(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To si myslím, že jsou tři klíčové výsledky dohody, té debaty. Podpořili jsme snížení emisí CO2 na evropské úrovni o 40 % do roku 2030. Tady jsme se dohodli, byl to určitý kompromis mezi všemi členskými zeměmi, a současně jsme vyjednali takovéto podmínky.

A poslední poznámka. To, co se povedlo zemím, které mají nižší životní úroveň v rámci Evropské unie, než je průměr, to se týká i České republiky, je otázka obchodování s emisními povolenkami. Budou tady vytvořeny dva fondy pro chudší členské země Evropské unie. Z obou těchto fondů budeme moci čerpat. Povolenky, které potom budeme moci použít jako nástroj podpory investic pro naše firmy z hlediska snižování energetické náročnosti a snižování emisí CO2. Čili poslední úspěch, který se povedl, je otázka rezervy pro méně bohaté země v Evropské unii v oblasti povolenek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Možná ne doplňující otázku, ale jenom poděkování, že se skutečně podařilo naše cíle obhájit tak, jak jsme o tom hovořili na evropském výboru, a tak, jak nám pan premiér slíbil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu premiérovi. Další interpelaci přednese pan poslanec Václav Klučka na pana premiéra ve věci závazku zvyšovat platy. Pardon, ve věci kriminality v České republice. Prosím, pane poslanče. (Smích v sále.)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuju, pane místopředsedo. To se fakt povedlo.

Vážený pane premiére, společenské mínění a názor občanů v českém státě týkající se hodnocení kriminality není dobré. Ona to dokazují i čísla, s kterými se budeme moci seznámit poté, kdy projednáme v této Sněmovně Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok 2013, a předpokládám, že k tomu skutečně dojde.

Kriminalita vzrostla meziročně oproti roku 2012 o 6,8 % a týká se to násilné, mravnostní, majetkové, hospodářské i ostatní kriminality. Násilná kriminalita, tím i počet vražd, sice poklesla o 3,2 %, ale objevuje se nový fenomén nesmírné mimořádné brutality. Markantnější byl nárůst majetkové a hospodářské kriminality - skoro o 10 %. Zjištěná drogová kriminalita - zjištěná drogová kriminalita (opakuje s důrazem na slově zjištěná) - vzrostla téměř o 27 %. Toto naše občany velmi znepokojuje. Dochází k novým fenoménům. Dochází ke zneužívání názvů nemocí - ebola, vydírání. Dochází k obrovskému napětí ve společnosti.

Pane premiére, jak míní vláda s tímto stavem dále zacházet?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Než poprosím pana premiéra o odpověď, přečtu ještě omluvy. Dnes od 16 hodin se omlouvá pan poslanec Volný z pracovních důvodů, pan poslanec Čihák taktéž od 16 hodin z pracovních důvodů, do 16.30 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Kořenek z důvodu semináře, dále se z dnešního odpoledního jednání omlouvá paní poslankyně Chalánková z pracovních důvodů, paní poslankyně Lorencová se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že pro vládu České republiky je boj s kriminalitou jednou z klíčových priorit. Já už jsem o tom mluvil, když jsem nastiňoval témata, kterým se chceme intenzivně věnovat v roce 2015. Právě jedním z těchto témat byl boj proti kriminalitě, proti organizovanému zločinu. Chtěl bych informovat o tom, že bezpečnostní rada vlády opakovaně projednávala v posledních měsících strategii boje proti organizovanému zločinu v České republice. Chci tady zmínit několik konkrétních opatření, která se týkají bezpečnosti občanů a naší snahy bezpečnost občanů zvýšit.

Věc, po které se dlouhodobě volalo, a volali po ní jak občané tak i samosprávy, je otázka vytvoření registru přestupků. Já jsem rád, že vláda schválila a už poslala sem do Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se mění zákon o přestupcích. Navrhovaná úprava by měla umožnit postihovat recidivu páchání přestupků zejména tím, že se odstupňují výše dosavadních sankcí, a to především u přestupků u majetku, proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Za tímto účelem vlastně poprvé v historii zavádíme centrální evidenci vybraných přestupků, která bude realizována prostřednictvím rejstříku trestů. To znamená, využijeme kapacity, které má k dispozici Ministerstvo spravedlnosti, a navážeme na rejstřík trestů i evidenci vybraných přestupků. Pokud se po dvou třech letech ukáže, že seznam vybraných přestupků bude třeba rozšířit, tak už to nebude nikterak složitá operace, protože prostě jenom změníme zákon, rozšíříme počet přestupků a budeme moci využívat stávající informační systém.

Zvyšujeme pokuty, které budou spojeny právě s opakováním přestupků. To, co je také důležité, je, že narušujeme výrazně systém toho, že bylo možné se vyhýbat přestupku díky jeho promlčení. V původní roční lhůtě se dříve lidé, kteří páchali přestupky, pokoušeli různým způsobem uniknout. Nyní bude řízení přerušeno v případě, že nebudou komunikovat s úřady. To znamená, je tady větší šance na to, že ti, kdo páchají přestupky, budou za ty přestupky také potrestáni. Čili první oblast, které se chceme věnovat, je i ta drobná kriminalita, která se týká páchání přestupků. Ale i ta drobná kriminalita samozřejmě lidi obtěžuje, otravuje, narušuje a komplikuje jejich životy.

Druhá věc, která je důležitá, je postupné naplnění počtu policistů na plánované stavy. To je myslím důležitá věc. To znamená, budeme mít dostatek finančních prostředků na to, aby policie skutečně mohla postupně naplnit všechny plánované stavy a počty policistů ve všech svých útvarech. Policisté, hasiči dostanou nová služební vozidla. To znamená, je také snaha investovat do výbavy policistů.

Už jsem tady zmiňoval otázku strategie vlády v boji s organizovaným zločinem. Organizovaný zločin má přirozeně řadu forem, řadu stránek. Já tady chci zmínit některé z nich, protože toho času není mnoho. Jedna z důležitých oblastí je boj proti obchodu s drogami. V této oblasti se zlepšila spolupráce při potírání drogové kriminality se spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko, protože bohužel Česká republika slouží jako místo, kde se drogy vyrábějí, a velká část produkce směřuje do oblastí bohatších trhů z hlediska překupníků a prodejců drog, a to je Sasko a Bavorsko. Daří se realizovat akce, díky kterým se narušuje výroba drog na území České republiky. Snažíme se také jednat s Polskem a snažíme se jednat se Slovenskem, abychom sjednotili pravidla pro volně prodejná léčiva tak, aby zbytečně Polsko neposkytovalo rychle, levně dostupné suroviny pro výrobu a prodej drog na území České republiky. Čili i o tom opakovaně jednáme s polskou stranou a podporujeme její snahu zpřísnit legislativu v této oblasti.

Chci ještě zmínit také tu část organizovaného zločinu, která se týká okrádání státu, zejména v podobě daňových podvodů. Je důležité, že se rozjela daňová Kobra. To znamená posílení spolupráce mezi policií a finanční správou. Jsem rád, že daňová Kobra už má naprosto konkrétní výsledky. Jsem rád, že se připravuje centrální evidence účtů. Jsem rád, že se připravuje zákon o prokazování původu majetku. Tohle všechno by v boji s finanční kriminalitou mohlo také pomoci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Klučka má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP