(18.40 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Méně- a vícepráce nejdou sčítat. Můžeme se o tom bavit do nového zákona, teď, v této novele to prostě nepůjde. Ta novela je dílčí novelou, technickou novelou. Já jsem v úvodu řekla detaily, čeho by se to mělo týkat. Myslím si, že je v našem zájmu otevřít hodnoticí kritéria alespoň o to jedno kritérium, to znamená ten tým.

Reference. Tady bych chtěla zmínit, že podle evropských směrnic a podle evropského práva reference nejsou hodnoticím kritériem jako individuálním kritériem. Jsou součástí subjektivních kritérií. My se samozřejmě budeme snažit o tom ještě bavit i s Komisí, zda aspoň reference mohou být jako samostatné kritérium. Nyní to prostě nejde. Nejde to ani do té novely. Budeme rádi, pokud se nám to nějakým způsobem vykomunikuje do nového zákona. To je další věc.

Byla jsem dotazována, kdy bude předložen v podstatě návrh nového zákona. Vzhledem k tomu, že moji pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj půl roku řeší tuto novelu, tak samozřejmě ten posun prací se posune do maximálně dubna, kdy musí nový zákon být v účinnosti. Já osobně se budu snažit o to, aby počátkem příštího roku, a rovnou říkám na jeden dotaz, že to nebude v lednu, nebude to v únoru, budu ráda, když to bude opravdu na jaře, abychom pojali vše, abychom pojali vše do nového zákona o veřejných zakázkách. Ten nový zákon opravdu nebude jenom další novelou, jak zde někteří také hovořili. Bude novým zákonem, který samozřejmě bude obsahovat spoustu nových věcí ze strany evropských směrnic a transpozice těch směrnic, které nyní existují a které Česká republika musí transponovat do 18. dubna 2016. Pokud to neuděláme, přijde infringement. To bych ráda, aby zde zaznělo, protože těch infringementů Česká republika nemá málo. Ministerstvo pro místní rozvoj se bude snažit teď, pokud schválíte tuto novelu ve třetím čtení, následně půjde do Senátu, prezidentovi, alokovat veškeré síly na tom novém zákoně.

Jak jsem říkala v úvodu, tato novela nemusela vzniknout. Bylo to rozhodnutí bývalého vedení Ministerstva pro místní rozvoj, abychom více otevřeli možnost právě pro investory. (V sále je silný hluk.)

Zde padala i kritika k tomu, že otevíráme v podstatě větší nůžky k tomu, když nebudeme vyhazovat, resp. nebudeme rušit zadávací řízení při té jedné nabídce. Já tedy nevím, kdo s kým hovořil, nicméně na kolegium ministryně, které ministerstvo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím Sněmovnu o klid k vyslechnutí závěrečného slova paní ministryně. Vzhledem k tomu, že tento zákon projednáváme s určitým přerušením, tak prosím o soustředěnost. Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji, pane předsedající. Existuje kolegium ministryně pro místní rozvoj, které bylo založeno již paní Jourovou. Setkalo se pouze jednou. Já bych samozřejmě chtěla, aby toto kolegium sestávalo právě z těch odborníků, kteří MMR mohou radit, mohou dávat vstupy do toho nového zákona, ať se týká o hospodářské partnery, ať se týká i o vaše členy. Nemyslím přímo poslance, ale vaše týmy, vaše právníky. Toto zde nabízím.

Další věc, na kterou jsem byla dotazována, resp. zde hodně padala, je dvacet, padesát. Já bych ráda ještě chtěla sdělit, že Ministerstvo pro místní rozvoj nenavrhuje navýšení z dvaceti procent na padesát. Je to návrh pozměňovacích návrhů, ne Ministerstva pro místní rozvoj. My to navrhujeme až v tom novém zákoně podle evropské směrnice, ne teď. Je to dílčí novela, která má v podstatě jenom těch pět bodů, které jsem říkala v úvodu.

Dále jsem byla dotazována, resp. zde padaly různé náměty ohledně ÚOHS. To je poslední věc, ke které se zde vyjádřím, a zbylé budeme probírat ve třetím čtení. Otázka ÚOHS je již nyní řešena ve správním řízení. Není to zakotveno v zákoně o veřejných zakázkách a ani to nebude zakotveno v zákoně o veřejných zakázkách. Existence ÚOHS a jeho pravomoci je na základě jiného zákona, není to řešeno v rámci zákona o veřejných zakázkách. Já sama chápu, že správní řízení může trvat až devět měsíců ze strany ÚOHS k tomu, aby se v podstatě pustil jiný podnět, který tam byl zaslán.

Na druhou stranu mě zde velice potěšilo od mnoha poslanců a z různých klubů to, že sami přijímáte, že veřejné zakázky nejvíce ovlivňují projekty, které jsou kofinancované z Evropské unie. To znamená, že všichni ty peníze chceme. Nejde tu jenom o mě. Nejde o to, že já jsem v komunikaci s Komisí, nebo že jsem napadána, že nehájím zájmy České republiky. Ten zákon nám má pomoci. Tady ta novela nám má pomoci aspoň na tento rok, než bude nový zákon o veřejných zakázkách. A pokud je tady tolik návrhů, tak já navrhuji, pojďme se o tom bavit, ale o novém zákoně, ne o novele, která má řešit jenom dílčí věci, ani ne technické, jenom dílčí věci.

Toto je ode mne vše a budu se těšit na třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli má zájem zpravodaj o závěrečné slovo. Nemá. Druhý zpravodaj také nemá. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. První je přihlášený pan zpravodaj Okleštěk. Připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji v článku 4 nové znění, a to: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já se tímto chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1726. Je složen ze tří bodů. První dva body se týkají elektronické aukce, tak jak jsem uvedl. To znamená, aby hodnoticí komise mohla hodnotit cenu až po proběhnuté elektronické aukci. Třetí bod se týká chráněných dílen, to znamená, aby někdo nechytračil a neprodával přes chráněné dílny úplně jiné zboží, které v chráněných dílnách nebylo vyrobeno, a přitom vlastně toto zboží tímto zvýhodňoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Slova se ujme v podrobné rozpravě pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést několik pozměňovacích návrhů. A sice v bodu 2 se slova "které zadavatel jednající s náležitou péčí" nahrazují slovy "které zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře". A je to z toho důvodu, že ta náležitá péče je pojem neurčitý, zatímco pojem péče řádného hospodáře je pojem již judikovaný a lze najít odborné články, které se jeho definicí zabývají, a proto ho osobně považuji za určitější.

K bodu 15. Navrhuji - bod 15 se zrušuje. Krátké zdůvodnění. Důvodová zpráva argumentuje zrušením seznamu hodnotitelů z důvodu nahrazení tohoto systému připravovaným systémem státní expertizy, který je však ve fázi přípravy, ale datum dokončení není známo a předpokládá se rok 2015. Důvodová zpráva sice hovoří o riziku duplicity kontroly, která by vedla k znesnadnění zadávání, je ovšem na zváženou, zda vypouštět seznam hodnotitelů ve chvíli, kdy není systém státní expertizy dovyvinutý a připravený.

Dále - bod 33 se zrušuje. Krátké odůvodnění. Vypuštění zavedení institutu oponentního odborného posudku považuji za nevhodné. Oponentní posudek má sloužit jako pojistka při zadávání objemově velkých veřejných zakázek, přičemž příslušné má být k vystavení vždy ministerstvo. Důvodová zpráva argumentuje nedostatečnými administrativními kapacitami a prodloužením řízení o týdny. Dále uvádí, že je možné i bez tohoto ustanovení, aby si vláda případně ad hoc posudek vyžádala. Toto nelze přijmout jako relevantní argument. Pokud by vláda přistoupila jenom k fakultativnímu vyžádání třeba jen v polovině případů, aby tak měla lepší kontrolu nad veřejnými financemi, dojde ke stejnému administrativnímu problému s kapacitami a možná se řízení protáhne ještě víc. Pokud budou ministerstva s posudky počítat, lze se na ně včas připravit. Současný návrh dle mého názoru předpokládá, že vláda nebude vyžadovat oponentní posudky nikdy, což považuji za nesprávné a v rozporu s pravidly řádné péče o veřejné finance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP