jak to tedy bude se životním prostředím a s jeho financováním v příštím rozpočtu. Já bych se mírně jenom pozastavil velmi krátce nad tím, že mi připadá přinejmenším pokrytecké ptát se na toto od lidí z politických stran, které bohužel dopustily to, že Česká republika přišla nenávratně v roce 2013 z evropských fondů o přibližně 7 mld. korun, s těmi už nic neuděláme, a z toho minimálně 5 až 6 mld. bylo na životní prostředí. Tedy o 6 mld. korun jsme přišli za rok 2013, vrátili jsme je do Bruselu, a mohly skončit v projektech do životního prostředí.

Přišel jsem na ministerstvo na konci ledna letošního roku a čelil jsem aktuální hrozbě, že i za letošní rok budeme vracet přibližně 11 mld. korun z operačního programu Životní prostředí. Nechci teď předesílat, protože ještě děláme nějaké poslední cifry, ale troufám si už teď říct, že tuto částku jsme naprosto dramaticky snížili, nechci ještě říkat to číslo, ale bude myslím překvapivé, na konci tohoto roku. Takže vás chci ujistit, že dělám všechno pro to, nebojím se slova "makám" na tom, aby do českého životního prostředí šlo co nejvíc peněz. A v této chvíli, pokud se jedná o český rozpočet, tedy prostředky, které tam jdou ze státního rozpočtu, tak jsem byl docela dlouho vychováván soukromou sférou tak, že si o další peníze navíc řeknu až v případě, že jsem přesvědčen, že ty stávající jsme schopni naprosto efektivně využít. Což tady určitě asi nebylo zvykem v minulých letech. To znamená, zastavili jsme projekty za stovky milionů korun, totálně zbytné, do IT projektů a dalších. A chci ujistit, že i já ve chvíli, kdy budu přesvědčen na další roky, že skutečně životní prostředí, například na Českou inspekci životního prostředí a do dalších oblastí ty peníze potřebujeme a neumíme si pomoct sami z vlastních zdrojů, pak přijdu s důvěrou za panem ministrem financí a budu se ho snažit přesvědčit, že potřebujeme další peníze, na které už dnes nedosáhneme. Ale do té doby jsem byl vždycky zvyklý pomoct si sám a tak se budu chovat i nadále. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Brabcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem velmi pozorně poslouchal slova pana ministra, zejména mě zaujala věta, kdy říkal, že o ty peníze si řekne až tehdy, až bude přesvědčen, že je bude schopen efektivně využít. Tak podle toho rozpočtu a podle těch čísel, co nám předkládá v tom výhledu, toho nebude schopen ani v roce 2015 ani v roce 2016 a ani v roce 2017. A pak už nebude ministrem životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Šídlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, pěkné odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Vystupuji se stručným zdůvodněním pozměňovacího návrhu, který podávám k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a je evidován pod sněmovním dokumentem 1753.

Důvodem navrhované strukturální změny v rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy je navýšení počtu zaměstnanců Drážního úřadu o 16 systemizovaných funkčních míst, které vyvolávají požadavky na narůstající rozsah práce zaměstnanců Drážního úřadu a souvisejí s přijímáním novel zákona o dráhách a s přijímáním nové evropské legislativy. Od roku 2004 došlo k významným změnám v povinnostech úřadu, které vedly k významnému a rozsáhlému nárůstu jejich činnosti. Dovolil jsem si v důvodové zprávě ve zmiňovaném sněmovním dokumentu uvést některé z těchto činností, které jsou tam přesně citovány. Díky tomuto trvale narůstajícímu rozsahu agend se situace stává dlouhodobě neúnosnou a často se negativně odráží v kontrolní činnosti nad bezpečností drážní dopravy. V praxi nastávají situace, kdy Drážní úřad obdrží podněty, které jsou zpravidla s ohledem na jeho kapacitu řešeny pouhým dožádáním podání vysvětlení. Podání vysvětlení zpravidla vedou k nulovému zjištění.

Pokud se podaří schválit tento pozměňovací návrh, bude jeho realizací zajištěno podstatné zvýšení bezpečnosti drážní dopravy prostřednictvím pravidelných kontrol formou státních dozorů dopravců a provozovatelů dráhy, zejména pak zvýšením neohlášených státních dozorů. Zvýšení represivních opatření, udělování pokut za přestupky a správní delikty. Zvýšení počtu dozorů nad trhem podle čl. 18 odst. 6 nařízení Evropského společenství č. 765 z roku 2008. Užší specializaci odborných zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jejich odbornosti v dané oblasti. Zefektivnění procesu správních řízení včetně využití užší spolupráce se žadatelem. A na závěr aktivní zapojení zaměstnanců v terénu u žadatelů pro ověření reálných skutečností uváděných ve vnitřních předpisech a v žádostech o projednání.

Na závěr mi dovolte, abych se ještě jednou přihlásil k sněmovnímu dokumentu 1753. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šídlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Snopek. (Připomínka z pléna.) Pardon, pane poslanče - Šidlovi. Ano, uznávám, že jste s krátkým. Děkuji.

Nyní pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Pozměňující návrh byl vložen do systému pod číslem 1752. V něm navrhuji doplnit do kapitoly 327 Ministerstva dopravy České republiky u průřezového ukazatele výdaje na výzkum, vývoj a inovace částku 355 mil. korun. Toto navýšení navrhuji pokrýt rezervou v kapitole státního rozpočtu 398 Všeobecná pokladní správa z položky 253900.

Stručné odůvodnění. Financování kosmických aktivit České republiky ve vztahu k Evropské kosmické agentuře, ESA, je zajišťováno v souladu s usnesením vlády České republiky č. 282 ze dne 20. dubna 2011, a to ve dvou rovinách. První je povinný členský příspěvek České republiky do ESA ve výši 225 mil. a 80 mil. korun na volitelné programy ESA se zaměřením na vědecké cíle a je hrazen z rozpočtové kapitoly 333 státního rozpočtu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za druhé, výdaje na volitelné programy ESA se zaměřením na programy pro český průmysl jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly 327 Ministerstva dopravy, pro rok 2015 je zatím ze strany Ministerstva dopravy zajištěno 90 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP