(15.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Prvním bodem dnešního pořadu schůze je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych ve stručnosti uvedl, a tím připomněl takzvanou řádnou novelu zákona o spotřebních daních.

Do zákona o spotřebních daních se navrhují dva hlavní okruhy změn související se zamezením zneužívání a obcházení daňových předpisů a vedoucí ke zlepšení efektivity výběru daní. Prvním okruhem je zpřísnění úpravy procesu povolovacích řízení tak, aby byl maximálně omezen počet rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani. Druhou hlavní změnou je zavedení registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Účelem tohoto opatření je zamezit daňovým podvodům souvisejícím s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména do motorové nafty.

Dále se navrhuje změnit maximální výši zajištění spotřební daně u daňových skladů minerálních olejů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun, a to v případě poskytnutí finančních prostředků na depozitní účet správce daně. Totožná maximální výše zajištění daně se navrhuje zavést také v případě, je-li zajištění daně poskytnuto prostřednictvím finanční záruky.

Součástí této řádné novely je rovněž změna zákona o povinném značení lihu. Navrhuje se dílčí úprava nastavení kaucí osob povinných značit líh tak, aby nebyla diskriminační vůči subjektům, jejichž činnost je zaměřena spíše na líh v menších spotřebitelských baleních. Zavádí se též další pásmo kauce pro velmi malé subjekty.

Účinnost řádné novely zákona o spotřebních daních se navrhuje od 1. ledna 2015 s výjimkou části šesté, u níž je z legislativně technických důvodů nutné nabytí účinnosti k 31. 12. 2014.

Tato řádná novela byla v prvním čtení projednána dne 23. září 2014 na 17. schůzi Poslanecké sněmovny, přikázána k projednání rozpočtovému výboru. Ten ji projednal na 13. schůzi dne 2. října 2014 a doporučil ji Poslanecké sněmovně schválit bez připomínek.

Závěrem bych si vás dovolil požádat o projednání řádné novely zákona o spotřebních daních a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy navrhnu zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 290/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Vozdecký. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak už bylo řečeno, jedná se o větší novelu, jejímž cílem je přijetí nezbytných opatření ke zlepšení efektivity výběru daně a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů.

Tak jak bylo řečeno, v prvém čtení byl předložen k projednání rozpočtovému výboru, když návrh také byl podán, aby se projednal v hospodářském výboru, který nebyl Sněmovnou přijat. Lhůta k projednání na prvém čtení byla v souladu se zákonem. Na minulé schůzi vážený pan poslanec Volný předložil návrh na zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 290 ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů, a tento návrh byl Sněmovnou schválen.

Zákon byl zařazen na program rozpočtového výboru na jeho 13. schůzi 2. října 2014 a na této schůzi nebyl oficiálně podán žádný pozměňovací návrh. Výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh schválit bez připomínek. Já bych ještě přesto seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze 13. schůze, tedy z toho 2. října, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 290.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simoně Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Josefa Vozdeckého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválila bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otvírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobré odpoledne. Já vám představím v jednoduchosti svůj pozměňovací návrh, který snad bude ku prospěchu věci a snad najde ve třetím čtení podporu.

Stávající text zákona vyžaduje, aby vztah mezi osobami, které nakupují plyn pro vytápění jimi provozovaných objektů v objemu nad deset tun ročně, splňoval stejné požadavky, které jsou obvyklé pro velké komerční odběratele plynu. Mnohdy jde o fyzické osoby vytápějící pouze větší rodinný objekt, malý penzion, popřípadě o osoby, které překročí limitní hranici deseti tun pouze během velmi chladných zim. Vydání povinného zvláštního povolení je administrativně velmi náročné a zatěžuje jak žadatele, tak i státní správu. Přijetím návrhu se hranice pro povinné vlastnictví zvláštního povolení posune z deseti na dvacet tun. Tímto krokem nevzniká riziko daňových úniků. Sníží se však administrativa a zlepší se konkurenční podmínky mezi dodavateli plynu.

K tomuto pozměňujícímu návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším žádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já vám představil náš nový pozměňovací návrh, který v podstatě přináší další transparentnost a protikorupční opatření.

Ve stručnosti jde o to, že správce daně by měl zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup u provozovatelů daňového skladu informaci o skutečnosti, že došlo ke snížení zajištění daně či upuštění od zajištění daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP