(18.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Dále - bod 34 se vypouští. Zde opět nesouhlasím s vypuštěním potřeby prověrky pro člena hodnoticí komise. Vzhledem k tomu, jaké zakázky jsou v tomto režimu projednávány, je dle mého soudu prohlášení o mlčenlivosti ze strany člena komise nedostatečné. Navrhovaná novela podle důvodové zprávy řeší současný stav, kdy není dostatek důvěryhodných osob pro zajištění práce komise. Novela by ale neměla uhýbat nedostatečnému administrativnímu zajištění způsobilých pracovníků. Mělo by být naopak snahou zadavatelů, aby si zajistili v souladu se stávajícími mechanismy dost způsobilých pracovníků. Novelu v tomto případě považuji za nevhodný ústupek a doporučuji neschvalovat tuto změnu.

A následně tedy ještě doplnění toho pozměňovacího návrhu - ostatní body se přečíslují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec František Vácha, připraví se Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1663 ve znění: Do § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e) ve znění: "organizační součást veřejného zadavatele podle odst. 2 písm. a) až d), která samostatně nakládá s přidělenými finančními prostředky, pokud na ně veřejný zadavatel podle odst. 2 písm. a) až d) přenese kompetence podle tohoto zákona svým rozhodnutím nebo vnitřním předpisem". Pak je tu poznámka pod čarou: např. § 22 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jak jsem už zmiňoval, navrhovaná změna zákona rozšiřuje oblast zadavatelů veřejných zakázek o zákonem dané organizační složky veřejného zadavatele, které samostatně nakládají s přidělenými prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 1731. V krátkosti, ač bych nepředpokládal, v této zemi existuje instituce, která nepoužívá český jazyk jako svůj mateřský jazyk, jmenovitě mířím k instituci natolik vážené, jako je Karlova univerzita. Všichni absolventi této univerzity mi dají za pravdu, že mají diplom v latině, že absolvovali Karlovu univerzitu. Zákon o veřejných zakázkách ale bohužel říká, že zadávací dokumentace nebo (nesrozumitelné) dokumentace prokazující kvalifikaci se může zadat v jazyce českém nebo slovenském. Ve své praxi jsem se setkal s tím, že zadavatelé vyžadovali přeložit diplom Univerzity Karlovy z latiny do češtiny. Smrtelně vážně. Nebyl to důvod k vyloučení, ale byl to důvod k tomu zdržet rozhodování, aby se určitá firma třeba nemohla přihlásit. Čili když máte tým, který se přihlásí, je to pět vysokoškoláků, všichni absolventi Univerzity Karlovy, tak za každý překlad z latiny do češtiny zaplatíte 1 500 korun, abyste to v zakázce doložili. A s tím jsem se fyzicky setkal, je to velký problém.

Proto si dovoluji velice krátký pozměňovací návrh, který zní: V bodě 32 v páté části § 148 odst. 6 se doplňuje věta: "Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce." Tento bod jsem konzultoval s legislativou ministerstva a vyjadřují s tím souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo chce v podrobné rozpravě vystoupit. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Nemá zájem. Druhý pan zpravodaj? Také nemá zájem.

Ještě si ověřím u pánů zpravodajů, jestli padl nějaký návrh, který by vyžadoval hlasování. Není tomu tak, ani zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením nepadlo. Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji samozřejmě paní ministryni, panu zpravodaji.

Měli bychom pokračovat dalším bodem jednání, ale mám jeden návrh. Ale nejdříve dám slovo panu předsedovi klubu TOP 09...

Já jsem si ověřil, že podle schváleného programu našeho jednání máme před sebou velmi závažný bod, kterým je posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme to projednávali a jaké návrhy očekávám ve druhém čtení, dnešní jednací den ukončím, protože po 19. hodině bychom pokračovat nemohli, nestihli bychom ani úvodní slova navrhovatele. Těším se tedy s vámi zítra na shledanou s tím, že upozorňuji, že podle schváleného pořadu schůze je zítra k projednání připraven samozřejmě státní rozpočet České republiky na rok 2015, a pokud ho projednáme včas, tak případně další body z bloku druhých čtení zákonů, to znamená právě teď zákon, který je na řadě, to znamená EIA.

Takže přeji hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP