(13.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Pfléger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Děkuji za slovo. Dobrý den, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Jak už nám tady řekl pan ministr v představení tohoto zákona, cílem návrhu je provedení implementace požadavků mezinárodních úmluv do právního řádu České republiky a vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků a podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí.

Já už to dále nebudu rozebírat a doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk do dalšího čtení a přikázala ho hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Je tady faktická poznámka pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jenom, abych trošku uvolnil to napětí, které tady bylo. Musím přiznat, že na tento bod jsem se velmi těšil, neboť jsem dosud netušil, že Česká republika je námořní velmoc. Myslím, že zjištění, že jsme zase o kousek větší, velmi potěší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A s faktickou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem jenom krátce chtěl potěšit pana poslance Korteho, protože málokdo ví, že Česká republika na základě Versailleské smlouvy vlastní jeden ostrov v Německu v Hamburku. Patří nám jenom na sto let. Námořní doprava nás v minulosti moc nezajímala a už nás ani moc zajímat nebude, nicméně se nás dotýká. To jenom poznámka.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě jednou se tedy ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno 139 přítomných, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistupujeme k projednávání bodu

24.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče
a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 234/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní a pánové, dovolte mi, abych vás v tomto volebním období poprvé, ale fakticky již potřetí seznámil s problémem, který nastal po přijetí novely zákona o občanských průkazech po roce 2010, resp. po roce 2011.

Jde o věc, která se týká těch, kteří byli omezeni na svých právech být způsobilí k právům, a těch, kteří tato práva nemají nebo je nabývají - a teď už na to máme rozsudky soudů - velmi podivným způsobem. Ti, kteří dospějí a jsou stiženi duševní poruchou nebo vrozenou vadou a nemohou se vyjadřovat, jsou soudem v 18 letech prohlášeni za svéprávné a zároveň soud rozhodne v druhém bodu toho usnesení, že je ne zastupuje, ale může zastupovat jejich rodič, který potom svým způsobem je odpovědný za jejich úkony - pokud se o nich vůbec dozví. Takže tito lidé, kteří takto nabyli práv - a mohl bych sloužit konkrétním rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích, kdy matka, paní A. S., svého syna I. S., abych neříkal jména, zastupuje, ovšem když se to dozví. V čem je problém? Problém je v tom, že jsme si vytvořili tím, že se to nepoznamená do občanských průkazů, svým způsobem bílé koně. Protože když někdo takový podepíše smlouvu a ta třetí strana se to nedozví, tak smlouva je platná, protože on má skutečně ten rozsudek, že je způsobilý k právním úkonům. To už dnes je věcí, která je faktická.

Navíc od té doby samozřejmě proběhly už některé soudní spory. Jeden soudní spor dokonce byl před čtrnácti dny prezentován i ve sdělovacích prostředcích a má mezinárodní prvek, protože takového bílého koně jsme nasadili do jedné obchodní smlouvy s třetí stranou, která je právnickou osobou ve Spolkové republice Německo, takže jistě budeme mít brzy i mezinárodní spor o této záležitosti.

To je jenom, proč usiluji o to, aby věc, která je podle mého soudu zcela jasná a kterou podporovalo - já jsem to tady dokládal v tom roce 2011 - 80 okresních soudů, které byly osloveny, všechny krajské soudy, podporovala to státní zastupitelství, notářská komora. Trvali jsme na tom, že to není otázka jakési neúcty k těm, kteří jsou omezeni na právních úkonech z důvodu duševní poruchy nebo vrozené vady, ale že to je otázka ochrany těch třetích osob, protože stát nemůže potom zajistit, že nedojde k nějakému excesu, který může mít dalekosáhlé finanční, majetkové, ale i např. zdravotní následky.

Takže v tomto ohledu jsem přesvědčen, že jsem řekl nad rámec důvodové zprávy to nejpodstatnější, a prosím vás o to, abyste tentokrát zvážili, jakým způsobem se zachováme k tomuto návrhu.

Jsem přesvědčen, že je tady dán důvod, pro který by měl Parlament, Poslanecká sněmovna zvláště, napravit tu chybu, která se tady stala z dob ministrování ministra vnitra Radka Johna, který prosazoval, řekl bych, docela nesmyslným způsobem proti vůli soudní soustavy, proti vůli justiční soustavy, státních zastupitelství a policie tento návrh, který podle mého soudu poškozuje nejen občany České republiky, poškozuje i zájmy České republiky v zahraničí, což lze dnes doložit těmi soudními spory, které nejsou, žel, ještě pravomocné, ale které brzy do právní moci dospějí, a pak nás k tomu možná přiměje Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský soudní dvůr.

Text zákona je poměrně jednoduchý, tzn. že to není žádný přímus. Ten, kdo se cítí takový, že - to je rozdíl od toho návrhu, který jsme měli dříve - tak se to poznamenává na žádost do občanského průkazu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP