(16.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Otázka logicky musí znít, proč Ministerstvo financí a vláda zvolily takto komplikované a složité řešení v okamžiku, určitě to nějaký důvod má, mě by vážně zajímal, v okamžiku, kdy disponibilní prostředky, o které se dá rozhodnout vládním usnesením, jsou k dispozici. Tohle já nevím. A to zdůvodnění bych opravdu velmi rád slyšel. Protože z hlediska celoroční bilance to dopadne úplně stejně. Vy si teď prostě zvednete celkové výdaje oproti vyšším příjmům a těch 5 miliard tzv. neutratíte v té vládní rozpočtové rezervě, tak v té bilanci to vyjde stejně fiskálně neutrálně, jako kdyby teď jste vzali z té vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu a tu miliardu z příjmů do bilance nechali přitéct. To nedává žádný rozumný logický smysl a je snad legitimní, že se zeptáme na to, proč volíte neskonale komplikovanější a pracnější nástroj, když máte k dispozici nástroj velmi jednoduchý. Prosím o tuto odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Podotýkám, že jsme v podrobné rozpravě. Táži se, zda se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím. Takže není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj Votava ne. Pane vicepremiére? Také ne. Dobře.

V tento moment přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o - tady mi vyskočila faktická poznámka. Pan předseda Okamura? Ne. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Navrhovatel navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Je to hlasování číslo 5. Kdo je proti?

Končím hlasování. Přítomných poslanců je 157, pro tento návrh bylo 87 poslanců. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, má přispět k transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky v rámci územních rozpočtů a ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace evropských a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020.

Předkládaný návrh zákona v části první upravuje definice základních pojmů a postup pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí územních rozpočtů, základní náležitosti žádosti a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Obsah a zveřejnění záměrů územního samosprávného celku poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel stanovený poskytovatelem. Záměr je obdobou programu podle zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí nad 10 tisíc korun na portálu veřejné správy. Orgány příslušné k rozhodování sporu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Možnost poskytovatele uložit příjemci dotace opatření k nápravě pochybení zjištěných při kontrole s tím, že pokud příjemce provede opatření k nápravě, nebude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně. Toto ustanovení má umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Částku tisíc korun, do které nebude odvod za porušení rozpočtové kázně ukládán, což má rovněž umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Možnost zjednodušeného vykazování některých výdajů paušální částkou uložení nižšího odvodu za porušení méně závažné povinnosti pevnou částkou, procentem nebo v rámci procentního rozmezí, sčítání odvodu za porušení méně závažných povinností, nestanoví-li smlouva jinak, a uložení odvodu za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve výši nejzávažnějšího porušení, nestanoví-li poskytovatel dotace jinak.

Při projednávání návrhu zákona v rozpočtovém výboru byl přijat pozměňovací návrh obsahující úpravy, kterým byly zohledněny některé zásadní připomínky uplatněné některými kraji a Svazem měst a obcí. Pozměňovací návrh upravuje zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup místo na portálu veřejné správy. Dobrovolný svazek obcí by smlouvy zveřejňoval na úředních deskách členských obcí. V pozměňovacím návrhu byla rovněž zvýšena hranice pro povinné zveřejnění smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci z 10 tisíc korun na 50 tisíc korun. Dále je navrženo nahradit pojem "záměr" pojmem "program", který územní samosprávné celky běžně používají. Doba 90 dnů jako minimální doba pro zveřejnění záměru, resp. programu, byla při jednání podvýboru rozpočtového výboru vysvětlena. Jedná se o nejkratší dobu, po kterou má zveřejnění trvat. V souvislosti s těmito úpravami byly upraveny i odkazy a poznámky pod čarou a ustanovení o správních deliktech.

Úprava poskytování dotací vyvolala potřebu některých úprav i v zákonech o obcích a krajích a o hlavním městě Praze. Úprava těchto zákonů je navržena v části druhé až páté a spočívá v doplnění působnosti orgánů příslušných v rozhodování o poskytnutí peněžních prostředků z územních rozpočtů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí. Z důvodu odstranění několika administrativních nedopatření, k nimž došlo při přepisu textu zákona o krajích a hlavním městě Praze, byl v rozpočtovém výboru zpracován pozměňovací návrh odstraňující tato nedopatření, který bude na této schůzi přednesen.

Ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl projednán pozměňovací návrh na formulační úpravu § 22 odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., k čemuž zaujímám neutrální postoj.

V podrobné rozpravě budu navrhovat zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 294/1 až 4. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr ve své řeči v tomto druhém čtení sněmovního tisku číslo 294 prošel výsledky jednání, která probíhala, a to na jednání rozpočtového výboru a na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Hned v prvním čtení těmto dvěma výborům byl tento tisk přikázán. Z těchto jednání vzešly dva pozměňovací návrhy pod čísly 294/3 a pod číslem 294/4 a taktéž byly podány ještě dva pozměňovací návrhy pod číslem 1535 a 1546. Domnívám se, že v danou chvíli asi takto úvodní slovo stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Petr Bendl - který dnes zde není přítomen. Mohu požádat nějakého člena výboru pro veřejnou správu, aby přednesl stanovisko tohoto výboru? Vypadá to, že daný výbor není zastoupen. Já vás požádám, paní poslankyně, materiál vám dám k dispozici. Děkuji vám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP