(9.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Valorizace pro rok 2015 bude vyšší s tím, aby byla důchodcům částečně kompenzována a redukována valorizace důchodů v letech 2013 a 2014. Zvýšení průměrného starobního důchodu v roce 2015 by mělo činit 200 Kč, což představuje zvýšení důchodů o 1,8 %.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění nadále porostou v souvislosti s růstem mezd, od kterých je jejich výše odvozena, a vývojem nemocnosti, a to na odhadovanou výši 24,1 mld. Kč. Výdaje na dávky státní sociální podpory včetně pěstounské péče jsou navrženy v objemu 40,4 mld. Kč a na dávky pomoci ve hmotné nouzi ve výši 12,2 mld. Kč. Výdaje na příspěvek na péči pro rok 2015 se předpokládají ve výši 21 mld. Kč. Návrh výdajů na výplatu podpor v nezaměstnanosti představuje 11 mld. Kč a proti roku 2014 se zvyšují o 2,8 %. Dotace na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou rozpočtovány ve výši 7,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu o 0,5 mld., to je o 6,8 %. Na zvýšení platů v sociálních službách je rozpočtováno 750 mil. Kč.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jsou rozpočtovány ve výši 3 mld. Kč bez prostředků z Evropské unie. Po započtení výdaje na předfinancování projektů Evropské unie představují tyto výdaje 6,7 mld. Kč.

Na platbu státu do systému zdravotního pojištění jsou rozpočtované prostředky v objemu 62,2 mld. Kč. Od 1 července 2014 došlo ke zvýšení platby státu za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o navýšení měsíční platby za jednoho pojištěnce o 58 Kč na celkových 787 Kč na osobu a měsíc.

Nyní bych se chtěl zmínit o dalších výdajových oblastech státního rozpočtu. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu a mzdové náklady příspěvkových organizací jsou pro rok 2015 rozpočtovány v objemu 139 mld. Kč a proti roku 2014 došlo k jejich zvýšení o 6,5 mld. Rozpočtovaný průměrný plat činí 25 878 Kč. V platech je zapracován 3,5procentní meziroční růst, to je 4,4 mld. Kč pro všechny skupiny zaměstnanců, a to u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a služebního zákona, u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů, a dále 1,5 % meziroční růst platů, to je celkem 1 mld. Kč k řešení problematiky ozbrojených složek, kariérního řádu, služebního zákona a věkového automatu. Vyjma parlamentních kapitol. Nárůst platů o 1 % je navržen u ústavních činitelů. K nejvýraznějšímu navýšení platů, a to o 9,9 %, dochází u platů státních zástupců a soudců, a to zejména vlivem navýšení platové základny pro výpočet platů. U státních zástupců se jedná o 2,7násobek a u soudců o trojnásobek průměrného platu v nepodnikatelské sféře na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Do výdajů na platy jsou zahrnuty i prostředky na odměňování v rámci projektů a programů Evropské unie včetně technické asistence, kryto příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů, a to ve výši 1,51 mld. Kč, a související jednorázové navýšení počtu zaměstnanců o 2 688.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovaci jsou zahrnuty v celkovém objemu 34,9 mld. včetně EU prostředků. Podíl těchto výdajů na HDP pro rok 2015 dosáhne 0,83 %. Výdaje na společnou zemědělskou politiku jsou rozpočtované ve výši 38,8 mld. Kč. Největší položku tvoří přímé platby, na které je vyčleněna částka 24,5 mld. Kč.

Oblast školství a sportu. Posíleny byly výdaje na platy v souvislosti s očekávaným navýšením počtu žáků v segmentu základního školství o 300 mil. Kč a další posílení výdajů o 300 mil. Kč na vyplácení náhrady platů učitelům a dalším zaměstnancům škol za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Na program Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol zřizovaných územně samosprávními celky je určena částka 200 mil. Kč. Na výstavbu základních škol v oblasti velkých měst jsou určeny výdaje ve výši 400 mil. Kč. Na sport jsou celkem rozpočtované výdaje ve výši 3,1 mld. Kč. Do této částky je zahrnuto i zvýšení o 800 mil. Kč na podporu sportovní reprezentace a všeobecné sportovní činnosti. Kromě činnosti na krajské a obecní úrovni, to znamená tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, bude podporována i výstavba národních olympijských center.

Oblast kultury. Dotace na filmové pobídky pro Státní fond kinematografie jsou rozpočtované ve výši 500 mil. Kč. Program péče o národní kulturní poklad byl posílen o 1 mld. Kč. Posíleny byly výdaje na podporu živého umění v souvislosti s mimořádnými výročími a akcemi připadajícími na rok 2015 až 2017 a výdaje na podporu kulturních památek.

Oblast dopravy. Výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 očekávají podle připravenosti staveb až do úrovně 94,3 mld. Kč včetně očekávaného zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu cca 11 mld. Kč, souvztažného zvýšení příjmů a výdajů operačního programu Doprava v roce 2015 o 27,5 mld. Kč a zapojení zůstatku na účtu fondu ve výši 6 mld. Kč. Na kompenzace slev na jízdné v roce 2015 jsou rozpočtované výdaje v objemu 260 mil. Kč. Dále jsou v rozpočtu na rok 2015 v kapitole Ministerstva dopravy rozpočtované výdaje na úhradu závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě pro kraje v celkové výši 2,8 mld. Kč včetně inflačního koeficientu.

Obrana a bezpečnost. Výdaje kapitoly Ministerstva obrany jsou navrženy ve výši 43,8 mld. Kč pro rok 2015, přitom se počítá s nárůstem výdajů pro další léta. Výdaje kapitoly Ministerstva vnitra byly posíleny oproti roku 2014 o 1,4 mld. Kč, celkové výdaje jsou pro rok 2015 navrženy ve výši 55 mld. Kč.

Průmysl. Na průmyslové investiční akce poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v souladu se zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. V období 2013 a 2014 vláda podle příslušných usnesení schválila hmotnou podporu pro několik investorů s nárokem na hmotnou podporu v roce 2015, což by mělo podpořit zaměstnanost. Jedná se o následující investory: JC Interiors Czechia s. r. o. 33,5 mil. Kč, LEGO Production s. r. o. 45,7 mil. Kč, Nexen Tire Corporation 250 mil. Kč, Hyundai Mobis Company Limited 66 mil. Kč.

Správa státních hmotných rezerv. Posíleny byly výdaje na ochraňování ropných produktů a zvýšeného objemu ochraňovaných potravin v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Vládní rozpočtová rezerva je navržena ve výši necelých 3,9 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh jsou pro rok 2015 navrženy v objemu 64,5 mld. Kč. V letech 2014 a 2015 je plánována stabilizace korunové hodnoty státního dluhu na úrovni stavu ke konci 2013. Ke konci roku 2015 se očekává na úrovni 1 683 mil. Kč. Podíl státního dluhu na HDP ke konci roku 2015 by tedy měl činit 39,9 %.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 a schválení základních údajů návrhu tohoto zákona v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím pana zpravodaje pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo. Dovolil bych si vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru, který projednal dne 8. října 2014 zákon o státním rozpočtu na rok 2015, a to za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra financí pana Babiše. Rozpočtový výbor tedy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 v prvém čtení přijala následující usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP