(9.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Jak jsem již řekl, zahájíme dnes pevně zařazenými body 97 a 61. Takže nejprve bod 97. To je

97.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Pan navrhovatel Šidlo je již zde a paní poslankyně Zelienková není a bude zastoupena paní poslankyní Matušovskou. Obdrželi jste tisk číslo 118/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Šidlo. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jako zástupci předkladatelů tisku 118 poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na projednávání našeho návrhu. Velmi si vážím přístupu zpravodajky rozpočtového výboru paní Zelienkové při přípravě komplexního návrhu. Za velmi vstřícný přístup chci poděkovat také úředníkům Ministerstva financí, kteří velmi věcně přistoupili k diskusi nad naším návrhem změny zákona č. 168/1999 Sb. Mé poděkování patří také všem kolegům a kolegyním, kteří se projednávání předložené novely zákona zúčastnili ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Toto vystoupení chci využít také k tomu, abych zareagoval na dotazy, na které nezbyl čas a nebyl již prostor k tomu, aby na ně bylo zodpovězeno ve druhém čtení.

Jedním z důležitých dotazů, který zazněl v průběhu druhého čtení, bylo, která ministerstva projednávala komplexní pozměňovací návrh, který prošel do usnesení obou dvou výborů, jak hospodářského, tak rozpočtového. Jednalo se o Ministerstvo vnitra, které dalo souhlas s tímto pozměňovacím návrhem kromě § 26b, dále o Ministerstvo dopravy, které vázalo svůj souhlas na souhlasné stanovisko Ministerstva financí, a dále potom musím konstatovat, bohužel, nepříjemnou věc, protože toto stanovisko Ministerstva dopravy jsme dostali těsně před druhým čtením, tak nebylo možno také reagovat tím, že byste dostali písemné stanovisko do rukou přímo. Třetím ministerstvem bylo samotné Ministerstvo financí, které se velmi intenzivně zaobíralo jak původním návrhem novely zákona č. 168/1999 Sb., tak i komplexním pozměňovacím návrhem a v podstatě dalo k tomuto pozměňovacímu návrhu kladné stanovisko, které bylo potom promítnuto do usnesení, o kterých jsem již hovořil.

Dovolte mi, abych ještě v rámci možného přijetí jak usnesení výborů, tak i schválení celkové novely zákona upozornil na jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to dopad této novely do běžné praxe v České republice. Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu v případě přijetí tohoto zákona vyplatí poškozenému náhradu škody za nepojištěného. Tuto si od nepojištěného na základě zákonného regresu s více než 90procentní úspěšností vymůže zpět do fondu. Zbytek, pokud nějaký opravdu vznikne v reálné situaci, doplní z příspěvku svých členů, což jsou jednotlivé pojišťovny, které jsou ze zákona povinny tento do fondu každoročně odvádět. Systém tedy nebude silně přebytkový, jako je v současné době, ale nebude ani ztrátový. Ocitne se v rovnovážném stavu, v jakém byl zhruba před 15 lety. Nebude existovat žádný příspěvek, který by sloužil jako další sankce nepojištěnému, jako další způsob tahání peněžních prostředků z kapes nepojištěného, který by sloužil pouze ke generování zisku zainteresovaným subjektům, avšak z hlediska fungování celého systému pojištění je zcela nepotřebný. Nepojištěnému bude navíc a nejčastěji obecním úřadem obce s rozšířenou působností udělena pokuta 5 000 a 40 000 korun. Tato zůstává příjmem obce, která nese při jejím vymáhání náklady, a v garančním fondu není potřeba. Nepojištěný bude patřičně jednou potrestán více, než byl před přijetím příspěvku, protože rozsah pokuty, tedy represivní postih, byl navýšen. Tím bude dostatečně korigováno jeho protizákonné chování. Ve správním řízení bude vozidlo nepojištěného také trvale vyřazeno z registru silničních vozidel.

Současně musím upozornit, že od 1. 1. 2015 zaniká novelou zákona č. 56/2001 Sb. institut polopřevodu, který generoval převážnou část nepojištěných vozidel a jeho nedokončením ve stanovených lhůtách.

Měl bych ještě připomenout jednu věc, která ve druhém čtení zazněla, ale považuji ji také za velmi důležitou. Přijetí této novely zákona nemusí a nemělo by generovat navýšení zákonného pojištění pro jednotlivé klienty pojišťoven. Není to nutné. Promítnout by se do navýšeného pojistného měla jen běžná roční inflace.

Na závěr mi dovolte vás požádat o podporu a schválení usnesení výboru hospodářského nebo rozpočtového a následně o schválení návrhu novely zákona č. 168/1999 Sb. jako celku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě bych vás chtěl upozornit, že pan poslanec Velebný se z osobních důvodů omlouvá z jednání Sněmovny dnes.

Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec a předseda klubu ODS? Tak jestli paní zpravodajka chce využít. Oba máte přednostní právo, ale pan předseda klubu je džentlmen. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu a poděkovala panu předkladateli za jeho úvodní slovo.

Chtěla bych pořádat Sněmovnu o podporu schválení této novely návrhu zákona a komplexního pozměňovacího návrhu, který se snaží řešit problém, na který upozornili předkladatelé, a to je nevhodné jednání České kanceláře pojistitelů v oblasti vymáhání pohledávek ze strany věřitelů za povinné ručení. Veškeré argumenty zde na půdě Sněmovny zazněly. Z mého pohledu byl tento komplexní pozměňovací návrh vypracován podle nejlepšího vědomí na základě všech dostupných informací, a to za asistence Ministerstva financí. Jsme si však vědomi toho, že problematika kolem povinného ručení je daleko složitější, a proto toto nelze řešit poslaneckou iniciativou. Proto bych chtěla z tohoto místa vyzvat Ministerstvo financí k urychlenému zahájení řešení této situace, tak aby nedocházelo k tomu, že by event. poctiví plátci mohli doplácet na neplatiče. Tento předložený návrh vnímáme jako krok číslo jedna. Předkládáme ho s vědomím, že je nutné učinit další kroky. O tomto již jedná předkladatelka komplexního pozměňovacího návrhu paní kolegyně Zelienková s Asociací pojišťoven a slibuje, že bude dál dohlížet na narovnání situace. (Hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP