(16.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Tedy tato vládní novela zákona je opravdu čistě technického charakteru, a proto bych, jak už jsem avizoval při prvním čtení, poprosil, abychom nenačítali žádné pozměňovací návrhy, které by měnily další charakter zákona o myslivosti, protože novelu zákona o myslivosti připravujeme k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu příštího roku. Děkuji za pochopení a pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a žádám pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy o jednání v zemědělském výboru. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, zemědělský výbor projednal tento návrh zákona ve velmi racionálním jednání. Postavil se k němu jako k ryze technické novele, techničtější již být nemůže. Nepřijal žádné pozměňovací návrhy a ve svém usnesení po úvodních slovech doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona o myslivosti schválit, pověřil předsedu, aby s usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, a zpravodaje, aby seznámil Sněmovnu s postupem projednávání ve výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, jedná se o technickou novelu, zjednodušeně řečeno, která říká: stát se v minulém volebním období zbavil některých byrokratických nástrojů, ušetřil na provozních výdajích chodu Ministerstva zemědělství a teď agendu, která se týká poskytování dotací do oblasti myslivosti, přesouvá na krajské úřady, přičemž dál o tom faktickém přidělování finančních prostředků bude rozhodovat ministerstvo, ale tu agendu už nebudeme dělat za provozní výdaje státu, ale za provozní výdaje jednotlivých krajů, které je budou administrovat, kontrolovat a podobně.

Pro mě je tohle, řeknu, zákonná iniciativa naprosto nadbytečná, zbytečné výdaje s administrací jako takovou. Stačilo jednoduchým úkonem přesunout finanční prostředky buď na stát, ať o tom rozhoduje čistě ministerstvo, nebo ještě lépe řeknu do daňových prostředků jdoucích krajům nebo městům a obcím, a zbavili bychom se zbytečného byrokratického aparátu, protože finanční prostředky, které jdou na tuto oblast, rozhodně nejsou pro Ministerstvo zemědělství nějak významné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Také nikoho nevidím. I obecnou rozpravu končím.

Protože nepadl žádný návrh na hlasování, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a můžeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu
č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Děkuji, že u stolku zpravodajů už zaujali svá místa paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a pan zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu poslanec Ladislav Okleštěk. Z pověření vlády uvede tento návrh zákona paní ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. Prosím ji, aby se ujala svého úvodního slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám dílčí novelu zákona o veřejných zakázkách. Předkládaný návrh zákona je obsažen v plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schváleného usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014.

Účelem navrhované novely je pouze dílčí změna. Nejedná se ani o technickou novelu, ale pouze o dílčí novelu předtím, než bude zpracován a v platnosti a účinnosti nový zákon o veřejných zakázkách, který Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje začátkem roku, nebo bude hotov tak, aby byl postoupen Poslanecké sněmovně buď ke konci roku 2015, nebo začátkem roku 2016. Novela zákona navrhuje rozšířit demonstrativní výčet kritérií hodnocení nabídek o možnost hodnotit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků podílejících se na plnění zakázky.

Já bych zde chtěla zdůraznit, že tato dílčí novela navrhuje v podstatě pouze pět změn, pokud bych to měla opravdu zkrátit do toho, co ta novela obsahuje. Vše ostatní bude řešeno v tom novém zákoně. Jenom bych zde chtěla zmínit, že u toho nového zákona se nám velice často prolínají vaše připomínky, vaše pozměňovací návrhy s tím, co my plánujeme až do toho nového zákona. Je nutné si uvědomit, že Evropská komise ještě úplně nevydala nové směrnice k zakázkám, které budeme v podstatě implementovat do dubna 2016, kdy ten zákon musí být maximálně v účinnosti. Jedná se do 18. dubna příštího roku. (Hluk v sále.)

Čili tato dílčí novela se skládá pouze z pěti změn. Rozšiřujeme hodnocení kvality týmu. Sami víte, že vzhledem k tomu, že většina zakázek skončí na tom, že dodavatelé podceňují cenu, většina zakázek v podstatě je opravdu podceněná, má to vliv i na nedočerpání evropských fondů, protože to, co tam zbude, na to už daný zadavatel či příjemce není připraven. Čili rozšíření hodnocení o další kritérium považujeme za jedno z mnohých, které vlastně může přivést investice nebo rozvíjet investiční výstavbu v České republice.

Další věc, co měníme, je, že přijetím této novely dojde k formulační úpravě ustanovení upravujícího podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb tak, aby tato formulace lépe odpovídala potřebám praxe. Nově také bude muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. To znamená, že ty vícepráce, které se nedaly předvídat, budou zahrnuty jako vícepráce. To je zjednodušeně řečeno právě to, co jsem zde citovala. Navrhovaná změna situaci řeší v tom smyslu, že nelze po zadavateli vyžadovat větší péči než je obvyklá, čili než tu, kterou on mohl očekávat například při zpracování projektové dokumentace.

Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde ke zrychlení zadávacího procesu. Asi všichni víme, že toto byl a je ze stávajícího zákona o veřejných zakázkách celkem velký problém, protože především u velkých zakázek, například i u ICT, se obdržela pouze jenom jedna nabídka a muselo se dělat nové výběrové řízení, což nestojí malé peníze a především to velice dlouho trvá. Čili toto je věc, kterou řešíme již v této novele.

Další kritéria, resp. otevřenost toho zákona budeme řešit až v tom novém zákoně. Teď opravdu jenom zdůrazňuji, že se jedná o dílčí novelu zákona o veřejných zakázkách.

Na základě výsledků připomínkového řízení došlo též k úpravě týkající se citlivé činnosti, kdy by došlo k vyjmutí výkonu funkce člena hodnoticí komise z citlivé činnosti.

Další oblastí, kterou předkládaná novela upravuje, je zrušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících seznam hodnotitelů a zrušení povinnosti předkládat oponentní odborné vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek. Toto je další celkem velké, významné plus této novely, které, doufáme, i zrychlí průběh veřejných zakázek.

V rámci projednávání návrhu v hospodářském výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byly podány čtyři pozměňovací návrhy. Já bych se stručně chtěla ke každému z nich zde vyjádřit, abyste i věděli, jak na ně budu následně reagovat ve třetím čtení.

První z nich byla elektronizace komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. My jsme původně s tímto návrhem nesouhlasili, nicméně svůj postoj jsme změnili na kladný. To znamená, že komunikace bude moci probíhat elektronickým způsobem, což dosud neprobíhá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP