(16.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Vážený pane ministře, ptám se, jestli se tyto informace zakládají na pravdě, a pokud ano, jaké máte pro to vysvětlení. Osobně jsem pro, aby se napravovaly chyby, kdy ze státního a veřejných rozpočtů tečou peníze do černých děr. Na druhou stranu si myslím, že se náprava musí dít zákonnou cestou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Odpověď vám bude zaslána písemně.

Nyní jako 14. v pořadí je pan poslanec Jiří Štětina, který interpeluje paní ministryni Helenu Válkovou, a připraví se pan poslanec Daniel Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás s interpelací ve věci probíhajících trestních řízení proti bývalému generálnímu řediteli ŘSD v České republice Ing. Alfredu Brunclíkovi. Výstavba a spravování dálniční a silniční sítě na území České republiky, situace na Ministerstvu dopravy a Generálním ředitelství ŘSD je dlouhou dobu předmětem zájmu politických stran, politiků, odborné i laické veřejnosti, ale zejména lobbistů. Jsme kritizováni Evropskou unií a hlavně sousedními státy kvůli špatnému průjezdu naší republikou po kvalitních silnicích a dálnicích. Z mediálních zdrojů, ale zejména z kontrolní zprávy NKÚ jsem si připravil analýzu, která se týká úlohy všech ředitelů na předraženosti nekvalitní sítě dálnic v naší republice.

Ing. Alfred Brunclík vykonával funkci generálního ředitele od 5. 3. 2007 do 25. srpna 2010 a byl druhým nejdéle působícím ředitelem ŘSD od roku 1997. Za celou dobu jeho řízení v ŘSD nedošlo k takovým problémům při výstavbě a spravování dálniční a silniční sítě, kterou diskutujeme dnes. Jsem proto velmi překvapen, že proti Ing. Brunclíkovi je v současné době vedeno několik trestních řízení v souvislosti s výkonem funkce generálního ředitele, tedy i z doby, kdy na ŘSD působil pan Hala. Mám proto, vážená paní ministryně, vážné pochybnosti o tom, že trestní řízení je vedeno objektivně, není ovlivňováno politicky a obvinění mohou být účelově vykonstruovaná. Domnívám se, že v případu Ing. Brunclíka nejsou dodržována lidská práva a mezinárodní právní normy v oblasti trestního práva. Budu velmi rád, když z titulu své funkce prověříte tuto kauzu, a pokud shledáte výše uvedené nedostatky, vyvodíte z toho patřičné závěry a pojmenujete, kdo za touto kauzou stojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Poprosím paní ministryni Válkovou o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené kolegyně, vážení kolegové, je obtížné se vyjadřovat k takto konkrétně formulovanému dotazu v trestní věci. Jak všichni dobře víte, i v médiích a i s přihlédnutím k platným právním normám já nejsem jako ministryně spravedlnosti oprávněná nějak do trestního řízení zasahovat, ale samozřejmě, že mohu, pokud jsem takto interpelována, využít své kompetence podle § 13 příslušného zákona 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a vyžádat si konkrétnější informaci o aktuálním stavu řízení, o tom, jak věc probíhá, zda jsou dodržovány všechny garance nestranného, spravedlivého trestního procesu, právě zda nedochází k nezdůvodněným zásahům do základních lidských práv a svobod obviněného, zda nedochází k průtahům a zda je ve vyšetřování postupováno skutečně nestranně. Zda tak postupují jak státní zástupce, tak soudce. V tomto případě jsem tedy pochopila spíše z dotazu, který mně byl adresován, že jde o státní zastupitelství.

Příslušné informace shromáždím a budu vás o výsledku, který si vyžádám v písemné podobě, informovat. Více k této věci teď říci nemohu a děkuji za dotaz.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Táži se, zda stačí takto odpověď. Dobře. Děkuji vám.

Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Daniel Korte a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že se pan ministr Zaorálek neráčil dostavit, svoji interpelaci stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, která interpeluje paní ministryni Karlu Šlechtovou, a připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážená paní ministryně, podle mých informací byl vládě Evropskou komisí vrácen k přepracování jeden z operačních programů, Program rozvoje venkova, který je řízen Ministerstvem zemědělství. Domnívám se, že jedním z důvodů může být to, že spíše než Program rozvoje venkova by se tento operační program měl vzhledem k jeho navržené podobě jmenovat Program rozvoje zemědělců. Například kulturní památky a jejich obnova se v novém programovém období stávají onou příslovečnou popelkou. Ne že by nebyly podporovány vůbec, ale výrazně se zužuje jejich okruh a zmenšuje množství prostředků vyhrazených na jejich obnovu.

Ale zpět k vrácenému návrhu operačního programu. Spíše než mé domněnky ohledně důvodů jeho vrácení by mě zajímalo vaše vysvětlení a především informace o dalším postupu. Stejně tak mě zajímá, zda podobně negativní vývoj lze očekávat i v případě dalších operačních programu. A co se týče zmíněné obnovy kulturních památek, kterou považuji za hodnou vaší pozornosti, bych ráda věděla, zda s jejím financováním počítáte v rámci úprav operačních programů, případně zda potřebné prostředky bude možné nalézt v národních zdrojích. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám paní poslankyni Annu Putnovou, která interpeluje pana ministra Marcela Chládka. Připraví se pan poslanec Jan Farský. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace na pana ministra Chládka se týká rozvojového programu, který má za cíl zvýšení platů pedagogických pracovníků v regionálním školství pro rok 2014. Tato jistě bohulibá aktivita by byla vítána celou veřejností, protože ministerstvo má oprávnění k vyhlášení takových to programů. Podle samotného školského zákona je však zakázána veškerá diskriminace v přístupu ke vzdělání podle § 2 odstavce písm. 1 a žádný typ zřizovatele není privilegován nad ostatní. Tento rozvojový program, který jste, pane ministře, vyhlásil, je určený plošně pro všechny kraje, ale pouze pro některé zřizovatele, resp. nejsou v tom zahrnuti soukromí zřizovatelé a církve.

Čili můj dotaz je prostý. Jak je možné, že jste schválil vyhlášení takto zjevně protizákonného rozvojového programu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana ministra Chládka, aby odpověděl.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji. Nemyslím si, že je tento rozvojový program protizákonný z jednoho prostého důvodu, protože je určen pro pracovníky škol a školských zařízení, které zřizují obce, svazky obcí a kraje, a to z toho důvodu, že jejich zaměstnanci pobírají plat a jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kdežto zaměstnanci škol jiných zřizovatelů, jako jsou například zmiňované církevní nebo soukromé školy, pobírají plat podle smluvní mzdy, a jeho výše tedy nepodléhá usměrňování dle výše uvedeného nařízení vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP