(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Birkemu. I když mě to nebaví, tak dám slovo panu poslanci Martinu Komárkovi. (Smích v lavicích.) Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neobohatím tuto beztak košatou debatu o další filozofické téma, i když mě mnohá napadají. Vystoupím tu jenom jako pamětník. Prostřednictvím pana předsedajícího řeknu panu Laudátovi a panu Kalouskovi, milým kolegům, že čtení oněch internetových žvástů, kterým není radno věřit, zatáhl do této debaty pan Kalousek před několika hodinami.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Laudát si to rozmyslel, takže pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro pana poslance Birkeho vaším prostřednictvím. My budeme hlasovat proti, tak pojďme to odhlasovat. Tak to jenom v jedné části té Sněmovny.

Já chci jenom připomenout, že rozprava skončila zhruba před 70 minutami. A vzpomeňte si, proč začala. Tak nám to pak nevyčítejte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď je nová šance, že rozprava skončí znovu. Pakliže se nikdo do rozpravy nepřihlásí - a hlásí se pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Faktickou poznámku vaším prostřednictvím pro pana kolegu Birkeho. Já už jsem to tady říkal. Na otázky se v diskutaci má odpovídat. Ale my tady máme situaci, kdy na otázky týkající se státního rozpočtu jako odpověď dostáváme stále odpovědi stejné, jako kdyby to byly volební odpovědi voličům, jak je získat, ne odpovědi faktické. Volby skončily. Jednání o státním rozpočtu je pokračováním voleb, protože žádnou faktickou odpověď na zdůvodnění rozpočtu kromě volebních prohlášení jsem tu neslyšel. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní se ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rychle všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. (Poslanec Votava se hlásí a poslanci v lavicích se smějí.)

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem s hlasování a s usneseními, o kterých dám následně hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, mně jste se měl zeptat, jestli chci závěrečné slovo poté, co je dostal pan ministr Babiš. A vy jste znovu otevřel rozpravu. Měl jsem dostat slovo závěrečné. Já bych vám stejně řekl, že už nic nemám, co bych dále sdělil této slovutné Sněmovně. Tím by to skončilo, ale měl jste se mě zeptat. Tak.

Registruji, nebo jsem obdržel, nebo mám dva návrhy na usnesení. První návrh na usnesení podával pan kolega Kalousek, ten mám písemně. Pro pořádek si ho dovolím tedy znovu přečíst, abychom věděli, o čem se bude hlasovat: Poslanecká sněmovna návrh zákona o státním rozpočtu vládě České republiky vrací s následujícím doporučením: Za prvé - výdaje a saldo snížit nejméně o 20 mld. Kč. Za druhé - objem investičních výdajů z národních zdrojů navýšit alespoň na úroveň roku 2012. Lhůta tedy 20 dnů.

Předpokládám, že jsem to přečetl správně. Pan kolega Kalousek kýve, že ano.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi. Velmi obdobný návrh, který ale nesplňuje náležitosti § 102 odst. 3, předložil pan poslanec Fiala. Předpokládám, že pan poslanec Fiala se tedy připojuje k návrhu pana poslance Kalouska. Je tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který navrhl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, tak jak jej přečetl pan zpravodaj. Ví každý, o čem bude hlasovat?

 

Poslanec Václav Votava: Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra prosím. (Také negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu - (Hlasy z pléna.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlašuji tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska na vrácení návrhu státního rozpočtu k přepracování vládě dle usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrzích, usnesení, tak jak jste jej dostali v přiloženém tisku 331/1, usnesení rozpočtového výboru číslo 138 ze dne 8. října. Poprosím pana zpravodaje, který ve všeobecné rozpravě k tomu přidal bod 4, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, přednesl jsem ještě doplňující návrh do tohoto usnesení k prvému čtení vládního návrhu. Dovolil bych si ho znovu zopakovat, abychom si oživili paměť: Za bod 3 návrhu usnesení se doplňuje nový bod 4, který zní: "Žádá správce kapitol, aby návrh kapitoly (kapitolní sešit) předkládali příslušnému výboru, kterému byl návrh přikázán k projednání, v písemné i elektronické podobě."

Samozřejmě moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlasím.)

Jestli dobře chápu proceduru, nejprve budeme hlasovat o bodu 4, se kterým by Sněmovna vyslovila souhlas, a pak o celkovém návrhu všech tří předchozích bodů plus případně toho bodu, pokud by byl schválen. Je každému jasné, o čem budeme hlasovat? Má někdo námitku proti této proceduře?

 

Nejprve budeme hlasovat o bodu 4 za usnesení, o návrhu, tak jak jej předložil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 37. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 175, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy dle návrhu pana zpravodaje budeme hlasovat o celém usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, přesně tak. Předpokládám, že všichni mají samozřejmě -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to usnesení 331/1, které vám bylo doručeno 9. října. O tomto usnesení zahajuji hlasování.

Kdo je pro usnesení rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím první čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené paní a pánové. Máme za sebou rozhodující bod této schůze. Budeme pokračovat schválenými body pořadu, tak jak byly schváleny.

 

Dnešním dalším bodem programu je bod číslo

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního
ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 276/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, aby vedle ní usedla zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Martina Berdychová.

Paní ministryně, máte šanci svůj první návrh zákona uvést. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP