(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Celní orgány tak primárně vykonávají tuto svoji působnost až na základě žádosti konkrétního držitele práv, který následně musí vést soukromoprávní soudní řízení proti subjektu, který právo duševního vlastnictví porušil. O tom, zda konkrétní zboží porušuje právo duševního vlastnictví, tak s definitivní platností rozhodne soud.

Tak jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány Celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Celní orgány se tak budou při postupu vůči zboží na vnitrostátním trhu řídit obdobnými principy při postupu vůči zboží pod celním dohledem, a to zejména principem součinnosti s držiteli práv duševního vlastnictví. Obdobná právní úprava již funguje např. na Slovensku.

Navrhovaná právní úprava v prvé řadě zefektivní boj proti padělkům. Bude poskytnuta zvýšená ochrana držitelům práv duševního vlastnictví, kteří tak budou moci rozvíjet své podnikatelské inovační aktivity bez obav z nekalé konkurence a deformace trhu ze strany porušitelů těchto práv. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Z pohledu státu dojde rovněž k posílení boje s daňovými úniky, které jsou s trhem s padělky zpravidla spojeny.

Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 24. října 2014 a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednání návrhu ve výborech na 30 dní. Rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek.

Závěrem svého úvodního slova bych si vás dovolil požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisku 267/1.

Žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslanec Jiřího Holečka, aby se ujal slova. Ještě ho požádám o chvilku a pokusím se získat pro jeho zpravodajskou zprávu pozornost.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, diskuse na jiné téma, než je druhé čtení zákona o právech duševního vlastnictví, prosím přesuňte do kuloárů. Ale myslím to vážně. Předseda Sněmovny šel příkladem, pan kolega Schwarz nejde příkladem, ostatní kolegové také nejdou příkladem, prosím tedy Sněmovnu o klid.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat panu ministrovi za znovupředstavení i ve druhém čtení zákona pod sněmovním tiskem číslo 267. Mohu potvrdit a seznámit vás s usnesením rozpočtového výboru, který řádně tento zákon a tento sněmovní tisk projednal.

Máme zde před sebou usnesení číslo 132 rozpočtového výboru z 13. schůze ze dne 2. října 2014 k vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, sněmovní tisk 267, schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pravděpodobně tedy nebude zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku. Ne, vidím pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše v podrobné rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě někdo v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, abychom mohli hlasovat, končím proto druhé čtení, když vidím, že není zájem o závěrečná slova ani od navrhovatele ani od zpravodaje.

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to je... (Hlasy z pléna z levé strany: Kdy se o tom bude hlasovat?)

Pardon, omlouvám se, já si jen připravuji další bod, který s tím souvisí, 268 (smích v sále), protože se také týká Celní správy, vymáhání práv duševního vlastnictví.

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Rozhodneme v hlasování číslo 14, já vás ale nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, protože když jsem požádal kolegy, aby přenesli diskuse do předsálí, tak se sál přece jen trochu vylidnil.

 

Počet přihlášených je dostatečný, můžeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením.

Hlasování číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 103 poslanců pro 92, proti nikdo, návrh byl přijat. Děkuji a končím bod číslo 8.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
/sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Navrhovatel i zpravodaj jsou na svých místech. Z pověření vlády tedy uvede návrh místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví .

Návrh zákona navazuje na návrh zákona, který byl projednán na dnešním jednání Poslanecké sněmovny v rámci předchozího bodu. Jeho předmětem jsou nezbytné související změny v jiných zákonech. Rozsah návrhu je přitom nevelký, neboť obsahuje pouze technické novelizace zákona o ochraně spotřebitele a autorského zákona, které zřejmě není nutné podrobněji komentovat.

Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 24. října 2014 a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednání návrhu ve výborech na 30 dní. Rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek. Dovoluji si vás proto požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání v rozpočtovém výboru, usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 268/1 a i tady žádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jiřího Holečka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Vážené dámy, vážení pánové, i zde bych chtěl poděkovat panu ministrovi za uvedení ve druhém čtení tohoto návrhu zákona, který mohu potvrdit jako člen rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor ho řádně projednal a navrhl usnesení číslo 133, usnesení rozpočtového výboru z 13. schůze ze dne 2. října 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, sněmovní tisk 268, schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP