(10.00 hodin)
(pokračuje Votava)

Poslanecká sněmovna:

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 podle sněmovního tisku 331, kterými jsou:

A. výše příjmů stanovená částkou 1 118 455 070 558 Kč, výše výdajů stanovená částkou 1 218 455 070 558 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy saldo, stanovený částkou 100 mld. Kč.

B. způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami:

a) zvýšení stavu státních dluhopisů do výše 101 416 800 000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 416 800 000 Kč,

C. finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 040 870 000 Kč,

D. finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí s výjimkou hlavního města Prahy v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 434 739 068 Kč,

E. finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 814 349 000 Kč,

F. zmocnění ministru financí v § 2 odst. 1, 2, 3, včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedených postupem a v daném rozsahu, zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvků na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze podle § 1 odst. 10 v příloze číslo 8, vše ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 podle sněmovního tisku 331.

II. Bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2015

a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtům Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 86 721 131 288 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39 mld. Kč.

b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., ve výši 300 mld. Kč.

Přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2015 - to s dovolením číst nebudu - uvedeno v usnesení, jednotlivé výbory, jaké mají v gesci přikázány jednotlivé kapitoly.

A konečně zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil.

Vážený pane předsedo, hlásím se také do rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Mám to chápat jako přihlášku zpravodaje s přednostním právem? (Ano.) Pokud ano, tak jste číslo pět s přednostními právy.

Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a nejprve se tedy vypořádáme s přednostními právy. První je pan předseda Kalousek, potom pan předseda klubu Úsvit Fiala, potom pan předseda Okamura... Obráceně? Tak obráceně. Pan předseda Okamura a poté pan předseda Fiala. A poté pan předseda Fiala, tentokrát z ODS. A potom tedy pan zpravodaj. A pokud nebude uplatněno další přednostní právo, došla by řada na jména na tabuli. Prosím pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, je to historická chvíle v tomto volebním období, protože se jedná v podstatě o první rozpočet, který skutečně od začátku rozpočtovacího cyklu připravila tato vláda. Rozpočet na rok 2014 vládní koalice sice podpořila, ale rozhodně se nedá říct, že ho připravila, protože ho převzala čtrnáct dní poté, co byl předložen. To už se toho příliš udělat nedalo. Jinými slovy, o rozpočtové politice této vlády vypovídá teprve tento rozpočet. Vláda ho prezentuje jako rozpočet úsporný, jako rozpočet spravedlivý a jako rozpočet podporující investice. No nekupte to.

Kdybychom skutečně schvalovali tato slova, pravděpodobně bychom ho mohli schválit jednomyslně. Bohužel my nebudeme schvalovat slova, kterými je tento rozpočet vládou prezentován. My budeme schvalovat čísla, která jsou v tom dokumentu napsána. Bohužel v tom dokumentu jsou napsána čísla, která jsou s těmito slovy v přímém rozporu. Dovolte, abych to demonstroval na číslech Ministerstva financí, jak z jejich dokumentů o střednědobém výhledu, tak především z 95 procent z dokumentu, který máme všichni na lavicích, tedy z návrhu zákona o státním rozpočtu. (Ve vládní lavici se hlučně baví premiér a poslanec Krákora přímo za zády řečníka.) A abych tak učinil vypovídajícím způsobem, to znamená v rámci nějakého střednědobého trendu, který si dovolím definovat jako pětiletý. (Řečník zvýšil hlas, aby byl lépe slyšet, protože ho ruch za ním ruší.)

Fiskální politika minulých let byla poznamenána skutečně snahou o úspory, tedy ale dosáhnout alespoň stagnace výdajů. Úsporné rozpočty se... (Řečník se otočil a upozorňuje mimo mikrofon: Já vás nepřekřičím, pane kolego.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, prosím o klid ve vládních lavicích.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Úsporné rozpočty se vyznačují tím, že když už se výdaje - (Premiér a poslanec Krákora si začali povídat ihned poté, co se řečník znovu ujal slova.)

Pane předsedo, nezlobte se, ale pokud pan zpravodaj Krákora bude za mnou mluvit, já se nejsem schopen soustředit. Já nečtu svůj projev...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já ještě jednou a důrazně žádám o klid ve vládních lavicích. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, já nečtu svůj projev. Abych ho mohl říkat z hlavy a dokázal tím, že umím i něco víc než číst, tak prostě musím být minimálně soustředěný. Děkuji vám.

Úsporné rozpočty se vyznačují tím, že když už nedochází k meziročnímu snižování výdajů, tak se alespoň politická reprezentace snaží o stagnaci, aby nedocházelo k významnému navyšování z roku na rok. Tomu odpovídají léta 2011 až 2013, kdy celkové výdaje byly ve výši 1 072, 1 087, potom 1 074. Pro rok 2014 Rusnokova vláda tento trend změnila a došlo k poměrně výraznému nárůstu z 1 074 na 1 112.

Vládou navrhovaný rozpočet jako úsporný oproti Rusnokovu rozpočtu výdaje znovu navyšuje a navyšuje je z 1 112 mld. na 1 131 mld. To znamená, navrhované výdaje, které budeme schvalovat, jsou o 18 mld. Kč vyšší, než byl onen Rusnokův rozpočet, který jste za úsporný nepovažovali opravdu ani vy. Přesto navrhujete o 18 mld. vyšší výdaje a o 24,5 mld. vyšší, než předpokládal střednědobý výhled z roku 2013.

Pokud to opřeme o další prezentaci vlády, která říká, že takový rozpočet tedy podporuje investice, očekával by optimista, že toto navýšení bude znamenat významné navýšení investičních výdajů, aby podpořili hospodářský růst. Bohužel opak je pravdou. V rozpočtu, který máte před sebou, je navrhována výše investičních výdajů na nižší úrovni, než kdy rozpočtovaly či proinvestovaly pravicové vlády v době krize, v době recese, v době, kdy vládní strany kritizovaly pravicové vlády za to, že nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, tak vy na příští rok navrhujete podstatně méně.

Protože jsem si vědom toho, že vláda se snaží zoufale mlžit porovnáním, co bylo rozpočtováno a co bylo skutečně proinvestováno a jak se do toho promítaly či nepromítaly vztahy s Evropskou unií, dovolil jsem si, a prosím proto o pozornost a trochu trpělivosti, z návrhu zákona o státním rozpočtu a ze státních závěrečných účtů vyjmout investice jak z národních zdrojů, tak včetně Evropské unie, a vyjmout to, co bylo skutečně rozpočtováno a co bylo skutečně utraceno, aby nemohlo být pochyb o tom, že to, co říkám, je skutečně pravda a že na příští rok plánujete nižší investice, než se podle jakékoli metodiky rozpočtovalo a investovalo v dobách hospodářské recese. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP