(17.30 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení kolegové, stojím před vámi zcela poprvé a ráda bych využila dvě minuty a myslím, že po té dlouhé debatě ke státnímu rozpočtu si to mohu dovolit. Dovolte mi jenom pár poznámek k tomu, co zde zažívám nejenom jako ministryně, berte to jako od občana České republiky. Budu se snažit také trochu odlehčit atmosféru právě po tomto těžkém bodě, který jsme všichni zažili.

První věc: Je tu strašná zima. Já se úplně celá klepu zimou. Tak to jenom technická věc.

Dále druhá věc je... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vidím, že paní ministryně už si zvykla rychle a zvykla si správně. Požádám sněmovnu o klid. Už kvůli tomu, že by paní ministryně při svém prvním přednesu měla mít pozornost vás všech odleva doprava. A ten, kdo má zájem diskutovat o jiném tisku, než je tisk 276, nechť svoji diskusi přenese do předsálí.

Prosím, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Druhá věc, a ta je velice důležitá pro vás všechny, a znovu opakuji, že zde stojím jako občan, ale zároveň jako ministryně, která není poslancem. Vy jste zákonodárci, všichni. Já jsem se domnívala, že fungujete jinak. Já jsem se domnívala, že máte vzájemný respekt. Já jsem se domnívala, že tady nejsou žádné vulgarity. Já jsem se domnívala, že to opravdu funguje jako Poslanecká sněmovna. (Nesouhlasný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid prosím!

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Ohledně státního rozpočtu, který zde byl teď projednán - všimli jste si, že žádná žena nepromluvila? Byla to výměna pouze mužů, mužských názorů. A já doufám, že příště se budu moci zúčastnit.

Ještě jedna věc, která se týká fondů, a vzhledem k tomu, že mě všichni nazývají odborníkem na fondy. Státní rozpočet se skládá z mnoha miliard předfinancování a spolufinancování operačních programů. Chtěla bych připomenout, že od roku 2020 evropské fondy možná nemusíme vůbec mít. A to, čím my nahrazujeme nyní spolufinancování a předfinancování, budeme muset hledat někde jinde.

To je můj úvod, mé dvě minuty. Děkuji těm, co zůstali, případně i zůstanou k dalšímu bodu, který bych zde přednesla za Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně toto jsem si nemohla opravdu odpustit.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky novelu vládního návrhu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. V úvodu bych ráda přednesla důvody, proč to předkládáme. Následně, jaké jsou cíle, a následně, co očekáváme od tohoto prvního čtení.

Hlavní důvody pro předložení novely jsou následující: zajištění vyšší ochrany spotřebitele především tím, že se zamezí krácení zákonných nároků poškozených klientů cestovních kanceláří při jejich úpadku ze strany pojišťoven. Za dále, zlepšení informovanosti spotřebitele o tom, kdo pořádá, resp. organizuje zájezd, jehož prodej zprostředkovává cestovní agentura. Další, upřesnění ustanovení upravujících povinné pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře. Za další, uvedení zákona do souladu s novým občanským zákoníkem a novelou živnostenského zákona. Poslední bod, ten důvod, který jsem si vybrala jako klíčový, je zavedení správního trestání včetně nastavení sankcí pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. Toto opatření je v důsledku právě zmíněné novely živnostenského zákona.

Novela vládního návrhu zákona byla dne 9. července 2014 schválena vládou České republiky a je téměř totožná s návrhem, který již byl schválen usnesením vlády č. 334 ze dne 15. května 2013. Poslanecká sněmovna novelu projednala v prvním čtení. Předkládáme ji nanovo, protože k projednání ve druhém čtení již nedošlo z důvodu rozpuštění Sněmovny.

K nejdůležitějším cílům předkládané novely vládního návrhu zákona patří posílení vyšší ochrany spotřebitele na poli cestovního ruchu; eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře především ve vztahu k povinnému pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře; zavedení hmotněprávní odpovědnosti statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu v případě nesplnění povinnosti uložené jim zákonem; úpravy preventivní povahy týkající se rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře i pojišťovny; zavedení správního trestání včetně sankcí pro podnikatelské subjekty - to znamená cestovní kanceláře a cestovní agentury, které i přes upozornění na porušování zákonem stanovených povinností, své povinnosti neplní; v neposlední řadě stanovení dozoru nad dodržováním zákona včetně posílení podmínek výkonu dozoru Ministerstva pro místní rozvoj.

Navržená opatření by měla zejména přispět k větší ochraně spotřebitelů, to znamená občanů České republiky, zákazníků cestovních kanceláří, k jejich lepší informovanosti. Dále by novela měla zajistit zamezení podvodným jednáním ze strany některých cestovních kanceláří včetně upřesněných podmínek pojištění záruky pro případ jejich úpadku.

Jelikož hlavním účelem vládního návrhu zákona je maximální snaha nás jako předkladatele, to znamená Ministerstva pro místní rozvoj, zajistit ochranu zákazníků cestovních kanceláří, ráda bych požádala o zkrácení lhůty k projednání předložených pozměňovacích návrhů na 30 dní. Tak by účinnost zákona mohla nastat nejpozději k 1. dubnu 2015.

Vládní návrh novely zákona je plně v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii.

Závěrem bych si vás dovolila požádat o co nejrychlejší projednání a postoupení předkládané novely do druhého čtení. Děkuji v tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo. Nyní žádám paní zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Martinu Berdychovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu, a pak budeme dále postupovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní ministryně vás podrobně seznámila s navrhovanou novelou zákona o podnikání v cestovním ruchu, s jejím hlavním cílem. Já bych pouze shrnula, že předkládaný návrh by kromě hlavního cíle, kterým je ochrana zákazníků a zvýšení jejich jistoty v případě úpadku cestovních kanceláří, měl přispět i ke kultivaci podnikatelského prostředí na úseku podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Cestovní kanceláře budou mít povinnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás taky přeruším a znovu požádám kolegy o klid! Požádal jsem vás, abyste případné diskuse na jiné téma přenesli do předsálí. Respektujte, že zpravodaj v prvém čtení to nemá úplně nejjednodušší, a nechte paní zpravodajku přednést její zpravodajskou zprávu. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Cestovní kanceláře budou mít povinnost vést průkaznou evidenci o prodaných zájezdech a rozšiřuje se jejich informační povinnost vůči pojišťovnám. Současně se rozšiřuje informační povinnost pojišťoven vůči ministerstvu.

Návrh novely byl už předběžně projednán na podvýboru cestovního ruchu se zástupci resortu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, MPO, se zástupci asociací cestovních kanceláří a pojišťoven. Bude připraven pozměňovací návrh, který budeme ještě na dalším podvýboru cestovního ruchu projednávat.

Doporučila bych postoupit projednání tohoto tisku do druhého čtení a projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a dovolte mi, abych než zahájím rozpravu, ještě konstatoval omluvu, která pravděpodobně nebyla ještě v protokolu, a to je omluva pana poslance magistra Radka Vondráčka z dnešního jednání od 17 hodin.

Nyní k otevřené rozpravě. V otevřené rozpravě nejdříve vypořádáme faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Votavy. Poté přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury, poté řádně přihlášená paní kolegyně Fischerová. Pane předsedo, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP