(15.10 hodin)
(pokračuje Lank)

Odůvodnění je jednoduché. Daňové úlevy ve formě snížení zajištění daně nebo upuštění od zajištění daně jsou ve své podstatě veřejnou podporou, o které by měla být veřejnost informována. Navrhované znění není průlomem do daňového tajemství, protože nepředpokládá zveřejnění konkrétní výše zajištění ani částky, o kterou bylo zajištění sníženo. Zveřejněna bude pouze skutečnost, že u konkrétního provozovatele daňového skladu došlo ke snížení nebo upuštění od zajištění daně. Případnou nestandardní cenovou politiku provozovatele daňového skladu či jiné nestandardní chování budou moci ostatní účastníci trhu srovnávat s informací o poskytnutí daňové úlevy. Ustanovení tak přispěje k vzájemné kontrole jednotlivých provozovatelů. Zveřejnění by rovněž mělo snížit korupční potenciál a při individuálním rozhodování celních úřadů o povolení snížení standardní zákonné výše zajištění daně nebo o povolení úplného upuštění od poskytnutí tohoto zajištění. Navržené opatření tak celkově přispěje k větší transparentnosti a férovosti trhu s vybranými výrobky. Opatření by přitom nemělo vyvolat podstatnější dodatečné náklady na straně správce daně, takže předpokládám, že by mohlo najít podporu i u vás, a já se k tomuto pozměňujícímu návrhu přihlásím za chvíli v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Lankovi. Dalším řádně přihlášeným je pan zpravodaj, pan poslanec Josef Vozdecký. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si připravil k tomuto tisku pozměňovací návrh, který se týká komodity víno. Primárně pozměňovací návrh souvisí s adaptací nové právní úpravy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1308/2013, která byla uplatněna do zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li můj pozměňovací návrh přijat, pak úprava umožní správci daně v odůvodněných případech osvobodit od spotřební daně víno nebo meziprodukty, které se staly nevhodnými pro lidskou spotřebu buď přímo v rámci daňového skladu, nebo takové, které se vrátily do daňového skladu v rámci reklamace za podmínek stanovených zákonem. Může se například jednat o víno nebo o meziprodukty, které svými vlastnostmi nesplňují podmínky pro uvedení na trh z hlediska ostatních právních předpisů. Takové víno nebo meziprodukty budou zničeny za přítomnosti úřední osoby správce daně, aniž by vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento pozměňovací návrh byl projednán na Ministerstvu financí a se Svazem vinařů České republiky a byl s ním vysloven souhlas. Nyní se tedy, vážený pane předsedající, přihlašuji do podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ano, jste přihlášen do podrobné rozpravy. Já se ptám, kdo další se hlásí do rozpravy obecné. Jestli nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Přejdeme k rozpravě podrobné, protože tady nemám žádný návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání či přepracování. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče. Pardon, pan ministr se hlásí, omlouvám se, pane ministře. S přednostním právem pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Eviduji tento váš návrh. Nyní tedy prosím pana poslance Petra Adama. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který lze nalézt jako sněmovní dokument č. 1550. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou krásné odpoledne. Dovolte mi vyjádřit potěšení, jak nám to tady krásně odsýpá v tuhle tu chvíli. Ani já nebudu zdržovat. Takže já se tímto pouze formálně přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete zařazený v systému pod č. 1551.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Dále je přihlášen do podrobné rozpravy pan zpravodaj, pan poslanec Josef Vozdecký. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podrobné rozpravě se hlásím k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem sněmovního dokumentu 1470, tak jak byl pod tímto číslem zadán do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Posledním přihlášeným zatím do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. V rámci podrobné rozpravy se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 1545, a jedná se o posouzení subjektů dle ekonomické stability. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrzích. Navrhovatel navrhl zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, o tomto návrhu dám hlasovat. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Já zahajuji hlasování o tom, abychom zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, tak jak to navrhl pan navrhovatel. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 3 přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 83, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Zkrátili jsme tedy lhůtu pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Druhým bodem našeho dnešního jednání je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl takzvanou řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Hlavní změny, které jsou předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, souvisí s bojem proti daňovým únikům. V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření systému reverse charge neboli režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva. Dále změny týkající se zvláštního režimu pro investiční zlato, jejichž cílem je omezit zneužití tohoto zvláštního režimu a z toho plynoucí daňové úniky. V neposlední řadě se jedná o zavedení tzv. kontrolního hlášení, které by mělo umožnit správci daně včasné získání údajů, na základě kterých je možno účinněji zabránit daňovým únikům.

Součástí této řádné novely je také odstranit nejasnosti v oblasti uplatnění DPH a osvobození od této daně u nemovitých věcí a zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí. Dále se navrhuje zachovat dosavadní výši obratu pro povinnou registraci plátců, tedy 1 milion korun, a zrušit tak schválené snížení tohoto limitu na 750 tisíc Kč.

Účinnost řádné novely zákona o DPH se navrhuje od 1. 1. 2015 s výjimkou ustanovení souvisejících se zavedením kontrolního hlášení, u kterých se navrhuje účinnost 1. 1. 2016 a s výjimkou části čtvrté tohoto návrhu zákona, u níž se navrhuje z legislativně technických důvodů účinnosti 31. 12. 2014.

Tato řádná novela byla v prvním čtení projednána dne 1. října 2014 na 17. schůzi Poslanecké sněmovny a přikázána k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u této řádné novely zkrácena lhůta na projednávání ve výborech o 30 dnů. Rozpočtový výbor projednal tuto řádnou novelu dne 23. října 2014 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tuto řádnou novelu přijala, a to ve znění tří pozměňovacích návrhů. S těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo Ministerstvo financí souhlas.

Závěrem bych si dovolil požádat o projednání řádné novely zákona o DPH a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy navrhnu zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP