(12.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Co se týče investičních výdajů, tak pevně věřím tomu, že pan ministr bude pokračovat v trendu nastaveném za dob ministrů pana Alexandra Vondry i Vlastimila Picka, kdy koncepce, tedy širší úvaha, předcházela jakémukoli rozhodování. Koncepce a strategické dokumenty byly vždy doprovázeny analýzami a šířeji diskutované nejenom na Ministerstvu obrany, ale i ve vládě a v obou komorách Parlamentu, který má zásadní kontrolní funkci.

Z otevřených zdrojů víme, že apetyt k pořizování majetku je nyní poměrně velký, a jsem zvědavá, kdy se budeme případnými změnami koncepce zabývat na výboru pro obranu. Tuto diskusi bych považovala za velmi důležitou, protože jedině díky ní můžeme zajistit do dalších let kontinuitu, udržitelnost i efektivitu.

Konečně, Ministerstvo obrany, a to bych nevyčítala ani panu ministrovi Stropnickému, ale tento problém měli všichni ministři v naší novodobé historii, je pověstné neschopností vyčerpat přidělené prostředky. Je to zpravidla kvůli komplikovanému a často neúspěšnému akvizičnímu procesu. O změnu se snažili všichni ministři. I pan ministr Stropnický deklaroval, že efektivní čerpání rozpočtu je jeho cílem. Chtěla bych se tedy pana ministra zeptat, jak to vypadá s čerpáním rozpočtu Ministerstva obrany za rok 2014. Tím, že se nacházíme na začátku prosince, tak předpokládám, že už bude alespoň nějaká kvalifikovaná představa o tom, jestli se letošní rozpočet ve výši necelých 42 mld. podařilo vyčerpat, či zda se bude něco vracet nebo převádět do příštího roku. A případně při tom převodu jestli převedené finanční prostředky bude moci nějakou formou použít jeho resort v roce 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. S přednostním právem se hlásí pan ministr obrany Martin Stropnický a eviduji faktickou poznámku pana poslance Zahradníka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom stručně, vím, že tam je řada přihlášených. Ale možná už potom to téma bude jiné.

Čili já bych jenom uvedl krátkou poznámku o tom, že často se mluví o té zanedbanosti, o podfinancování, o nějakém vnitřním dluhu. Uvádějí se poměrně divoká čísla. Na jednu stranu je to dobře, že se ozývají kritické hlasy. Mě to někdy překvapí, když je to přímo z lůna Armády České republiky, protože myslím, že v minulosti, když se ta vnitřní zadluženost prohlubovala, tak jsem takové hlasy tolik neslýchal. Ale to je jenom na okraj. Ale ta zanedbanost není pouze materiální, ona je i morální. A to není nějaké čarovné bezobsažné slovo, ale to se projevuje zcela konkrétně. Ono se to projevuje určitou rozpočtovou disciplínou anebo její uvolněností až neexistencí. Takže ač opticky ten rozpočet v očích některých z vás může působit, resp. jeho nárůst v příštím období, ať už je to rok 2015, nebo i výhled 2016, 2017, jako skromný, tak netvrdím, že bychom si nedovedli představit víc. Asi bych byl špatný ministr, kdybych to tvrdil. Ale na druhou stranu my nepochybně získáme větší prostředky pro to, co je skutečně potřeba, tím, že budeme moci vykázat nezanedbatelné úspory. A už mě k tomu opravňuje skutečnost roku 2014, protože je to v nejrůznějších oblastech běžných na provoz, prostředcích atd. Ty rezervy prostě jsou. A čím jsme na ministerstvu déle s mými kolegy, tak tím nacházíme další a další, které budou vlastně fakticky představovat jakýsi nárůst možností rozpočtových tam, kde to skutečně potřeba je.

Podstatné taky je, že chceme navyšovat procento, které je určeno na investice. Asi řada z vás ví, že doporučené procento je 20 a my se dostaneme v příštím roce někam už nad 15, řekněme. Víme, že tohle je kritérium zcela zásadní.

K tomu, jestli budeme muset převádět nějaké neproinvestované prostředky - budeme. Mě to samozřejmě také netěší, ale je to do značné míry zapřičiněno především tím, že jsme museli uzavírat nebo znovu sjednávat řadu smluv, které byly i ve stovkách milionů. A velmi jsme se bránili automatickému sukcedování do těchto smluv, aniž bychom je analyzovali, aniž bychom je podrobovali nějakému screeningu, abychom věděli, že skutečně to potřebujeme v této výši, na takhle dlouhou dobu. To samozřejmě zabralo nějaký čas, protože ten partner, pokud neřeknu protivník, samozřejmě má tuhý kořínek a řada lidí nám v tomhle kladla určité překážky. Ale když vám třeba řeknu, že nám bylo líčeno ještě v září, že potřebujeme akutně novou datovou síť, která je docela zásadní, a bylo nám to předestřeno jako urgence číslo 1, a že to bude stát zhruba odhadem 900 mil., tak my jsme po svých vlastních analýzách dospěli k číslu 600. A to už je sakra rozdíl! Takže tam se třeba vyplatilo počkat nebo neukvapit se nějakým způsobem. A taky samozřejmě hodně spoléháme na to, že zákon 137 se stane zákonem, který nebude nějakým způsobem penalizovat nebo brzdit tenhle sektor, kde řada našich partnerů postupuje zcela jinak při těch akvizicích. Taky, pravda, v jiném celkovém akvizičním prostředí, ale určitě se příští rok na tohle zaměříme. Došlo tam i k určitému personálnímu posílení toho úseku.

Ale nechci tady mluvit dlouze. Jsem rád, že ta problematika, aspoň mám ten dojem, možná trochu optimistický, ale řadu z vás zajímá. Je to také vzhledem k bezpečnostnímu kontextu, samozřejmě. Děkuji příslušnému výboru pro nepředstíraný a nepovrchní zájem o to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Petr Bendl k řádné přihlášce v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych se vrátit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem jako sněmovní dokument 1714 zařadil do systému. Dovoluji si pozměnit návrh tak, že v návrhové části se vynechají slova "kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa" a nahradí se slovy "výdajů kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu".

Čili ten návrh bude znít nakonec tak: "V návrhu státního rozpočtu na rok 2015 navrhuji v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí na rok 2015 výdajový blok 2.1 Ochrana přírody a krajiny, ideový okruh 211 Zlepšování stavu přírody a krajiny navýšení položky 2.1.1 Program péče o krajinu o 50 mil. korun a snížení výdajů kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu, o 50 mil. korun."

Odůvodnění zůstává stejné. Předávám to panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi i za dodržení času. Nyní tedy vystupuje pan poslanec Petr Bendl a případně se připraví pan poslanec Fiedler, pokud to stihneme do 13. hodiny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi, abych řekl pár vět ke kapitole Ministerstva zemědělství, která je silně, z mého pohledu bohužel málo poznamenaná faktem, že ještě bývalá Nečasová vláda umožnila, aby zisky vytvořené v organizacích, které zřizuje a zřizovalo Ministerstvo zemědělství, mohly být využívány v agrárním sektoru a zemědělském sektoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP