(15.10 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Do současné doby bylo evakuováno z těchto dvou obcí za pomoci složek IZS 35 lidí, dalších přes 130 odešlo samostatně. Teď je problém, že se mají vracet v této době obyvatelé těchto obcí zpátky z práce, a my už jsme v 11 hodin rozhodli o tom, aby pro tyto občany byla připravena jiná evakuační místa a ubytování. Jsem si velice dobře vědom toho, že nastane i situace, že mnozí z těchto obyvatel budou chtít do svých domovů zabezpečit domácí zvířata, nebudou mít finanční prostředky, oblečení a další věci. Na všem se pracuje a policisté mají pokyn samozřejmě v rámci toho, aby hlavně hájili zdraví a životy občanů, aby se pokusili umožnit občanům průchod do jejich obydlí, ale toto záleží na rozhodnutí velitele zásahu.

Další informace v současné době bohužel nemám. V momentě, jak je budeme mít, budeme informovat veřejnost a Poslaneckou sněmovnu můžeme informovat prostřednictvím e-mailu o tom, jaký je stav. To je asi všechno.

Závěrem chci jednoznačně a nahlas říct, že to, co tady zaznělo od pana premiéra, byla prvotní informace od Policie České republiky a stále je to jedna z variant, kterou nelze vyloučit. Toto byla prvotní informace, kterou jsem obdržel a předal panu premiérovi pro informaci Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní budeme postupovat tak, jak jsme se domluvili. Předám slovo s přednostním právem panu předsedovi Radimu Fialovi. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, jenom jednu větu k informaci pana ministra. Myslím si, že je to velká katastrofa a stát je povinen se o občany postarat, a já doufám, že se tak stane.

A teď už zpátky ke státnímu rozpočtu. Státní rozpočet navrhovaný vládou pro rok 2015 počítá s 2,5procentním hospodářským růstem. To je krajně optimistické číslo. Ve skutečnosti podle mého názoru budeme rádi, bude-li hospodářský růst dosahovat 2 %. Odhadovat větší růst z kontextu nejistoty v evropském hospodářství a nebývalé nestability ve světě je podle názoru optimismus hraničící s pošetilostí. Já chci říct, že takových optimistických momentů, které příliš nedávají smysl, jsem našel v tomto rozpočtu několik a na jeden z nich jako příklad bych vás dnes rád upozornil.

Odhad nezaměstnanosti v roce 2015 na úrovni 6,1 % je zjevně viděn optikou stejných růžových brýlí jako výše zmíněný odhad růstu HDP. Paradoxně se přitom předpokládá zvýšení podpory v nezaměstnanosti o 300 mil. korun. Z toho vyvstává logická otázka: Proč v příštím roce očekáváte větší útraty na podporu nezaměstnaných, když těchto nezaměstnaných má být o 1 až 2 % méně? To přece, dámy a pánové, není logické. To asi cítíme všichni.

Celkově je tento návrh rozpočtu vskutku plný zvláštností. Nadhodnocené příjmy kryjí vyšší výdaje téměř na vše kromě budoucnosti a to bychom potřebovali nejvíce. Mám tím na mysli to, že rozpočet Ministerstva dopravy se propadá o celých 8,3 mld. korun, a tedy zde vyvstává otázka, kterou vládě dnes pokládají již i odbory, kde jsou investice. Kde je nárůst prostředků, které zajistí naše budoucí příjmy? Z Evropské unie nárůst těchto prostředků nečekejme. Odtud podle odhadů vlády dostaneme v příštím roce o 14 mld. korun méně než letos. Přitom nečerpání finančních prostředků z Evropské unie se bude bohužel dál zhoršovat. To zhorší situaci v regionech, které jsou již dnes ohroženy úpadkem či stagnací. Dlouhodobý rozdíl mezi Prahou a většinou ostatních regionů země se tak bude i nadále prohlubovat. Budou se rozevírat pomyslné nůžky.

Celkově tento návrh rozpočtu tak trochu vypadá, jako bychom zde počítali s hospodářským blahobytem pro bohaté a ještě větší chudobou pro chudé. A to vše na dluh, který v budoucnu budeme muset všichni splácet, hlavně další generace. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jeroným Tejc a po něm se připraví pan poslanec Adámek a dále pan poslanec Novotný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod č. 1718 k zákonu o státním rozpočtu České republiky.

Navrhuji v kontextu jiných návrhů relativně drobnou změnu. Jedná se - v uvozovkách pouze - o 35 mil. korun. Jsem si přitom vědom, že to není částka malá, že je relativně malá pouze v kontextu jiných výdajů, ale že to je změna, která si určitě zaslouží pozornost Sněmovny.

Dovolte mi, abych tedy sdělil, proč a z jakých důvodů tuto změnu navrhuji. Navrhuji ji přesunout pouze v rámci kapitoly rozpočtu Ministerstva spravedlnosti, protože jsem si vědom, že základní parametry jednotlivých kapitol byly dány a nemyslím si, že je správné, abychom jeden resort zvýhodnili nad jiným, nad tím, co už bylo dohodnuto. Těch 35 mil. korun, které by měly být přesunuty v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti, by mělo sloužit jako finanční prostředky pro zabezpečení nových 86 míst vyšších soudních úředníků; 86 proto, že v každém okrese by měl nově být k dispozici vyšší soudní úředník, který by měl kontrolovat exekutory v daném okrese. Dnes podle zákona vykonávají mimo jiné, ale také především kontrolu exekutorů předsedové okresních soudů, kteří bohužel na tuto činnost nezískávají žádné další finanční prostředky. Pokud tedy chtějí tuto kontrolu provádět, tak využívali prostředky, které byly přiděleny jednotlivým soudům, což bohužel v kombinaci s účinností nového občanského zákoníku a jeho doprovodných předpisů znamenalo, že tyto prostředky byly primárně na většině míst přesunuty ve prospěch nové agendy, nových sporů, a je zde obava o to, aby kontrola, která už dnes byla podceněna, do budoucna nebyla ještě horší. To je důvod, proč si tedy dovoluji navrhnout, aby předseda soudu měl k dispozici vždy jednoho vyššího soudního úředníka, který by mohl pomoci a přímo by prováděl kontrolu jednotlivých exekutorů v daném obvodu, protože na základě kontroly spisů, na základě ať už vlastní iniciativy, nebo z podnětu občanů může být získána nejedna informace o porušování zákona ze strany daného exekutora, a poté předseda soudu může podat kárnou žalobu, která může vést až k tomu, že daný exekutor, porušuje-li zákon, skončí ve své funkci.

Cílem tohoto návrhu je tedy nekoncentrovat kontrolní mechanismy pouze v Praze na Ministerstvu spravedlnosti. V minulosti na odboru, který se tímto zabýval, byli dva až tři lidé, to bylo skutečně málo. Myslím, že za stav, který dnes máme, sklízíme plody právě díky tomu, že předchozí vlády se bohužel této problematice nevěnovaly. Koaličním poslancům bych si dovolil navíc přidat jeden argument - kontrola a efektivní dohled nad exekutory je součástí i programového prohlášení vlády a myslím si, že tohle je jedna z věcí, které k naplnění tohoto bodu programového prohlášení mohou pomoci, byť jsem si vědom, že to řešení je řešení, které teď je pozměňovacím návrhem, a bude-li přijato, bude dobře, nebude-li, budeme muset hledat v dohodě s paní ministryní jiný způsob, jak účinnou kontrolu exekutorů nastavit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adámka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP