(15.20 hodin)
(pokračuje Adámek)

Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vám řekl dle mého názoru několik zásadních informací k uvedenému pozměňovacímu návrhu kapitoly 334 Ministerstva kultury České republiky.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že výdaje na kulturu budou 1 % z ročního státního rozpočtu. Celkové výdaje Ministerstva kultury ke státnímu rozpočtu na rok 2015 činí 10,9 mld. korun, což je 0,89 %. Je potřeba ale říct, že 3,5 mld. z tohoto rozpočtu tvoří výdaje na základě zákona o církevních restitucích církvím a náboženským společnostem. Osobně si myslím, že by možná bylo lepší a správnější, kdyby tyto výdaje byly výdaji Ministerstva financí nebo Ministerstva vnitra. Odečteme-li tyto výdaje spojené s církvemi a náboženskými společnostmi, činí podíl Ministerstva kultury na výdajích státního rozpočtu 0,65 %.

Možná bychom se měli inspirovat v Německu, kde podle usnesení rozpočtového výboru činí výdaje na kulturu navržené na příští rok 5 %. Dovolím si tady ocitovat větu, kterou řekla německá ministryně kultury v duchu na tuto adresu: "Je to politický signál všem kulturním lídrům i politikům, aby ani v době finančních obtíží neškrtali v kultuře," vzkázala ministryně. Já si myslím, že některé příklady by měly táhnout víc, než táhnou.

Vážení kolegové, věřím, že podpoříte můj návrh a koneckonců i návrh všech kolegů napříč politickým spektrem, kteří se ve výborech Poslanecké sněmovny tímto návrhem podrobně zabývali a jednomyslně hlasovali pro jeho zařazení do státního rozpočtu na rok 2015. Hovořím zde konkrétně o rozpočtovém výboru a jeho usnesení ze 21. 11. 2014 v oblasti finanční podpory významným hudebním festivalům klasické hudby. Konkrétně těchto sedmi: Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, České doteky hudby, Struny podzimu, Janáčkův máj. Všechny vyjmenované festivaly mají rozpočty v roce 2015 přes 10 mil. korun. Tento návrh mimochodem získal podporu všech členů rozpočtového výboru. (V sále je trvalý hluk.)

Možná by bylo dobré říci -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, velice se omlouvám, že vás ruším, ale hluk ve sněmovně roste a já myslím, že vás to i v přednesu ruší. Poprosím kolegy, aby respektovali váš přednes a v případě, mají-li si co sdělit, aby tak učinili v předsálí.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Možná by bylo ještě, nechci dlouze zdržovat, budu velmi krátký už, je potřeba ale podle mého názoru říci, že se nejedná o nějaký pozměňovací návrh narychlo vytvořený, včera, lobbistický atd. Je potřeba říct, že to je naopak návrh podpořený celou plejádou usnesení nejen samosprávných, ale i zákonodárných orgánů. Koneckonců vyřešení financování hudebních festivalů je jednou z priorit Unie zaměstnavatelských svazů. Jenom v rychlosti, proces kladného vyřízení financování festivalů, těchto velkých, na kterých si dovolím říct, za nimiž je i prezentace v zahraničí, byl projednáván například Asociací krajů České republiky s kladným výsledkem. Byl projednáván několikrát v podvýboru pro kulturu. Koneckonců i výbor pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva v Senátu na své 24. schůzi projednal tuto problematiku za účasti zástupců Ministerstva kultury a Asociace a vyzval Ministerstvo kultury, aby vyřešilo financování nejvýznamnějších hudebních festivalů. V podobném duchu a v neposlední řadě hovoří i dvě naše usnesení v orgánech Sněmovny přijatá, jak už jsem hovořil, na podvýboru pro kulturu 30. 10.

Je potřeba říci, že podvýbor pro kulturu opakovaně, svědomitě, dovolím si říct, a dlouze věnoval a navrhl řešení, které předal výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, školství. Ten na svém jednání de facto jednomyslně přijal usnesení, které akceptoval a přijal i rozpočtový výbor. Toto navrhované řešení, jak vidíte, získalo podporu napříč politickým spektrem a jsem přesvědčen, že je ukázkou toho, jak nad dobrou věcí ve prospěch naší republiky a jejích občanů ale i celé kulturní sféry se mohou sjednotit politické reprezentace různých stran.

A teď mi dovolte, abych formálně načetl pozměňovací návrh. Hovořím o sněmovním dokumentu 1734. Je to pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, sněmovní tisk č. 331. Navýšit hodnoty výdajového bloku kapitoly 334 Ministerstvo kultury o 44,185 mil. pro oblast kulturní aktivity, podpora živému umění. Částku rozdělit takto: 17 mil. pro Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, 8,070 mil. pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 5,915 mil. pro Smetanovu Litomyšl, 5 mil. pro Dvořákovu Prahu, 3 mil. pro Struny podzimu, 3,5 mil. pro Mezinárodní hudební festival České doteky hudby a 1,7 mil. pro Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Všechny výše uvedené změny promítnout do příslušných ukazatelů kapitoly Ministerstva kultury. Snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, ukazatel odvody do rozpočtu EU, o částku 44,185 mil.

Na závěr mi dovolte jednu citaci, budu citovat jednoho nejmenovaného kolegu z naší Sněmovny, který při projednávání této problematiky v rozpočtovém výboru řekl větu, která mi utkvěla v paměti. Babiše zná pár lidí - promiňte pane místopředsedo. (Obrací se ke stolku zpravodajů.) Mě zná taky pár lidí možná ve světě. Ale Pražské jaro znají všichni.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Kádner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já se pokusím být nejenom deklarativně, ale fakticky stručný. Moje vystoupení směřuje k tomu, že se na jeho závěr přihlásím k jednomu pozměňovacímu návrhu, tak jak to v podrobné rozpravě má být.

Hospodářský výbor na svém posledním jednání zažil takovou pozoruhodnou peripetii poměrně dlouhé debaty o kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, to téma už tady bylo dneska zmíněno. Ta debata se týkala jedné konkrétní položky, a to navýšení příjmů z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. Debata byla politicky pozoruhodná v tom, že přítomní zástupci Ministerstva průmyslu nebyli schopni příliš věrohodně ani racionálně popsat, jak se tam to číslo ocitlo, v tom návrhu rozpočtu, a jaksi tajemně naznačovali, že se tam ocitlo po jednání a na žádost Ministerstva financí. Debata neměla žádný výstup a vedla k takové iracionální situaci, že jenom z tohoto důvodu dvakrát za sebou hospodářský výbor nebyl ochoten dokonce v opakovaném hlasování tuto kapitolu rozpočtovou, to jest kapitolu Ministerstva průmyslu a obchodu, schválit, podpořit pro projednání dnešní.

Už jenom to naznačuje, že problém byl asi pro většinu členů hospodářského výboru principiální a ta principiálnost se týká zákonnosti a metodiky přípravy rozpočtu jako takového. Dnes už tady bylo zmíněno, že metodu přípravy rozpočtu upravuje zákon č. 218 o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné, budu citovat jenom jeden konkrétní odstavec, v § v odst. 1 říká, že státní rozpočet představuje finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce, a k tomuto účelu státní rozpočet soustřeďuje rozpočtové příjmy vymezené tímto, to je zákonem o státním rozpočtu, nebo zvláštním zákonem. V tomto případě tím zvláštním zákonem je horní zákon - a my asi všichni víme, že i v souvislosti s legislativním plánem a odhadovaným postupem dalších kroků se má tento zákon ocitnout na pořadu našeho jednání až v následujících měsících.

Nikdo nám nebyl schopen sdělit, jakou matematickou formulí, jakým odhadem, jakou predikcí se tam ocitla ona částka vyšší o několik set procent. Jestli to bylo na základě věštění z koule nebo na základě nějaké racionální úvahy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP