(16.30 hodin)
(pokračuje Vácha)

Alarmující je ale zpráva, že administrativa Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace z neznalosti, či možná záměrně paralyzuje současné hodnocení české vědy. Abychom mohli i v dalších letech tvořit státní rozpočet na vědu podle hodnocení výkonů, tedy podle zákona 130, musí Rada vlády a její administrativa vybrat zhotovitele, který provede výpočet. Toto se nestalo. Mělo to být už někdy začátkem listopadu. To se nestalo. Výběrové řízení bylo zfušované možná záměrně i proto, aby se do budoucna nedalo rozdělovat podle měřitelných výsledků, ale pouze podle lobbingu.

Vážený pane ministře, milá koalice, když tak rádi používáte pojmy o plýtvání v minulém období, tunelování apod., jste si vědomi, že současná nečinnost odpovědných orgánů Rady vlády záměrně připravuje půdu pro stamilionový tunel na veřejné prostředky? Znovu opakuji, že považuji za nepřípustné, aby se státní rozpočet, i když možná pro někoho v tak marginálních oblastech, jako je věda, výzkum, tvořil v rozporu se zákony České republiky.

Původně jsem připravil dvě varianty pozměňovacích návrhů, které by tuto situaci nějakým způsobem řešily a alespoň částečně tuto nepravost korigovaly. Jeden by znamenal navýšení položek na vědu, výzkum a inovaci jednotlivých kapitol tak, aby sedm poškozených kapitol získalo na vědu stejně podle jejich objektivního hodnocení jako ministerstvo zemědělství, které si vylobbovalo nejvíce. To by ale znamenalo přesun 3,5 miliardy korun. Ano, vážené kolegyně a kolegové, 3,5 miliardy, z toho by šly do rozpočtu Ministerstva školství 3 miliardy. Vidíte, o kolik v tomto systému bylo ochuzeno Ministerstvo školství.

Druhá varianta mého pozměňovacího návrhu by krátila vylobbované rozpočty na vědu jednotlivých kapitol ve prospěch Ministerstva školství, tak aby každý dostal stejně, aniž bychom museli přesouvat 3,5 miliardy do těchto sedmi kapitol.

Oba tyto pozměňovací návrhy by pouze zjednávaly nápravu a změnou jednotlivých rozpočtů by uvedly částky do rovnováhy, tak aby u každého z příjemců podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona 130/2002 odpovídala přidělená částka striktně pouze dosaženým měřitelným vědeckým výsledkům.

Nakonec jsem se ale rozhodl, že ani jednu variantu pozměňovacího návrhu nepodám, také proto, že nám bylo znemožněno jednat na školském výboru o všech kapitolách státního rozpočtu zabývajících se vědou, porovnat výdaje mezi jednotlivými kapitolami a přijmout usnesení. Pevně ale věřím, že toto se již nebude opakovat a že tento můj příspěvek přiměje odpovědné členy vlády a jejich pomocníky k návrhu příštího rozpočtu podle platného zákona a podle objektivně hodnocených zásluh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, vážená vládo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Zareaguji hned na to, co tady bylo řečeno o žebrání a lobbování atd. Já u toho nebyl, v podstatě se k tomu moc vyjádřit nechci, ale budu mluvit v té souvislosti. Paní kolegyně Černochová a pan ministr obrany se již k rozpočtové kapitole Ministerstva obrany velmi podrobně vyjádřili. Děkuji za to, a nebudu tedy opakovat to, co již tady bylo řečeno. Nicméně se chci k problematice financování obrany vyjádřit několika slovy v obecnější rovině.

Mottem mého vystoupení je to, že moderní společnost nemůže žít v předpokladu věčného míru, ale musí trvale zvažovat perspektivy své zranitelnosti a obrany. Naši izraelští přátelé říkají, že v době nebezpečí se připravují na dobu klidu a míru a v době, kdy dosáhnou klidu a míru, se velmi důsledně připravují na dobu, kdy budou v nebezpečí.

Jednou ze základních součástí naší státnosti je schopnost země se účinně bránit a trvale vytvářet předpoklady k tomu, aby tento jeden z nejvýznamnějších úkolů nás politiků mohl být plněn. Obranyschopnost a bezpečnost státu a jeho obyvatel je podmínkou trvání a suverenity státu a je též nezbytným předpokladem k tomu, aby občané mohli na území státu užívat svých práv a svobod.

Jak ukazují události posledních let, ať už blíže či dále od naší hranice, naše společnost čelí a bude čelit hrozbám současného světa. Mluvím jak o standardních hrozbách, tak i o hrozbách, o kterých v této chvíli moc nevíme, učíme se. V této souvislosti zvýrazňuji otázku terorismu, boje proti terorismu a otázky kybernetické bezpečnosti. Naše schopnost identifikovat tato konkrétní nebezpečí, jak jsem již řekl, je značně omezená. S tím samozřejmě, a tak to vnímám, souvisí i zvyšování obecné branné připravenosti našeho státu.

Ve vašich příspěvcích se opakovaně zmiňovaly otázky projídání finančních prostředků, nároky na zvýšení důchodů, investic do škol, vzdělávání, investic do dopravních infrastruktury, ochrany životního prostředí, zemědělství, bylo tady mluveno o řepce a o bramborách atd. atd. Chápu, ano, toto vše je samozřejmě nutné a potřebné, nicméně pokud nebudeme schopni účinně bránit tyto hodnoty, může se dříve či později ukázat, že o ně můžeme přijít a veškeré investice pracně získaných finančních prostředků, o ně definitivně přijít.

V této souvislosti malý postřeh k účelně vynakládaným prostředkům a šetřením. Mnoho úsporných opatření, která se na první pohled a v první fázi svého účinku v minulosti jevila jako efektivní a často to bylo spíš na efekt než na efektivitu, se v průběhu času často ukázala býti nesystémovými a nevýhodnými, v dlouhodobých účincích nakonec vyvolala potřebu nápravy a dalších investic, řádově převyšujících původně uspořené výdaje. Jedním z takových drobných příkladů je např. situace kolem muničních skladů.

Jsem přesvědčen, nebo - tato země má k dispozici profesionální armádu, která nám rozhodně nedělá ostudu a v rámci svých možností prvotřídně plní své úkoly. Otázkou je pouze to, zda její současná podoba je dostačující a jakým způsobem tedy po stránce kvalitativní i kvantitativní se bude armáda a další složky související s obranou a bezpečností, takto naší pojistkou proti zmíněným bezpečnostním hrozbám, rozvíjet. Jejich rozvoj je pak závislý na finančních prostředcích, které jim budou námi zákonodárci přiděleny, a jak s nimi bude resort obrany nakládat.

V této souvislosti vás chci ujistit, že výbor pro obranu velice dobře pracuje. Našel jistou shodu nad tím, jak bude komunikovat s Ministerstvem obrany, a v rámci těchto aktivit v podstatě se zlepšuje způsob, jakým Ministerstvo obrany hospodaří s přidělenými finančními prostředky.

V této chvíli nepředkládám tedy žádné pozměňovací návrhy, pouze apeluji na vaše vnímání všech souvislostí výdajových stránek státního rozpočtu a tím, které výdajové položky vnímáte jako prioritní a které jako méně prioritní. Podle mého názoru je schopnost národa bránit svou zemi prioritou číslo jedna. Apeluji při této příležitosti i na to, aby se domluvená a deklarovaná výše výdajů pro resort obrany minimálně udržela ve stejné výši a v domluvené výši i pro roky 2016 a 2017, nebo lépe, aby byla s potřebnou vážností diskutována i možnost jejího zvýšení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, to, co tady zaznělo od pana poslance Váchy kolem přípravy rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace v návaznosti na zákon 130 o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, zaznívalo, jako kdyby státní rozpočet byl připraven v rozporu se zákonem.

Chtěl bych zdůraznit to, co tady mnohokrát opakoval předseda poslaneckého klubu, kam kolega Vácha patří. Tato Sněmovna je suverénem, a v okamžiku, kdy přijímá zákon o státním rozpočtu, tak je to samozřejmě zákon, který v okamžiku, kdy by zdánlivě mohl být s něčím v rozporu, tak jenom z časového hlediska bude platit tento zákon o státním rozpočtu, nikoli nějaké hypotetické předpoklady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP