(17.20 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Přiznám se, že teď nemám ambici kritizovat postup ministra financí nebo Ministerstva financí. Snaží se v logice asi zkušeností pana ministra ze soukromé sféry rozšířit si manévrovací prostor na úkor moci zákonodárné. Na druhé straně musím také konstatovat, že soukromé prostředky nejsou veřejné prostředky a že vydání státních dluhopisů, ať již vede k dlouhodobějšímu, nebo krátkodobému zvýšení státního dluhu, si určitě vyžaduje pravomoc, minimálně kontrolní pravomoc, Parlamentu ČR. Koneckonců v přerušené 19. schůzi Poslanecké sněmovny je také možná naposledy návrh, kde vláda žádá o zmocnění k vydání státních dluhopisů v celkové výši 674 mld. korun, a jedná se o vydání státních dluhopisů s lhůtou splatnosti jistiny 105 let. Tento sněmovní tisk nechci rozebírat, on je neobvyklý již proto, že v sobě zahrnuje několikerý účel vydání dluhopisů.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že by Sněmovna měla velmi vážit, zda si dobrovolně odebere kontrolní pravomoc a v zásadě veškeré kompetence k vydání státních dluhopisů, a tím i jakoukoliv kontrolní pravomoc ve vztahu ke zvyšování ať už krátkodobému, nebo dlouhodobému státního dluhu. Z mého pohledu, z pohledu poslance, který by měl usilovat o to, aby nedocházelo ke snižování pravomocí Parlamentu ve prospěch moci výkonné, považuji takové ukrajování kontrolních pravomocí za velmi nebezpečné a nerozumné. Proto načtu v podrobné rozpravě návrh ve dvou variantách. Jednu variantu jsem již načítal v rozpočtovém výboru, tu kompromisnější, ale v první variantě, kterou také načtu, se vypuštěním bodu 23 tohoto návrhu ponechává pravomoc Poslanecké sněmovně v současném rozsahu. Ve druhé variantě se zmocnění Ministerstva financí podle rozpočtových pravidel vztahuje toliko na krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu, který se schvaluje v Poslanecké sněmovně, nikoliv k dalším účelům.

Vážené kolegyně a kolegové, rozhodnutí o těchto pozměňovacích návrzích ve třetím čtení je také osobním rozhodnutím každého jednoho poslance o tom, zda Poslanecká sněmovna, a v zásadě nejen Poslanecká sněmovna, ale celý Parlament ČR si má ponechat kontrolní pravomoc, kterou v minulosti Parlament získal a dle mého soudu efektivně dosud uplatňoval, nebo se této pravomoci dobrovolně vzdá, a sníží tak váhu moci zákonodárné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana poslance Klučku, který je přihlášen řádně do rozpravy.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, má role je teď docela zvláštní, protože to bude role omluvná. Já se musím omluvit za to, že jsem vcelku předčasně dal do systému k tomuto zákonu jeden pozměňovací návrh pod číslem 1537, aniž bych si uvědomil, že usnesení rozpočtového výboru obsah tohoto pozměňovacího návrhu již akceptuje a že je to pouze rozděleno do jednotlivých částí. Takže já se chci prosím za to velmi omluvit a pro stenozáznam teď říkám, že se nebudu k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě hlásit. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane vicepremiére? (Ne.) Pane zpravodaji? Také ne. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dva přihlášené poslance. Prvním z nich je pan poslanec Kubíček a druhým pan poslanec Vilímec. Pan poslanec Kubíček ruší svou přihlášku, v tom případě pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, a tento pozměňovací návrh je vložen do elektronického systému pod číslem 1549.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se někdo hlásí ještě do podrobné rozpravy. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si dovolím mít připomínku nebo povzdech na to, jaký je to obrovský rozpor mezi slovy a tím, co se opravdu dělá. Krátce poté, co se ustanovila tato Sněmovna, tak zejména noví kolegové říkali: dělali jste to špatně, my to budeme dělat jinak a lépe, a chceme proto nový jednací řád této Sněmovny. My jsme říkali: proč ne? V rámci toho, že jsme to dělali špatně a vy to chcete dělat jinak a lépe, jste zdůrazňovali, a já doufám, že to také Sněmovna schválí, že mezi druhým a třetím čtením právě proto, abychom měli čas na pozměňovací návrhy, bude moci být nejméně týden, že 72 hodin je málo, protože vy chcete jednat odpovědně. A teď chodí ministr financí jeden bod za druhým a říká v souladu se stále ještě platným jednacím řádem: navrhuji zkrátit na 48 hodin, navrhuji zkrátit na 48 hodin, navrhuji zkrátit na 48 hodin. Tak proč současně kritizujete všechny bývalé Sněmovny, že to dělaly špatně, a vy to chcete dělat lépe?

Tohle nejsou jednoduché materie. Při novele zákona o státním rozpočtu pan ministr jednoznačně prokázal, že vůbec netuší, co předkládá a o čem je řeč, a přesto to chcete zkrátit na 48 hodin, i když padají pozměňovací návrhy. Máte na to právo, protože máte většinu, ale je to zcela v rozporu s tím, co jste vždycky kritizovali a co jste si prosadili do jednacího řádu. Obávám se, že takhle postupujete v celé řadě dalších případů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Žádný pozměňovací návrh nezazněl. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Dobře, děkuji. Končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce pan zpravodaj nebo pan vicepremiér vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zazněl zde návrh na zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Opět eviduji žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 48 hodin, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 7, přítomných poslankyň a poslanců je 136, pro návrh bylo 82. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu a zahajuji další bod, a tím je

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 254/ - druhé čtení

I zde požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP