(9.50 hodin)
(pokračuje Matušovská)

Děkujeme všem kolegům za debatu a za názory, které přinesli do Sněmovny, a budu ráda, pokud své poznatky budou dál předávat mně jako zpravodajce nebo kolegyni Zelienkové nebo předkladatelům a budou pokračovat v práci na dané legislativě s Ministerstvem financí a s ostatními dotčenými orgány. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem podal návrh na zamítnutí, tak já se nepřipojím k prosbě o podporu toho zákona.

Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana zpravodaje. Bezesporu souhlasím zejména s tou závěrečnou částí, že zanikne institut polopřevodů, který vytvářel či mohl vytvářet ty problémy, že někdo si myslel, že to auto už nemá, a přitom podle registru měl a vymáhalo se to. Já s tím souhlasím. Ale to vůbec nesouvisí s touto novelou.

Já mám ještě jeden dotaz. Stanovisko Ministerstva financí máme písemně s podpisem, s jménem člověka, který to napsal, a jeho funkcí na Ministerstvu financí, ano? (Obrací se na zpravodaje, který souhlasí.) Výborně. Tak jestli byste nám mohl říct, kdo nám to podepsal. Musím tedy ocenit zásadové stanovisko Ministerstva dopravy, které řekne - a je to jeho agenda - my s tím souhlasíme, pokud s tím souhlasí finance. Tomu tedy moc dobře nerozumím. Budiž.

Já souhlasím s tím, že argumenty jsme tady probrali v prvním a druhém čtení. Nechci je úplně opakovat. Nicméně - pak budu mít jeden procedurální návrh - podle Asociace pojišťoven existuje legislativní pochybnost, zda přechodná ustanovení jsou v souladu s naším právním řádem. Pokud mám dobré informace, tak autorka, předkladatelka komplexního pozměňovacího návrhu, přislíbila na jejich vzájemném jednání, že to nechá posoudit sněmovní legislativou, aby bylo naprosto jasné. Bohužel tady paní poslankyni nevidím, asi je omluvená. Nevím, jestli to stanovisko existuje a v jaké podobě. Pokud existuje, co nám vlastně to stanovisko říká.

Já trvám na svém názoru, že pokud přijmeme tuto novelu zákona, tak je to ve prospěch černých pasažérů a neplatičů a v neprospěch těch poctivých. Argumenty jsme si říkali, pan předkladatel i paní zpravodajka mají jiný názor. Já za sebe musím říct, že to tak podle mého názoru je, že vydělají na tom neplatiči a černí pasažéři a nakonec to zaplatí ti poctiví, kteří své povinnosti plní. Ale nechci opakovat rozpravu.

Proto mám procedurální návrh, jestli bychom nemohli přerušit projednávání ve třetím čtení do příštího pátku s tím, pokud už to stanovisko existuje, abychom ho dostali. Pokud ne, že bychom požádali - třeba paní zpravodajka nebo zástupce předkladatelů - Parlamentní institut či sněmovní legislativu, aby prověřili obavu, že ta přechodná ustanovení jsou v rozporu s platným právním řádem. Já nevím, to není ani ta moje hlavní námitka, kterou bych tady uplatňoval, ta spočívá v něčem jiném.

Současně chci říct, tady se už týdny debatuje tzv. skandinávský model, který podle mého názoru, nejen mého, je lepší a spravedlivější, zejména vůči těm poctivým, kteří platí zákonné pojištění. A chtěl bych tady slyšet, ale bohužel pan ministr financí tu dneska není, je omluven, takže neberte to jako útok, protože vždycky když se o něm zmíníme, tak hned jeho klub, proč na něj útočíme. Chtěl bych slyšet, zda se na tom pracuje, protože mám informaci, že ano a že v nejbližší době bude zpracována další novela. Já jsem o tom mluvil včera. My schvalujeme novelu a současně říkáme - už pracujeme na další novele. Mně to přijde nerozumné. Proto si myslím, že je lepší ten návrh zamítnout. Hlavní problém odpadne od 1. ledna, to jsme s panem předkladatelem v naprosté shodě. Navíc řízení, která do dneška běží, poběží podle tohoto stávajícího zákona, ta se nezmění přijetím této novely, to by byla retroaktivita.

Takže můj procedurální návrh, o kterém bych pak prosil, ať se hlasuje, je přerušení bodu do příštího pátku, a současně že by Poslanecká sněmovna požádala sněmovní legislativu, aby prověřila, zda přechodná ustanovení jsou v souladu s českým právním řádem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chápu to jako procedurální návrh, pane předsedo. (Poslanec Stanjura souhlasí.) Takže v tom případě nepřipustím rozpravu a budeme o tom hlasovat. Ani faktickou nepřipustím, protože nelze v této fázi. (K poslanci Schwarzovi, který hledá možnost, jak vystoupit.) Ani přednostní právo. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Takže já přivolám všechny kolegy. Ano, odhlásím vás všechny, prosím o novou registraci. Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do pátku do 31., pokud se nepletu, s tím, že pokud ten návrh projde, nevidím důvod ještě něco ukládat Parlamentnímu institutu. Já stejně poprosím, ať tak nebo onak, v nejhorším to bude ex post, legislativu, potažmo institut, aby se tomu věnovaly.

 

Takže pokud jsou zde již všichni ti, kteří chtějí hlasovat, hlasujeme o přerušení do příštího pátku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 53, přihlášeno je 153, pro je 104, proti 33. Tento návrh byl přijat. A já tedy zařídím i příslušné stanovisko.

 

Tím jsme se vypořádali částečně s tímto bodem, protože byl přerušen, a budeme pokračovat bodem 61. Já jenom vás ještě upozorním na další vývoj. Bod 6 a bod 7 nelze projednat, protože zde nejsou předkladatelé. Bod 6 - páni senátoři se omluvili, a bod 7, tj. hlavní město Praha - přes veškeré úsilí se sekretariátu Sněmovny nepodařilo zajistit zástupce hlavního města Prahy, aby se dostavil na jednání. Takže bohužel ani bod 6 ani bod 7 nemůžeme projednat, a budeme tedy poté pokračovat bodem 8.

 

Ale nyní jsme v bodě

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Prosím pana ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku, aby se z pověření vlády ujal slova a návrh uvedl. (Velký hluk v sále.)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů... Pokud vás to, vážené kolegyně a kolegové, vůbec zajímá. (Neúnosný hluk v sále. Vypadá to, že uvedenou poznámku nikdo neslyší, hluk pokračuje dál.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: (Po chvilce vzhledem k výměně předsedajících.) Hezké dobré dopoledne. Já se omlouvám panu ministrovi, ale dovolím si vás poprosit o ztišení. Pane ministře, prosím pokračujte, až tu bude úplné ticho.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající, to bych možná nikdy ani nepokračoval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím zkuste to.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já to zkusím ve spolupráci s milými kolegyněmi a kolegy. (Sál se přece jen utišil.)

Nicméně návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků v roce 2014 zajišťovaly.

Do 31. prosince 2013 však zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu. V důsledku nabytí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech č. 501/2012 Sb. však od 1. ledna 2014 nejsou pravidla pro poskytování finančních příspěvků vydávána ve formě přílohy zákona o státním rozpočtu, ale ve formě nařízení vlády. Od 1. ledna 2014 proto poskytování finančních příspěvků administruje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím jím zřízených krajských agentur pro zemědělství a venkov. Uvedené řešení je řešením nouzovým, neboť tyto agentury budou ke konci roku 2014 zrušeny.

Navrhovaná změna zákona proto zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků. V návaznosti na tuto úpravu dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení týkajícího se poskytování finančních příspěvků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP