(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho poslaneckou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Vidím pana ministra financí a místopředsedu vlády pana Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 15. Z přítomných 119 pro 90, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

I tento zákon prošel druhým čtením a lhůta mezi druhým a třetím čtením bude 48 hodin. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím tento bod.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat se stejným navrhovatelem a stejným zpravodajem, a to bodem

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 292/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Žádám pana místopředsedu, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí. Návrh zákona je možné označit jako tzv. technickou novelu. Jeho hlavním cílem je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe, a rovněž odstranit některé nejasnosti právní úpravy daně z nemovitých věcí vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn.

Návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 24. října 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta pro jeho projednávání ve výborech na 30 dní. Materiál byl projednán na 12. schůzi rozpočtového výboru dne 13. listopadu 2014 a rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila.

Navrhovaná účinnost zákona je k 1. lednu 2015. S ohledem na čas zbývající do konce roku a předpokládanou délku legislativního procesu bych vás chtěl požádat o schválení pozměňovacího návrhu, kterým bude účinnost návrhu zákona posunuta na 1. ledna 2016.

Závěrem svého slova bych vás chtěl požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 292/1. Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Holečka, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Dámy a pánové, potřetí. Děkuji zde panu ministru financí, že nám představil ve druhém čtení i tento návrh zákona, který, jak řekl, 13. listopadu 2014 projednal rozpočtový výbor, a navrhl následující usnesení číslo 173.

Usnesení rozpočtového výboru z 15. schůze zmiňovaného dne 13. listopadu 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 292. Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora a zpravodajské zprávě Jiřího Holečka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 292, schválila bez připomínek, a za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám také žádnou písemnou přihlášku, ale vidím pana ministra financí, který se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Chci navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Kdo dál? Ano, pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je zařazen jako sněmovní dokument 1701 k tomuto zákonu. Jedná se o drobné úpravy. Jednak o posun účinnosti na 1. 1. 2016 a jednak je tam řešen vztah ke garážím. To znamená velice drobná výměna slov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat pouze o zkrácení lhůty na 48 hodin, a to v hlasování pořadové číslo 16, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 16. Z přítomných 136 pro 76, proti 7. - Ptám se, jestli pan kolega Vondrášek se hlásil. Ne, není tomu tak, není tam faktická poznámka. - Návrh byl přijat a končím tento bod ve druhém čtení.

 

Dalším bodem k projednání je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka a požádám pana poslance Pavla Kováčika, aby se dostavil jako zpravodaj ke stolku zpravodajů. Předtím, než panu ministrovi dám slovo, jenom budu konstatovat, že jsme návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 340/1.

Prosím, pane ministře, ujměte se svého úvodního slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, pěkný podvečer už. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků zajišťují. Do 31. prosince 2013 zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu. V důsledku nabytí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech č. 501/2012 Sb. však od 1. ledna 2014 nejsou pravidla poskytování finančních příspěvků vydávána ve formě přílohy zákona o státním rozpočtu, ale ve formě nařízení vlády. Od 1. ledna 2014 proto poskytování finančních příspěvků administruje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím právě již zmiňovaných krajských agentur pro zemědělství a venkov, které však budou na konci tohoto roku zrušeny. Navrhovaná změna zákona proto zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek k poskytování finančních příspěvků.

V návaznosti na tuto úpravu dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení týkajícího se poskytování finančních příspěvků. Pouze pro úplnost dodávám, že se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2013. V důsledku změny právní úpravy však došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP