(10.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, že není nic, o čem bychom mohli v této fázi hlasovat, a nejsou žádné další přihlášky, tak ještě omluvím pana poslance Stupčuka od 11 do 12 hodin z osobních důvodů a pana poslance Josefa Novotného z dneška a zítřka ze zdravotních důvodů a pana poslance Paveru mezi 9. a 11.30 z osobních důvodů. To jsou tedy omluvy.

 

Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem číslo

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
/sněmovní tisk 331/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňující návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 144 mld. korun obsažený v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný.

Dále bych chtěl upozornit, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Mou povinností bude při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích minimální výši vládní rozpočtové rezervy hlídat. Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné.

Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Já jsem svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo doručeno jako tisk 331/2. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a současně jeho předsedu pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 182 ze dne 21. listopadu 2014 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Prosím o trochu trpělivosti, protože to bude o něco delší než obvykle.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě předsedy výboru Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015, jak jim přikázala Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 466 ze dne 22 října t. r., a přijaly k nim svá usnesení, s výjimkou petičního výboru, který projednal kapitolu 304 - Úřad vlády a usnesení ke kapitole nepřijal, hospodářského výboru, který projednal kapitolu 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu a usnesení ke kapitole nepřijal, ústavněprávního výboru, který projednal kapitolu 355 - Ústav pro studium totalitních režimů a usnesení ke kapitole nepřijal. (Poslanec Votava se obrací na předsedu Sněmovny kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid ve sněmovně. Pan zpravodaj má pocit, že je zde příliš velký hluk, tak prosím, abyste hladinu hluku snížili. (Hluk v sále se během vystoupení poslance Votavy nesnížil. Poslanec Votava přidal na hlase i na tempu.)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji, pane předsedo.

II. bere na vědomí následující návrhy na doprovodná usnesení z výborů, kterými se výbory obracejí na vládu:

hospodářský výbor:

- doporučuje vládě navýšit Drážnímu úřadu částku na platy zaměstnanců včetně příslušenství o 32 400 tis. Kč a o tuto částku ponížit dotaci SŽDC určenou na příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI,

- žádá vládu navýšit v kapitole Ministerstvo dopravy u průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace částku 355 000 tis. Kč na zajištění naplnění vládního usnesení souvisejícího s příspěvkem na ESA pro potřeby volitelných programů,

- doporučuje vládě, aby v průběhu roku 2015 převedla do rozpočtu kapitoly 374 - Správa státních hmotných rezerv částku 84 mil. Kč pro zabezpečení krizových situací;

ústavněprávní výbor:

- žádá vládu, aby zajistila čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2015 do platů zaměstnanců a souvisejících výdajů s cílem zajistit stabilní úroveň platů odpovídající úrovni platů, která byla docílena v roce 2014 v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR;

výbor pro bezpečnost:

- žádá vládu, aby se při zpracování návrhu státního rozpočtu na další období, tj. na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018 u kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba zabývala možnostmi rozpočtového pokrytí systemizovaných služebních míst, zajištění finančních prostředků na technické prostředky a financování výstavby datového centra,

- doporučuje vládě, aby při zpracování návrhu státního rozpočtu na další období, tj. na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018 se u kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - zabývala možnostmi navýšení rozpočtového pokrytí, a to především s ohledem na potřebu zajištění navýšení početního stavu příslušníků Policie České republiky, finančních prostředků na investice a na nákup a obnovu technických prostředků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru;

III. doporučuje Poslanecké sněmovně  Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2015 podle sněmovního tisku 331 ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení."

IV. zmocňuje předsedu - zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR - což jsem učinil.

Součástí usnesení jsou tabulky, kde jsou pozměňovací návrhy, které byly schváleny v rozpočtovém výboru, ať se jedná o pozměňovací návrhy, které byly přímo načteny při projednávání tohoto rozpočtu v rozpočtovém výboru, nebo pozměňovací návrhy, které vzešly při projednávání jednotlivých kapitol v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny.

Tolik k usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Ještě zde mám omluvu paní poslankyně Adamové od 10 hodin z pracovních důvodů a pak zde mám žádost pana poslance Koskuby, aby byla zrušena jeho omluva, protože je přítomen. On se omlouval od 10 hodin, ale je evidentně v sále, takže prosím o zrušení této omluvy.

A nyní bychom zahájili podrobnou rozpravu, protože v této fázi se vede pouze podrobná rozprava. Takže otevírám podrobnou rozpravu a mám zde několik přihlášek s přednostním právem. První je pan předseda Kalousek, potom pan předseda Fiala, potom pan předseda Okamura, pak paní místopředsedkyně Jermanová a potom pan zpravodaj. Takže pan předseda Kalousek má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP