(16.30 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Další pozměňovací návrh byl požadavek na rozšíření výjimek z působnosti zákona o oblast právních služeb. S tímto máme jako Ministerstvo pro místní rozvoj značný problém a vyjadřujeme k němu nesouhlasné stanovisko, a to vzhledem k tomu, že by to byl precedens pro vynětí velkého množství veřejných zakázek a různých výjimek souvisejících i s tímto pozměňovacím návrhem na úpravu právních služeb. Podstatou pozměňovacího návrhu je jednak vynětí služeb zastupování advokátem v režimu zákona o veřejných zakázkách, ale také zcela nová výjimka na absolutní vynětí všech právních služeb až do rozsahu 750 tis. eur. Tato částka je pro nás opravdu značně vysoká. Budeme to řešit u nového zákona, ale ne teď u té dílčí, v podstatě technické novely.

Další pozměňovací návrh se týká zvýšení rozsahu tzv. víceprací z 20 % na 50 %. Ministerstvo pro místní rozvoj nenavrhuje navýšení, nicméně je to v několika pozměňovacích návrzích. Náš postoj je k tomuto neutrální.

Poslední pozměňovací návrh se týká tzv. in-house výjimky. Já ji představím pouze velice stručně. Pozměňovací návrh říká, aby tuto výjimku mohly používat a využívat všechny ústřední orgány státní správy vůči všem podřízeným organizacím některého z těchto orgánů. S tímto návrhem MMR vyslovuje zásadní nesouhlas, a to z důvodu nesprávného výkladu možnosti vertikální spolupráce mezi zadavateli. Evropské právo považuje za jednu z podmínek in-house výjimky fakt, že zadávací subjekt ovládá jiný subjekt, kterému zakázku zadává obdobným způsobem jako své vnitřní organizační složky. Ono v podstatě teď je to možné a novela to bude umožňovat, že ministerstvo může zadávat své podřízené organizaci či příspěvkové organizaci. Pozměňovací návrh říká, aby jedno ministerstvo mohlo zadávat veřejné zakázky příspěvkovkám jiného ministerstva. S tím my nesouhlasíme, protože v této novele neřešíme prvek kontroly. Čili tyto zakázky v tuto chvíli by nebylo jak kontrolovat a navíc to není v souladu s evropskou směrnicí, kde Evropský soudní dvůr k tomu má rozličná stanoviska. Zatím jich je sedm a každé stanovisko k in-house výjimce je naprosto jiné.

Děkuji vám za slovo a děkuji vám, že jste mě poslouchali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 300/1 až 300/3. Prosím, aby se své zpravodajské zprávy nejdříve ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Pěkné odpoledne, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Sněmovna dostala sněmovní tisk 300 od vlády 3. 9. Byl rozeslán všem poslancům. Organizační výbor projednal návrh a doporučil 4. 9. usnesením číslo 81, určil zpravodaje mne, Ladislava Oklešťka, a přikázal k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. První čtení proběhlo 1. 10. na 17. schůzi. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh 14. 11., usnesení bylo doručeno poslancům jako sněmovní tisk 300/2. Hospodářský výbor projednal návrh a vydal 27. 11. 2014 usnesení, které bylo doručeno poslancům jako sněmovní tisk 300/3. Dále byl podán pozměňovací návrh, který předkládal František Vácha pod číslem 1663, a to 17. 11. 2014.

Ke zdůvodnění této novely vystoupila paní ministryně vyčerpávajícím způsobem, takže já k tomu nemám co dodat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy jako přednostní.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Stanislav Pfléger. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo ke své zpravodajské zprávě.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Hospodářský výbor na své 14. schůzi dne 20. listopadu 2014 přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341, kterým se mění zákon č. 137 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. sněmovní tisk 300, toto usnesení: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, zpravodajské zprávy poslance Stanislava Pflégera a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 300 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. A za třetí, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem právě učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Ladislava Oklešťka, který jako zpravodaj má přednost před řádně přihlášenými, kterých je v tuto chvíli pět, takže je šestý v obecné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže mám tu čest předložit usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 16. schůze dne 11. listopadu 2014, kde výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 300 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a to takto: V části první v čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: "3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodě 3 se číslo "20" nahrazuje číslem "50."" Ostatní body se přečíslují. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Za třetí, pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Oklešťkovi. V rozpravě vystoupí pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám dvě zdánlivé drobnosti v podobě pozměňovacího návrhu, ke kterému se později přihlásím. Ale nejsou to jen drobnosti. Měly by vést ke spravedlivějšímu průběhu veřejných zakázek.

První se týká elektronických aukcí. Tady je jedna věc, která je poněkud kuriózní, a to je to, že hodnoticí komise hodnotí nabídkové ceny ve fázi posuzování. V dalším průběhu probíhá elektronická aukce, která výrazně mění ceny nabídek, a přitom ta hodnoticí komise se k tomu už potom nemůže dále vyjádřit. Proto budu doporučovat v pozměňovacím návrhu to, aby hodnoticí komise mohla posoudit nabídkové ceny podle paragrafu, který je zde uveden, a to po ukončení elektronické aukce. To je první věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP