(17.00 hodin)
(pokračuje Vácha)

Dalším problémem, pro který se vysoké školy neodvažují přistoupit v praxi k zadávání veřejných zakázek přes fakulty, je řada nezávislých kontrol - to jistě znáte z vlastní praxe, z vlastní zkušenosti - z různých institucí. Vysoké školy z vlastní zkušenosti vědí, že metodické doporučení není právní normou, a tudíž se jím nemohou řídit, a v mnoha případech mají zkušenost s vlekoucími se námitkovými řízeními spojenými s nemalým vynaložením nákladů na právní služby, kdy se marně snaží přesvědčit kontrolní orgány, že školy oprávněně postupují podle školení ministerstva, případně jeho metodik. Pokud budeme mít tvrzení výkladu ministerstva jen na webových stránkách nebo v e-mailech, pak nám to prostě žádný kontrolní orgán neuzná. Ministerstvo dokonce v některých svých prohlášeních odkazuje na dohodu s Ministerstvem financí, ale i odtamtud máme jasné signály, že není-li to v zákoně, nebudou to brát v potaz.

Pro zaručení právní jistoty a při dodržení principu legitimního očekávání by tedy mělo dojít k rychlé transpozici ustanovení evropské směrnice, ale i metodického pokynu ministerstva, a tím i k větší právní jistotě veřejných zadavatelů. V současné době není toto doporučení metodiky zadavateli využíváno pouze proto, že nemá výslovnou oporu v zákoně a zadavatelé se obávají trestního či finančního postihu při jeho aplikaci, a to zejména v rámci kontrol vynakládaných prostředků z fondů Evropské unie.

Stávající situace je z právních hledisek stěží akceptovatelná. Státní orgán, tedy ministerstvo, prostě nemůže při výkonu veřejné moci autoritativně osvědčit určité skutečnosti a vyvolat tak v jednotlivcích-příjemcích dobrou víru v jejich správnost, aby následně stát tyto jednotlivce sankcionoval. Není v zájmu státu ani zadavatelů oddalovat přijetí tohoto eurokonformního návrhu, který bude znamenat, že se již nadále nebude česká právní úprava odchylovat od znění evropské směrnice. Stát by neměl bránit přirozené rovnováze mezi požadavkem obecného zájmu společnosti a požadavkem na ochranu základních práv. Je tedy třeba nastolit rozumný vztah mezi zákonem a sledovanými cíli společnosti a rozšířit tak okruh zadavatelů za účelem ulehčení celé administrativy zadávání veřejných zakázek, samozřejmě za předpokladu, že tyto organizační složky jsou nadány samostatnou odpovědností a relativní nezávislostí na hlavním subjektu. Hovoříme tedy o jednotkách, které jsou odpovědné za zadávání veřejných zakázek, nezávisle provádějí zadávací řízení, rozhodují o výběru nejvhodnější nabídky a mají vyčleněné samostatné peněžní prostředky sloužící k úhradě veřejné zakázky. Není tedy důvod jim nadále klást překážky, aby ve věci veřejných zakázek mohly být samostatnými zadavateli.

Chtěl bych vás tedy závěrem ještě jednou požádat o zvážení všech mých argumentů vedoucích k podpoře tohoto pozměňovacího návrhu, případně o jeho podporu při hlasování. Závěrem bych chtěl dodat, že tento pozměňovací návrh podpořila svým usnesením dne 18. listopadu i Česká konference rektorů, svým usnesením ze dne 24. listopadu i předsednictvo Rady vysokých škol. Současně tento návrh podpořil svým usnesením i sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 20. listopadu.

Dámy a pánové, děkuji vám za váš čas, který jste věnovali mému návrhu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce podpořit návrh svého kolegy děkana jedné z fakult Jihočeské univerzity. Zjevně má podobné problémy jako já. Jsem rovněž děkanem jedné z fakult Pardubické univerzity a často řešíme problém se zadáváním veřejných zakázek na zboží, jehož cena se musí sčítat, tak jak už tady kolega říkal, přes celou univerzitu, což vede k velmi paradoxním a nepříjemným situacím, kdy na relativně levné zboží musíme dělat velké výběrové řízení přes celou univerzitu. Tím, že fakulty jsou mnohdy velmi různorodé, tak nakonec dochází k tomu, že si koupíme to, co přesně nechceme, že to koupíme velmi draze a předraženě a neplní to vlastně tu funkci. Takže bych vás rovněž chtěl požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Karamazovi. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Vácha. Pardon, pan poslanec Vácha je džentlmen, dává přednost paní poslankyni Putnové. Takže paní poslankyně Putnová, po ní pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ráda bych se také přihlásila k návrhu, který tady avizoval pan poslanec Vácha. Moje zkušenosti je velmi obdobná a řada z vás, kteří spolupracují s vysokými školami, se potýká s tím, že si školy stěžuji na malou flexibilitu a pomalou akceschopnost v řadě řešení spolupráce například s praxí. Věřím, že tento pozměňující návrh pana poslance Váchy by mohl v řadě případů pomoci fakultám, aby byly lépe připraveny pro to aktuálně reagovat na situaci tím, že budou zadavatelé veřejných zakázek. Proto se také přimlouvám za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Putnové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha, po něm pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom upozornit - pan poslanec Hovorka mluvil o účelově zřizovaných společnostech, tak aby se obcházel zákon. V tomto případě jsou fakulty zřízeny podle zákona, mají vlastní finanční prostředky a psychologie vědců je úplně jiná než normálních lidí. Vědci v podstatě nějakým způsobem používají k výzkumu veřejné prostředky, které jsou limitované, a oni k tomu, aby dosáhli nějakých rozumných výsledků, samozřejmě velice hospodárně nakládají s těmito prostředky. Je velmi složité jim potom vysvětlovat, že když za vámi přijde vědec, že si vybral v obchodě třeba tablet na výzkum někde na poli nebo v přírodě, který stojí 1 500 korun, protože pro něj je nejdůležitější, aby měl co nejdelší výdrž baterie, a díky výběrovému řízení nebo díky rámcové smlouvě si ho musí ze svých grantových prostředků koupit za 5 tisíc korun, to znamená, rozdíl je tam 3 500, tak se potom velice těžko vysvětluje vám jako děkanovi, ale vám jako zákonodárci, jak je možné, že k takovýmto situacím dochází. Takže bych opravdu poprosil Sněmovnu, jestli by tento pozměňovací návrh nepodpořila.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom vaším prostřednictvím odpověděl s velkým zpožděním na připomínku nebo dotaz paní poslankyně Černochové. My ta pravidla, která by umožňovala efektivnější využívání a pružnější využívání státních podniků, jichž jsme zřizovatelem, tak to chceme vtělit do té velké připravované, nebo větší připravované novely. Ale už v této bylo vynecháno nebo není specifikováno procento in-house pro ty jednotlivé podniky, takže to by mělo svým způsobem napomoci. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Stropnickému. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP