(12.10 hodin)

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, účelem předloženého návrhu zákona je napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu obsažené v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, která byla přijata již v roce 1993. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které dosud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty.

Návrh zákona dále v reakci na vývoj v oblasti informačních systémů rovněž upravuje tuto problematiku, pokud jde o jejich využívání Nejvyšším kontrolním úřadem, zejména při provádění kontrol. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi.

K dosažení výše uvedeného účelu je zejména navrženo promítnout do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami v právním řádu, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat Věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy i na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a dále umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol. Upozornil bych rovněž, že tento zákon, resp. tato novela není věcnou novelizací, která by měla za cíl provést novelu Ústavy, která již byla v Poslanecké sněmovně schválena. Tato novela je připravována podle legislativního plánu vlády, měla by být vládě předložena do konce letošního roku.

Jak vyplývá z výše uvedeného, předložený návrh zákona je tedy technickou novelou, která má zajistit jednoznačnou aplikaci zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu v praxi, jakož i napomoct účinnější a efektivnější realizaci kontrol tímto úřadem prováděných, tím současně přispět k nanejvýš potřebnému účelu těchto kontrol, kterým je v konečném důsledku řádné dodržování všech zákonných i jiných postupů Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolovanými subjekty při jejich nakládání s veřejnými prostředky.

Doporučuji proto s předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak říkal pan ministr, opravdu se jedná o technickou novelu, která upravuje zákon o NKÚ podle terminologie používané nyní v našem právním řádu. Upravuje účast prezidenta NKÚ na jednání vlády, přístup NKÚ k informačním systémům kontrolovaných osob a došetření v případě odvolání kontrolované osoby. Z pohledu Sněmovny považuji za nejdůležitější prodloužení termínu pro dodání stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu na čtyři měsíce.

Doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk prvním čtením a přikázala kontrolnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. (Nemají.) Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 62, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, z čehož pro 125, proti nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu,ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit podmínky pro rozšíření možnosti příjmů stanice mluveného slova Českého rozhlasu Českého rozhlasu Plus, která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy, a to v pásmu velmi krátkých vln. V současné době stanice Český rozhlas Plus již vysílá v digitálních sítích, na internetu a na většině chytrých mobilů na střední vlně po celé České republice od 16 do 24 hodin a v Praze a okolí na velmi krátkých vlnách, avšak pouze v určitých hodinách. Navrhovaná právní úprava rozšíří možnosti Českého rozhlasu vysílat tuto stanici na velmi krátkých vlnách, a umožní tak výrazně zkvalitnit naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání.

Připojeným návrhem změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se napravují nedostatky jeho novelizace provedené zákonem č. 496/2012 Sb., mění se termín předkládání výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně a pro stanici Český rozhlas Plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu.

Rád bych zdůraznil, že z navrhované právní úpravy neplynou žádné nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu.

Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tuto novelu podpoříte, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je to velmi krátká novela zákona o Českém rozhlase a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která má opravdu umožnit Českému rozhlasu vysílat stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách. Pan ministr návrh odůvodnil ještě podrobněji, než je vůbec celá délka té novely. Návrh opravdu není spojen s požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu ani rozpočtů územních samosprávných celků, bude plně realizován v rámci Českého rozhlasu. Na to, jak to v Českém rozhlase udělají, se určitě budeme ptát na volebním výboru, proto vám doporučuji propustit prvním čtením a přikázat volebnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji, a dříve než otevřu obecnou rozpravu, mi dovolte načíst omluvu pana poslance Antonína, který se omlouvá od 12.15 hodin z dnešního jednání z osobních důvodů.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři faktické přihlášky: pana poslance Fiedlera, pana ministra Zaorálka, pana poslance Radima Fialy a pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče Fiedlere, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP